General

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític

Llegim a la web oficial del Museu d’Altamira: «El arte es un patrimonio exclusivo de nuestra especie, Homo sapiens, portadora de capacidades neurobiológicas que hacen posible la creación simbólica.»[1]

Mirem, ara, la web oficial del Museo de Atapuerca, quan parla del bifaç «Excalibur» d’uns 400.000 anys d’antiguitat, tallat per l’homo heldelbergensis; s’hi llegeix: «Un hacha de mano símbolo de inteligencia, la referencia del comportamiento simbólico más antiguo encontrado o un bifaz de cuarcita»[2].

Dos llocs de referència sobre la prehistòria i dues visions oposades.

La d’Altamira fa començar l’art i el llenguatge amb l’Homo sapiens, i nega  qualsevol valor simbòlic als objectes més antics de 50.000 ane. És el darrer estadi de l’evolució cerebral la que confereix als humans la seva capacitat de simbolització. Aquesta seria la posició d’André Leroi-Gourhan,  Denis Vialou, Emmanuel Anati, Iain Davidson, William Nobble,  Phillip G. Chase, i Harold Lewis Dibble. [3]

La d’Atapuerca està més en la línia d’autors com de Alexander Marshack, Paul Bahn,  Robert G. Bednarik,  i Dietrich Mania[4] que estan a favor d’una evolució artística gradual a través dels centenars de mil·lennis del Paleolític i en tot Àfrica, Europa i Àsia.

Davant d’aquestes dues visions oposades ens hem de plantejar: L’origen de l’art està vinculat a l’aparició de l’home modern? Dit amb d’altres paraules: l’art és una activitat exclusiva de l’homo sapiens? Quins dels objectes exhumats a les excavacions o grafies conservades a les roques mereixen el qualificatiu d’artístic? Quan els humans tenen la capacitat o intencionalitat de produir-los?  Quan, com i per què va sorgir la capacitat simbòlica?Al llarg del curs mirarem de respondre aquestes, i altres, qüestions, i presentarem els pros i contres de les dues perspectives citades. D’entrada, tanmateix, ens cal fer una mirada a les restes arqueològiques del Paleolític per tal d’obtenir una visió de conjunt de la seva producció o col·lecció. S’han seleccionat una sèrie d’artefactes, ordenats cronològicament,  per la problemàtica que presenten i per l’interès que tindran en el discurs que anirem elaborant.

1. Pedres rares de colors

Makapansgat
Còdol de jaspilita de Makapansgat, Sud Àfrica, d’una antiguitat d’uns 3 milions d’anys.

Una de les restes més antigues és aquesta pedra de color brillant trobada en un jaciment al sud d’Àfrica, a Makapansgat. Es tracta d’un còdol de jaspilita, una varietat de jaspi, descobert en un nivell datat de 3 milions de any, segons Raymond Dart. Aquest còdol ha cridat atenció no només pel seu color vermell, sinó també per evocar la seva estranya forma un rostre humà. Un Australopithecus va recórrer una distància de diversos quilòmetres per a portar-la al seu hàbitat.

Els prehistoriadors s’han malfiat molt d’aquestes «pedres-figures». En prehistòria, per tal que una pedra-figura pugui ser considerada com a tal, cal que palesi, d’una manera o d’una altra, una intervenció humana: que hagi estat descoberta en un nivell arqueològic i que es tingui la prova que ha estat objecte d’un transport intencional, o que porti les senyals indiscutibles d’un retoc o d’un esbós de treball humà. És el cas d’aquesta pedra-figura  de Makapansgat.

Volem destacar, ara, el fet de ser de color vermell. En el jaciment de l’acheulià antic de Gaded, datat d’uns 1.500.000 anys, la presència de fragments de basalt erosionats que, quan es freguen, produeixen un pigment vermell, suggereixen que l’Homo erectus va poder ja, en temps remots, utilitzar pigments. Durant centenars de milers d’anys del Paleolític antic, matèries colorants han estat col·lecionades regularment per l’Homo erectus. Amb quina finalitat?

2. Poliedres o esferoides

poliedre_esferoide
Poliedre esferoide, també anomenat “boleadora” de 2.000.000 anys. Bola de Sidi Abderrahman. Acheulià. Musée de l’Homme, Paris.

Al llarg de Paleolític inferior i mitjà,entre els còdols tallats de la acheulià i del mosterià, i al costat d’ascles, choppers (palets), bifaços  i altres varietats d’eines, apareixen boles de pedra enigmàtiques que els prehistoriadors anomenen «poliedres», «subesferoides», «esferoides» o «llaç amb boles –“boleadoras”» (abreujadament: PSSB).

Els poliedres són esferes matusseres, tosques, de cares desbastades (se n’ha tret la part superficial); tenen la mida d’una taronja i poden arribar a pesar 1 kgr.

Aquests objectes, que es troben en el conjunt d’Àfrica i una gran part d’Euràsia, apareixen al voltant de fa 2 milions d’anys a Àfrica, és a dir, diversos centenars de mil·lennis  abans dels bifaços. Es troben sobretot a l’olduvaià de les gorges d’Olduvai, en el conjunt del Magrib, a sud Àfrica i en tot l’acheulià africà. Segueixen les migracions de l’Homo erectus al Proper Orient abans d’1 milió d’anys, a Europa oriental, en el conjunt d’Europa, en particular a França on són contemporànies de la glaciació de Riss… Semblen representar les primeres creacions de forma geomètrica. Però, per a què servien? Amb quina finalitat es realitzava el treball de desbastar la pedra fins a obtenir-me una bola quasi perfecta?

esferoide_Boucherit
Esferoide del jaciment d’Aïn Boucherit, Argèlia, d’uns 2 milions d’anys

Introduïdes per l’Homo  erectus (ja l’Homo habilis sembla haver tallat formes polièdriques aparentment inútils). Alguns investigadors  diuen que estaven destinades a ser llançades contra els animals… però moltes  d’elles pesen més de 10 kg, altres estan fetes d’argila (massa fràgil). «La seva disposició en piles  i la seva associació amb dipòsits d’eines donen la impressió que hem de tractar amb elements de cultes […] fa 2 milions d’anys, els humans tenien la idea de l’esfera i van intentar de fer-la en  objectes físics, a través de treball dur sobre una matèria resistent […] potser descobrirem més endavant  possibles aplicacions per a ells»[5].

3. Còdols, proto-bifaços i bifaços

codol_Melka_Kunture
Còdol treballat, un dels més antics exemples d’indústria lítica. Melka Kunturé, Etiòpia. 1,7 milions d’anys. 77 x 70 x 65 mm.
proto_bifaços
Proto-bifaços d’una antiguitat de 1.750.000 d’anys. Anvers i revers. El quart començant per l’esquerra fa 22,9 x 9 cm.
fendidors
Estris (fendidors, còdols…) d’una antiguitat de 1.750.000, 1.600.000 i 1.250.000 anys respectivament (d’esquerra a dreta)
evolucio_bifaços
Refinament de bifaços al llarg del temps. Anvers i revers. Antiguitat per parelles, d’esquerra a dreta: 1,75 Ma, 1,6 Ma, 1,25 i 0,85 Ma

Els “bifaços” són eines en forma d’ametlla, tallats per dues cares; estan proveïts d’una punta afilada i d’una base en general arrodonida, de vegades sense tallar, el que permet una bona prensió. Aquestes eines, que posseeixen un tall perifèric, poden ser fabricades a partir d’un bloc, d’un còdol, d’un nòdul o d’una gran ascla.

Els primers bifaços deriven dels còdols tallats: extraccions perifèriques al voltant dels còdols produeixen palets discoïdals; extraccions addicionals els transformen gradualment en bifaços. També es pot entreveure l’origen de bifaços en els poliedres.
La seva grandària màxima s’escala entre 30 i 5 cm i el seu pes entre unes desenes i unes centenes de grams. Alguns poden fins i tot superar el quilogram.

Apareixen a l’Acheulià antic d’Àfrica oriental, a Olduvai, fa uns 1,4 milions d’anys. Tanmateix,  algunes formes tosques, anomenades «protobifaços», han estat indicades en les indústries olduvaianes més antigues; segons Bar Yosef, a partir d’uns 1,7 milions d’anys, les poblacions d’Homo erectus produïen indústries de bifaços i indústries d’ascles i còdols tallats que reapareixen en moments i medis diferents. El bifaç és la peça «símbol de l’Acheulià» i ha de ser considerada com una invenció de l’Homo erectus.

Eren sens dubte eines multi-funcions que servien, alhora per tallar, fregar, perforar, colpejar. Generalment eren utilitzats amb la mà. La seva longevitat, la seva universalitat, l’atenció i cura prestades per treballar-les i transformar-les, la quantitat i sovint la qualitat de matèria que exigeixen per a la seva fabricació poden semblar sorprenents si se’ls compara amb la facilitat d’obtenció d’eines més especialitzades i més eficients  (ascles, raspadors, puntes…) la producció de les quals era, al mateix temps, també abundant. Com molts autors ho han afirmat, no respon doncs sens dubte únicament a necessitats materials. Leakey ha considerat l’existència d’un sistema de bescanvi a l’Àfrica oriental amb els bifaços de fina  obsidiana de Kariandusi (Kenya).

Es planteja, doncs, la qüestió: per què fabricar bifaços, la producció dels quals és més complicada i costosa, si les ascles poden fer  el mateix treball amb la mateixa eficàcia? Tenien alguna funció més que la de simples eines útils?

Excalibur
Excalibur, Sima de los Huesos. Bifaç de quarsita de 400.000 anys, tallada per l’homo heilderbergensis. 5,58 cm de longitud màxima, 9,85 cm d’ample i 4,987 cm de gruix. Museo de la Evolución Humana, Burgos.

Aquest bifaç de quarsita vermella va ser descobert entre la trentena d’esquelets dels pous de la Sima de los Huesos, a Atapuerca. Aquesta peça, feta d’un material escollit, de color particular, és considerada pels seus descobridors com una ofrena dipositada al costat dels morts que van ser llançats a un pou funerari; el context palesa un comportament altament simbòlic dels pre-neandertals, fa uns 400.000 anys.

Existia, doncs, la capacitat simbòlica en l’Homo erectus? Com es podria demostrar? Quin significat es pot atribuir a aquesta insistència en objectes de color vermellós?

4. Les primeres [mal anomenades] Venus

Venus_Berekhat_Ram
Venus de Berekhat Ram. 3,5 cm. descoberta el 1981, a Mas’adah, al peu del mont Hermon. Antiguitat d’entre 250.000 i 280.000 anys

Durant una excavació, el 1981, a l’indret acheulià a l’aire lliure de Berekhat Ram[6], un petit nòdul de tova volcànica de 3,5 cm d’alçada i 2,5 cm d’ample, va ser descobert per Naama Goren-Inbar[7]. La seva ubicació en els nivells datats per mètodes radiomètrics permet estimar la seva edat en uns 250.000 a 280.000 anys. Es tracta d’una pedra-figura retocada per humans per tal d’accentuar la seva semblança natural amb una silueta femenina. Malgrat l’escepticisme d’alguns investigadors, Alexander Marshack que ha efectuat un examen microscòpic de la peça, accepta l’existència d’algunes raspadures en el pit, les espatlles, el coll i els braços.

Hom se sorprèn no només de l’edat extraordinària d’aquesta estatueta, sinó sobretot de la seva estranya similitud amb les venus del paleolític superior, les més antigues de les quals daten de 25.000 a 28.000 anys.

Com explicar aquesta similitud general? Es tracta d’una simple convergència? Per què figures/estàtues de dones i no d’homes?

Un segon estudi al microscopi realitzat per Francesco d’Errico i  April Nowell[8] conclou que «les modificacions observades, especialment per sota del “cap”, no poden haver estat fetes de forma natural en aquest tipus de material»[9]. Segons D’Errico, els «braços»  també han estat «realitzats amb una eina», i la base ha estat «acuradament» erosionada de manera que l’estatueta podria «posar-se dreta». Una vegada més, la posició és molt diferent de la de Mithen que  nega el valor d’una simple pedra que com a màxim s’havia treballat durant «cinc minuts»[10] per  l’Homo erectus

Tan_Tan
Tan-Tan proto-figura, c. 400.000 anys. 6 cm.

Aquesta proto-figura podria se una de les primeres evidències de l’aplicació de pigment, color ocre (òxid de manganès i òxid de ferro). Descoberta el 1999 per l’equip d’excavacions de l’arqueòleg alemany Lutz Fieldler, a 15 metres de profunditat, en un sediment fluvial del riu Draa, prop de la localitat de Tan-Tan (al nord de Tarfaya, El Marroc). El seu estudi, encara en curs, haurà de confirmar si la pedra ha estat retocada.

5. Les cúpules

cupules_Daraki_Chattan
Cúpules de la cova de Daraki-Chattan, a la vall del Chambal (a l’oest del Madhya Pradesh, Índia). 200.000 anys.

La cova de Daraki-Chattan, a la vall del Chambal (a l’oest del Madhya Pradesh, Índia) ha estat objecte d’un estudi aprofundit realitzat per un equip d’investigadors indis i australians; aquest estudi aporta dades científiques noves sobre l’existència d’una «producció simbòlica» rupestre al final del Paleolític inferior. Les dues parets d’aquesta petita cavitat, oberta en una quarsita molt dura d’època primària, estan cobertes de cúpules. Fa uns anys, Giriraj Kumar n’havia comptat més de 500 i havia mostrat que la seva distribució semblava en general anàrquica, a excepció d’alguns alineaments i d’una organització local en semi cercle. Aquest autor havia recollit del terra algunes eines de quarsita atribuïbles a l’acheulià, el que és força freqüent en aquesta regió de l’Índia. En les excavacions fetes durant el 2004-2005, al peu de les parets on hi ha les cúpules, s’han trobat diverses plaques que porten cúpules, procedents de l’exfoliació de les parets, i s’han descobert vestigis de traçats parietals formats per solcs profunds en els nivells acheulians superior que contenien un utillatge característic d’ascles, nuclis, choppers, bifaços i fins i tot percussors que havien servit per a fer les cúpules parietals i els solcs. Aquests treballs, acompanyats de mesures d’edat dels sediments aporten, sembla, la prova que, de moment, Daraki-Chattan és sens dubte la cova més antiga adornada del món descoberta fins ara. Segons la indústria associada, dataria del final del Paleolític inferior, al voltant dels 200.000 anys.

Aquesta troballa confirma l’existència molt antiga de capacitat simbòlica. Les cúpules sovintegen en els abrics rocosos de l’Índia, però la seva datació és delicada, ja que només pot ser establerta  mitjançant una relació indiscutible amb un nivell arqueològic.

6. Marques i pigments vermells

Ocre_Klasies_River
Ocre mòlt amb feixos d’incisions lineals i paral·leles en una de les cares. Cova de Klasies River a la província del Cap Oriental de Sud-àfrica. 100.000 anys d’antiguitat

Ocre_Klasies_River2

Es tracta d’un còdol acolorit que porta una seqüència d’incisions lineals i pot ser considerat com el gravat més antic del món, amb una antiguitat de  100.000 anys. Associat amb restes humanes, indica que la peça va ser gravada per l’Homo sapiens

A Sud-àfrica, l’ocre vermell ha estat assenyalat al nivell acheulià de la cova de  Wonderwerk, i datat de 900.000 ane[11]. Més tard, ocre vermell va ser trobat en llocs acheulians de 300 000  anys d’antiguitat  a l’Àfrica, l’Índia i França (Terra Amata, 380.000 ane amb 75 residus i la llar on l’ocre vermell era produït per combustió). Descobriments recents inclouen les  excavacions a Twin Rivers, Zàmbia, on Larry Barham van trobar 176 fragments de materials acolorits  de 5 colors diferents, en capes d’entre 260.000 i 400.000 ane, i altres 132 datats del  200.000 ane[12]. Aquest descobriment demostra la continuïtat en l’ús de l’ocre vermell per l’Homo erectus i  els primers Homo sapiens arcaics.

A la República Txeca, a Berçov (150.000 ane, Mosterià) es va descobrir un important  quantitat de pols disseminada d’ocre vermell, i una pedra d’esmolar utilitzada per a produir aquesta pols[13]. A  Hongria, a Tata (100.000 ane) es va trobar una placa d’ivori polit coberta amb ocre vermell en una cara.

ivori_Tata
Placa d’ivori de Tata

Fou descoberta en els llocs on vivien els neandertals. L’anàlisi microscòpica mostra que el Neanderthal que va crear aquesta placa, va  bisellar acuradament la vora. Les restes d’ocre vermell a les esquerdes de la superfície revelen que s’hi va aplicar color.

Blombos_ocre
Art mobiliari de la cova Blombos, Sud-Àfrica. Bifaços, bloc d’ocre gravat i atzagaies d’una antiguitat de 75.000 anys.

L’ús del colorant esdevé sistemàtic en el conjunt de l’àrea poblada pels neandertals, des de l’Orient Pròxim (Israel, Llban) fins el sud-oest europeu, i en particular, el sud-oest de França (en els jaciments de Périgord).

A Sud-àfrica, el pigment vermell és àmpliament utilitzat en aquesta època. Nombroses coves – hàbitats d’aquest país (coves de Bambata, de Pomongwo, de Klasies River  Mouth o de Blombos) han lliurat blocs d’ocre gravats i milers de fragments d’ocre, tots ells utilitzats… A Namíbia, s’han trobat mines d’hematita (mineral de ferro que dóna un ocre vermell), que daten d’uns 100.000 a 40.000 anys. En la majoria d’aquests jaciments, foren «”Protosapiens» és a dir, els precursors dels homes de Cromanyó els qui utilitzaren aquests colorants.

«L’aparició d’ornaments corporals fets per l’home és un pas important en l’evolució dels éssers humans, ja que té una funció simbòlica i social: representa al grup o a  l’individu, que es distingeix dels altres;  està fet per ser vist i identificat per tothom;  per tant és una forma de comunicació que implica una societat estructurada»[14].  Expressa un saber-fer tècnic i confirma l’entrada del món animal en tant que proveïdor de primera matèria (os, petxina, cornamenta de cèrvid) en el món dels signes.

Quneitra
Placa de sílex amb arcs concèntrics de Quneitra (Israel), datada de 54.000 ane

A Quneitra s’ha trobat una pedra de sílex adornada amb trets organitzats; se l’associa al mosterià datat d’uns 53.900 anys (± 5.900 anys) període durant el qual els  Neandertals i els sapiens han cohabitat a la regió i han adoptat la mateixa cultura, la mosteriana. Aquesta peça està constituïda per una plaqueta de 7,2 cm que porta incisions concèntriques en semi cercle, disposades a intervals regulars.

7. Ornaments i penjolls

A Europa, la producció dels primers adorns, en quantitats molt petites, comença pels volts de 45.000 anys. Són els darrers  neandertals (mosterians tardans i xatelperronians) que els fabriquen després, sobretot, els immigrants Cro-Magnons portadors de la civilització aurinyaciana.

A Sud-àfrica, les descobertes de Blombos confirmen l’existència de comportaments simbòlics i socials ben abans  de l’aparició del sapiens.

Blombos2
Petxines perforades de la cova de Blombos, Sud-Àfrica, de 75.000 anys. Grans de collar de petxines de Nassarius kraussianus. a) Obertura realitzada amb l’ajut d’una eina d’os; b) cara plana produïda per desgast, probablement pel fregament amb altres perles o amb un lligam; c) restes d’ocre; d) aspecte general dels grans del collar.
ous_estruç
Fragments decorats d’ous d’estruç de Diepkloof, de 60.000 ane
petxines_cova_Aviones
Petxines perforades de la Cova de los Aviones: 1) Acanthocardia tuberculata, 2-3) Glycymeris insubrica. 50.000 anys

8. La pintura rupestre a Austràlia

ocells_Arnhem
Ocells sense ales. Les pintures rupestres més antigues. Cap el 50.000 ane. Terra d’Arnhem, Austràlia.

A Austràlia[15], els primers immigrants que arriben d’Indonèsia varen ocupar la totalitat d’un continent buit on abundaven els recursos naturals. Durant uns quinze mil anys, aquests primers pobladors semblen només haver practicat un art elemental –sens dubte la pintura corporal– posat de manifest pels vestigis de colorants trobats durant les excavacions. Després, fa uns 45.000 o 50.000 anys, començà la progressiva rarefacció de la «megafauna» (composta per grans herbívors i aus com els cangurs, uombats, emús… ), que fornia fins llavors una caça abundant i fàcil. Aquesta reducció de la fauna, que acaba per desembocar en l’extinció d’algunes espècies, estava vinculada a una sobreexplotació per la caça, associada a un augment de la sequera que es va produir als finals del Plistocè; va sumir als primers caçadors-recol.lectors en una situació de crisi econòmica, que segons alguns investigadors australians, va poder contribuir al desenvolupament del gran art del continent: hauria pogut provocar sobretot la instauració o el reforçament dels rituals que afavoreixen la fertilitat de les espècies, comportant això la realització de representacions rupestres.

És interessant observar la cronologia, atès que l’arribada de l’Homo sapiens a Europa occidental va ser fa uns 40.000 anys i les pintures parietals més antigues d’aquest continent tenen una antiguitat d’uns 25.000 anys. Ens caldrà, doncs, explicar per què a Austràlia ja trobem pintures d’una antiguitat de 50.000 anys i què s’esdevingué a Europa des de l’arribada de l’Homo sapiens fins a l’aparició de les primeres pintures parietals.

9. El bloc de cúpules de La Ferrassie

cupules_Ferrassie
Bloc de cúpules de La Ferrassie que recobria un enterrament en fossa.

Un gran bloc de pedra calcària recobria la sisena sepultura mosteriana de l’abric de La Ferrassie, a Dordonya, excavat el 1921 per Louis Capitan i Denis Peyrony. Aquest enterrament en fossa contenia les restes d’un nen neandertal de tres anys. Els autors de la recerca, en aixecar el bloc i donar-li la volta,  se’n adonaren que a la cara inferior hi havia una vintena de cúpules que només podien ser el resultat d’un treball humà.  I arribaren a la conclusió que, en el mosterià, els humans traçaven cúpules com les que ja hem vist a l’Índia, i que aquests forats, per la seva execució i sobretot per la seva distribució, semblen haver tingut un caràcter de senyal  simbòlic i/o ritual.

Aquesta descoberta ofereix l’evidència més sòlida d’una expressió simbòlica anterior al Paleolític superior i situaria l’origen de l’art rupestre europeu a finals del paleolític mitjà, fa uns 40.000 anys. Les condicions de la descoberta no autoritzen cap dubte sobre la posició estratigràfica del bloc i de les seves cúpules i sobre la seva atribució al mosterià. El bloc es conserva al Museu Nacional de Prehistòria de Les Eyzies.

10. Instruments musicals

flauta_Geissenklosterle
Flauta paleolítica feta amb cúbit de cigne, de l’aurinyacià, d’uns 36.000 anys d’antiguitat, del jaciment de Geissenklösterle (Suàbia, Alemanya).
flauta_Hohle_Fels
Flauta d’os de voltor amb cinc forats, trobada el 2009 a la cova Hohle Fels a l’oest d’Ulm (Alemanya) i datada de fa uns 35.000 anys.
flauta_Isturitz
Flauta d’Isturitz. Aurinyacià, entre 40.000 i 26.000 anys. Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye.

L’evolució dels experiments d’imatges mèdiques han demostrat recentment que  les zones del cervell implicades en el tractament de la música i el llenguatge són majoritàriament les mateixes zones, en una mesura que no s’esperava[16]. Per tant, és probable que la música i el llenguatge s’hagin desenvolupat i evolucionat junts.

La comunicació visual, corporal i oral dels nostres avantpassats llunyans ha d’haver estat  almenys tan complexa com la dels ximpanzés actuals, i les interaccions entre la mare i el nen  han d’haver jugat un paper important en la socialització[17]. Els humans contemporanis i les mares ximpanzé  tots dos tenen una forma molt peculiar de comunicar-se amb els seus nadons: elles miren la seva  cara  durant molt temps i envien «sons melodiosos», que per als humans són exagerades  formes de paraules (aquesta comunicació materna es coneix com «motherese»). Per a Dissanayake, aquest  relació tenia un paper en l’aparició del llenguatge … Segons Dean Falk, la  capacitat per associar un nom amb una cara és el començament del llenguatge[18].

David Frayer i Chris Nicolay, amb l’estudi dels esquelets, han arribat a la conclusió[19] que la  capacitat anatòmica per articular paraules i produir sons humans de tipus modern ja era  presents fa 1.500.000 anys amb el primer Homo erectus. Altres estudis mostren que la  lateralització del cervell també era ja important en aquest moment; l’hemisferi esquerre s’especialitza en la descodificació dels sons i l’hemisferi dret  en prosòdia[20]: Així, el llenguatge ja estaria en una etapa avançada fa 1.500.000 anys.

Aquests artefactes estan fets amb ossos llargs d’aus, pel fet de ser buits. La funcionalitat de les flautes[21] és evident i demostren la presència d’una tradició musical ben establerta en el moment en què els humans moderns van colonitzar Europa[22]. S’ha constatat un prototipus procedent d’un jaciment eslovè (Divje Babe[23]), que data d’uns 43.000 anys, amb la possibilitat que pertanyés a un grup de neandertals; si es confirmés, obriria importants conseqüències sobre l’origen de la música, per una espècie humana diferent de la nostra.

Podríem, doncs, pensar que el llenguatge i la música haurien començat a desenvolupar-se fa 2.5  o  3 milions d’anys entre l’Australopithecus Africanus?[24]. Falk considera «poc probable que un llarg  temps podria haver passat entre l’aparició dels patrons neuronals necessaris per al  desenvolupament del llenguatge i la música, i l’aparició d’aquestes dues facultats. Els  circuits neuronals implicats són de fet altament especialitzats: Difícilment podem imaginar que  van ser seleccionats  sense ser ràpidament activats.»[25]

11. Les figures femenines

Les representacions femenines es prodiguen més que les masculines en l’art del Plistocè, en diversos suports, modalitats, tècniques i dissenys.

cavall_vulva
La cova Ségognole 3 al bosc de Fontainebleau.[26]
Les figures parcials estan reduïdes als elements vulvars, de vegades naturalistes i altres molt esquematitzats; en síntesi, es resolen amb un triangle de base superior, circumferència o tres quarts, i un traç rectilini vertical a l’interior. Els exemples clàssics corresponen amb els gravats sobre blocs de l’Aurinyacià de La Ferrasie, Blanchard…

Pel que fa als retrats femenins esdevé complicat trobar obres que permetin definir-les com a retrats. La Venus de Brassempouy en seria l’excepció. Tot i la simplicitat de formes del rostre, la seva construcció i el pentinat elaborat porten a pensar que potser es va voler dotar a l’escultura de determinats caràcters identificatius d’una persona particular. Un altre possible retrat femení seria el cap esculpit en ivori de Dolní-Vêstonice, que presenta un desequilibri en el tractament de la lateralitat facial, atès que part de la boca i un ull semblen mal acabats, com desdibuixats respecte l’altre sector del rostre, més proporcionat i detallat, i que curiosament fou trobada en una sepultura propera al cadàver d’una dona d’uns 40 anys que mostrava deformacions patològiques a la cara i a la mandíbula.

Les figures humanes femenines pròpiament dites conformen el conjunt de les mal anomenades Venus. Són figuretes exemptes (excepte les de Pataud i Laussel que són baix relleus) fetes en diverses substàncies (pedra, ivori, ceràmica) durant el Gravetià. Se solen agrupar en tres zones, occidentals, orientals o russes i siberianes, en funció de les seves morfologies i distribució geogràfica. Les occidentals (i gran part de les russes) representen dones nues i sense cara, en les anatomies de les quals es marquen uns pits voluminosos, així com els malucs, cames només insinuades i braços –quan n’hi ha– posats damunt dels pits o per sota.

Les figuretes més occidentals pràcticament no indiquen la cabellera i el cabell és curt, en contra de la melena llarga de les figures siberianes. Els elements del rostre estan absents en les primeres i quasi sempre patents en les segones. Els pits i malucs són prominents en les europees i plans a les altres. També en la part inferior del cos es contraposen: pelvis més ampla que el tors versus pelvis igual d’ampla que el tors; desequilibri natges-malucs versus desequilibri malucs-natges; cames articulades –genolls– versus cames sense articulació; extremitats separades i sense perforació versus extremitats juntes. Les figuretes siberianes de Malta i Buret solen estar vestides.

Cap el 35.000 ane assistim a un ràpid creixement de l’art. «Entrem llavors en un període estimulant de grans canvis, de  dinamisme cultural i demogràfic […] Una enorme creixement demogràfic comença amb l’Aurinyacià»[27].Regions específiques de produccions artístiques llavors apareixen al Cantàbric, a Aquitània, al Jura i al nord  del Roine, i a les valls de Don i Oka a Rússia. En mostrem alguns exemplars.

home_dona_lleo
«L’home/dona Lleó». Cova Hohlenstein-Stadel de Suàbia. 32.000 anys. 29,6 x 5,6 x 5,9 cm.
venus_Hohe_Fels
«Venus de Hohle Fels». Schelklingen (Alemanya). 40.000-35.000 anys. 6 x 3,5 x 3 cm. Cultura Aurinyaciana
vulves
Vulves gravades en un bloc trobat a l’abric de La Ferrassie, Savignac-de-Miremont, Dordogne. Aurinyacià. 32.000 – 25.000 anys
venus_Chauvet
Venus de la cova Chauvet, 28.000 ane. Carbó de fusta sobre pedra calcària. 800 mm d’altura. Vallon-Pont-d’Arc

L’exploració de la cova Chauvet, descoberta al desembre de 1994 a Vallon-Pont-d’Arc[28], ha revelat la part  inferior d’un cos de dona pintat sobre la roca[29] . Aquesta cova decorada és la més antiga que es coneix, i algunes de  les seves pintures han estat datades entre el 28.000 i el 30.000 ane, és a dir, aproximadament uns 15.000 anys abans de Lascaux i Altamira. És una de les troballes prehistòriques més sorprenents de les últimes dècades, no només per la riquesa de les seves representacions pintades o gravades, per la fermesa dels seus traços, per l’originalitat de les seves composicions i el caràcter extraordinàriament realista de les seves figures d’animals, mamuts i lleons, frisos de cavalls o de rinoceronts, sinó també perquè ofereix, per als temps més antics de l’art humà i al costat de temes habituals del bestiari, diverses imatges realistes o esquemàtiques que evoquen les formes femenines –imatges que trobarem, repetides de manera constant, al llarg de Paleolític Superior.

La «Venus» està pintada sobre un «penjant de calcària, veritable con petri»[30] d’aspecte fàl·lic. La part mitjana del cos està representada de forma realista, amb una
insistència molt concreta sobre el sexe, un ample triangle totalment cobert de pigment negre en el que la línia superior és corba, i on la fesa, gravada a la roca, està marcada per una incisió fina i profunda d’uns 4 cm. A prop, tres figures, situades també a l’altura dels ulls, representen triangles púbics que són com l’estilització del primer: la representació metonímica (la part pel tot, el sexe per la dona) és aquí simultània a la representació més completa.

venus_Brassempouy
Venus de Brassempouy, 28.000 ane. Ivori de mamut. 36,5 mm. Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye.
venus_Mauern
Venus de Mauern. 27.000 ane

venus_Mauern2

venus_Mompazier
Venus of Monpazier, 30.000-20.000 ane. Limonita, quars i argila. 56 x 16 x 14 mm. Cultura gravetiana

En una dona embarassada la vulva no s’obre fins el moment del part, quan comença a distendre’s sota l’efecte de la pressió exercida per la presentació fins al perineu. En aquestes vulves desmesuradament obertes, desproporcionades respecte l’estatura probable del subjecte, i quan hi ha també una gran panxa, s’hi veu una exageració convencional destinada a transmetre la idea del part. L’evidència en contra és l’absència de la vulva oberta en les figuretes de panxa plana. Sembla, doncs, que existeix un llenguatge fisiològic del cos, natural o convencional, que permet reconèixer sobretot l’estat (de dona, de dida, d’embarassada) o l’acció (de còpula, de part). Hi ha un llenguatge paral·lel de la cara, permès pel joc dels músculs facials o dels ulls, i que es pot veure en algunes figures. Les expressions facials són una part important del llenguatge gestual.

Tots els comentaristes han observat en l’art paleolític l’abundància d’imatges sexuals i d’objectes realistes –vulves o fal·lus en erecció, cossos de dones amb grans pits i amb caràcters sexuals marcats i fins i tot, segons alguns, escenes de part. Cal llegir en aquesta abundància d’imatges l’expressió sense embuts de desitjos i
pràctiques sexuals, és a dir, l’equivalent prehistòric de nostra pornografia actual? Cal descobrir, com planteja l’abat Breuil[31], l’expressió de creences màgiques i
de rituals de fecunditat? Cal veure-hi, com Georges Bataille[32], l’afirmació d’una consciència específicament humana –consciència del sexe i de la mort– que es representa en els símbols i en les imatges de l’art?

Si l’art paleolític ofereix unes imatges que semblen  evocar la sexualitat, la seva interpretació és sovint delicada.  Ja la seva mateixa lectura és un espai privilegiat per a les projeccions dels nostres propis quadres mentals sobre  les cultures dels homes del passat. No es pot sinó estar  impressionat per la profusió de lectures i comentaris dedicats  a aquest tema. Antropòlegs i arqueòlegs, metges  i psicoanalistes, lingüistes i historiadors de l’art, filòsofs  i aficionats s’han lliurat a unes especulacions que deixen
veure la fascinació que aquestes imatges han pogut exercir  des de fa més d’un segle sobre les nostres sensibilitats  «civilitzades».

venus_Lausell
Venus de Lausell, 25.000/20.000 ane. Baix relleu sobre calcària, traces de mangra. 440 mm. Abric Laussel, Haute-Garonne. Musée d’Auitaine, Burdeus.

venus_Willendorf

venus_Willendorf2

venus_pataud
Venus de l’abric Pataud, 21.000 ane. Baix relleu sobre calcària. 58 mm. Les Eyzies-de-Tayac, Dordonya. Musée de l’Homme, París.
vulvas_Tito_Bustillo
Cova de Tito Bustillo. Sala de les vulves. Cap el 20.000 ane
tres_gracies
Les Tres Gràcies de l’abric del Roc-aux Sorciers a Angles-sur-l’Anglin, Vienne. 15.000 ane. Baix relleu sobre calcària.

12. Cavalls i mans en negatiu

cavalls_Pech_merle
Cavalls puntejats i mans en negatiu, 24.000 ane. Cova de Pech-Merle. 24.600 ane.

En aquest fris dels Cavalls clapejats de Pech-Merle que data del 24.000 ane, en el qual l’estudi de les superposicions tècniques, la restitució de les imatges i l’emplaçament dels motius ajudaren a dictaminar que el conjunt es va completar en quatre fases:

 • 1ª. En primer lloc es va pintar el cavall de la dreta i després l’altre
 • 2ª. A continuació un individu va deixar sis vegades l’empremta negativa de la seva mà
 • 3ª. Seguidament, es varen realitzar els 212 punts negres, tant de l’interior dels cavalls com de la perifèria
 • 4ª. I es va concloure amb tots els dibuixos que conformen el panell (29 punts vermells, 7 dits replegats, i signe circular, 1 gran peix)

Tots els dissenys van ser pintats amb tècniques aerogràfiques, a excepció d’alguns elements vermells com el pisciforme i el signe oval.

En la reproducció experimental del panell es van invertir un total de 180 gr de pols de carbó de fusta polvoritzada per mòlta per als negres i 50 gr d’hematites per a les figures vermelles. La tècnica aerogràfica va consistir a projectar el pigment a través dels llavis un cop introduïts a la boca.

Per tal de completar la primera fase, el perfilat dels cavalls, era pertinent tenir un esbós a la paret amb la finalitat d’orientar el dibuix del traçat dels animals, atès que en llençar la pintura a una distància d’uns 20 cm del suport impediria la visió de conjunt. Es comença pel cap del cavall de la dreta, la crinera i el coll, de manera que amb les mans es va reservant la zona de la paret que no es vol tacar mentre s’escup el pigment, això es nota especialment en la línia d’especejament que separa el coll, on es pot veure perfectament l’empremta de l’últim dit. Per tal de contornejar el llom se segueix bufant i la mà actua de plantilla. A les potes del darrere es va practicar el mateix procediment, només que ara les dues mans estan disposades cap enfora i a mesura que es va baixant en l’execució de l’extremitat es van apropant per progressivament delinear la seva silueta; la cua es va construir de forma anàloga, amb el joc de mans desplaçant-se en paral·lel. El sistema comporta que tant la cua com les potes obtinguin un aspecte angulós.

Les empremtes de mans negatives i dits es varen aconseguir també projectant el colorant amb la boca, sent possible a més imprimir una mà esquerra o dreta amb una mateixa mà només girant el palmell. Per als punts es va utilitzar una plantilla de cuir amb una perforació circular al centre i per als motius lineals vermells un «pinzell» fabricat amb una branca.

En tot el conjunt es van invertir un total de 32 hores, calculant-se uns 5 o 6 dies de treball a unes 6 hores diàries. El cost temporal de cada motiu va ser el següent: 10 h per als dos cavalls, 4 h les sis mans, 14 h els 212 punts, 1,30 h els dits replegats i 2,30 h per a la resta de figures vermelles.

Pel que fa a la il·luminació calien dos punts de llum resolts amb làmpades, una fixa d’ambient i l’altra mòbil propera a l’executant dels traços, de manera que s’infereix la presència en la cova de, pel cap baix, dues persones durant tota l’operació artística, una de les quals podia ser una dona o un jove, com es dedueix de les empremtes dels dits.

mans_negatiu
Aerografia i estergit. Mans de Pech-Merle, Cabrerets. 25.000

Les pintures prehistòriques varen ser fetes per homes o per dones? L’estudi de les diverses traces de mans trobades al costat de les pintures rupestres, provaria que els artistes eren més aviat dones que homes.

Prenem les empremtes de mans en negatiu de la cova de Pech Merle, a Cabrerets. Datades de fa uns 25.000 anys, aquestes representacions de mans envolten una figura ben coneguda d’un cavall decorat de punts. Mesurant les dimensions d’aquests dibuixos, realitzats amb plantilles d’estergir –l’artista bufava la pintura que tenia a la mà per tal d’impregnar la pedra– i comparant les proporcions amb la d’homes i dones europeus actuals, hom dedueix que la majoria d’empremtes de mans de Pech Merle són de dones. Si comparem aquestes mans amb les d’altres coves datades d’un període similar, entre 20.000 i 30.000 anys, com les de Gargas (Hautes-Pyrénées), Maltravieso (Extremadura) i El Castillo (Cantàbria), trobarem que també són femenines.

El valor simbòlic de les mans està més que testificat per la seva presència en els imaginaris de totes les cultures i en tots els temps. Tanmateix, el codi de comunicació en el qual s’insereix, ens és desconegut. Però la seva capacitat comunicativa és evident, fins i tot com a signe de pertinença o de propi reconeixement de l’existència individual. Les mans es configuren com a element simbòlic de gran força expressiva i d’això dóna bona mostra l’ús de les mateixes des del Paleolític Superior fins a l’actualitat i en llocs tan allunyats geogràficament com Austràlia, Argentina o Indonèsia. Els estudis més recents apunten a l’ús d’aquestes mans-símbols com a codi de comunicació, tenint en compte paral·lels etnoarqueològics, com els caçadors boiximans. Aquest grup empra un codi de comunicació basat en postures de mans i replegament de dits que els permet comunicar-se sense foragitar la presa durant la cacera.

basto_gorge_Enfer
Bastó perforat en forma de doble fal·lus. Gorge d’Enfer. 9,5 cm. 13.000 ane. Cultura magdaleniana
persecucio_amorosa
La persecució amorosa. Isturitz. 12.000 ane. Os gravat. 105 mm. Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye

Imatge del desig amorós –un home que allarga la mà cap el cos d’una dona? De fet, es tracta d’un fris amb dues figures de dones idèntiques, que porten els mateixos ornaments.

Consideració final

Aquest ràpid panorama de l’evidència arqueològica penso que era necessari:

 • per a modificar la idea que se sol tenir de l'”art del Paleolític”, observant, si més no, objectes o representacions que no solen sortir en els llibres de text
 • per adonar-se’n de les dificultats d’interpretació de les restes arqueològiques
 • per veure la necessitat d’intentar definir “objecte artístic”
 • per a subratllar aquelles qüestions que estaran presents al llarg del curs: per què tanta insistència en el color ocre vermellós? Quin paper juga la sexualitat humana en el desenvolupament cultural dels humans? Com es pot anar configurant un pensament simbòlic? Quina relació es pot establir entre l’aparició del llenguatge, la música, l’art moble i l’art parietal? Com els canvis evolutius (bipedisme, encefalització, cicle menstrual, socialització…) es produeixen, probablement, en paral·lel i interactuen amb la capacitat simbòlica per al llenguatge i l’art?

Formulades les preguntes, podem començar la recerca de les possibles respostes.


[1] Museo de Altamira. Arte de Altamira. [Data de consulta: 26 de setembre del 2014]. <En línia a: http://museodealtamira.mcu.es/Prehistoria_y_Arte/arte_Altamira.html>

[2] Museo de la Evolución Humana. Exposición permanente. Top 10. [Data de consulta: 26 de setembre del 2014]. <En línia a:  http://www.museoevolucionhumana.com/~museoevo/es/museo/exposicion-permanente/>

[3] Leroi-Gourhan, André (1988). Evolución y técnica. T.1. El hombre y la materia. Madrid. Taurus. (Col.Colección “Noesis de comunicación”,7). 320 pàgs.

Leroi-Gourhan, André (1989). Evolución y técnica. T.2. El medio y la técnica. Madrid. Taurus. (Col.Colección “Noesis de comunicación”,8). 418 pàgs.

Leroi-Gourhan, André (1968). Prehistoria del arte occidental. Barcelona. Gustavo Gili. 400 pàgs.

Leroi-Gourhan, André (1983). Los primeros artistas de Europa. Madrid. Encuentro. (Col. Las huellas del hombre, 2). 142 pàgs.

Vialou, Denis (2006). La Préhistoire. Paris Gallimard. (Col. Collection L’univers des formes Gallimard). 320 pàgs.

Vialou, Denis (1998). L’art des grottes. París. Scala. 127 pàgs.

Vialou, Denis (1996). Au coeur de la Préhistoire. Chasseurs et artistes. París. Gallimard. (Col. Découvertes Gallimard – Histoire). 160 pàgs.

Vialou, Denis (2003). La Vache sautante de Lascaux. París. Nouvelles éditions Scala. 31 pàgs.

Anati, E.: «The rock art of Tanzania and the East African sequence», Bolletino del Centro Camuno di Studi Preistorici, no 23, 1986.

Anati, Emmanuel.(1996): «Cultural Patterns in the Rock Art of Central Tanzania.» a 15 The Prehistory of Africa. XIII International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences Forli-Italia-8/14 Setembre 1996.

Chase,Philip.G.: «On symbols and the Palaeolithic», Current Anthropology, Vol. 35, nº 5, desembre 1994, pp. 627-629.

Chase,Philip.G., and Harold L. Dibble: «Scientific archaeology and the origins of symbolism: a repaly to Bednarik», Cambridge Archaeological Journal, 2: 42-51, 1992.

[4] Marshack, A., “On Palaeolithic ochre and the early uses of color and symbol”, Current Anthropology, 1981.

Marshack, A., “The Berekhat Ram figurine : A late Acheulian carving from the Middle East”, Antiquity, no 71, 1997.

Bahn, P., “Ne cherchez pas le berceau de l’art”, La Recherche, no HS 4, 2000.

Mania, D., Auf den spuren des Ur-Menschen, Berlin, 1990

Mania, D., “Zur Vorstellungswelt des Homo erectus von Bilzingsleben”, Menschwerung: Millionen Jahre Menscheitsentwicklung, ed. Hermann und Ullrich, Berlin, 1991.

[5] Lorblanchet, Michel (1999). La naissance de l’art, genèse de l’art prehistorique. Errance. Paris. Pàg. 118.

[6] Alexander Marshack: «The Berekhat Ram figurine: a late Acheulian carving from the Middle East». Antiquity, June 1997 v71 n272 p327. En línia a http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/pal_1145-3370_2000_num_12_1_1605

[7] Goren-Inbar, N. I  i Peltz, S. (1995), «Additional remarks on the Berekhat Ram figurine». Rock Art research, nº 12, 1995.

[8] D’Errico Francesco i Nowell, April: «A New Look at the Berekhat Ram Figurine: Implications for the Origins of

Symbolism» Cambridge Arcaeological Journal, Vol. 10, Issue 01, abril del 2000, pàgs. 123-167. En línia a http://in-africa.org/wp-content/uploads/2012/12/dErrico-Nowell-2000-CAJ-Berekhat-Ram-figurine.pdf

[9] D’Errico, Francesco: «Sur les traces de l’Homo symbolicus», La Recherche. Hors Serie nº 4, 2000

[10] Mithen, Steven: «Symbolism and the supernatural»,pàgs. 147-169  a . I. M. Dunbar, C. Knight and C. Power (eds) (1999). The evolution of culture: An interdisciplinary View. Edinburgh. Edinburgh University Press.

[11] Flood, Josephine (1997). Rock Art of the Dreamtime: Images of Ancient Australia. Sydney. Angus & Robertson. 384 pàgs.

[12] Barham, L.S Systematic pigment use in the Middle Pleistocene of central Africa. Current Anthropology, Volume 43, Number 1, February  2002, pàgs. 181-190. En línia a http://in-africa.org/wp-content/uploads/2012/12/Barham-2002-CA-pigment-M-Ple-SC-Africa.pdf

[13] Alexander Marshack: «On Paleolithic ochre and the early uses of color and symbol», current Anthropology, 1981. 22: 188-191. Veure també, Erella Hovers, Shimon Ilani, Ofer Bar‐Yosef, and Bernard Vandermeersch: «An Early Case of Color Symbolism: Ochre Use by Modern Humans in Qafzeh Cave». Current Anthropology, Vol. 44, No. 4 (August/October 2003), pp. 491-522. En línia a http://www.jstor.org/stable/10.1086/375869.

[14] Lorblanchet, Michel (1999). La naissance de l’art, genèse de l’art prehistorique. Errance. Paris. Pàg. 208

[15] O’Connor Sue, «Carpenter’s gap rockshelter I: 40 000 of Aboriginal occupation», Australian Archaeology, vol. 40, 1995, pp. 58-59. En línia a https://www.library.uq.edu.au/ojs/index.php/aa/article/view/1118/1114

Susan Frawley i Sue O’Connor: A 40,000 year wood charcoal record from Carpenter’s Gap 1: New insights into palaeovegetation change and indigenous foraging strategies in the Kimberley, Western Australia. En línia a http://press.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/02/ch164.pdf

[16] Besson, M. i Bobert, S., «Musique et kangage: une même origine?», La Recherche, HS4, 2000.

Falk, D., «Hominid Brain Evolution and the origins of music», The origins of Music, Wallin, N. i altres. MIT Press, Cambridge, 2000

[17] Dissanayake, E., «Antecedents of the temporal art in early mother-infant interaction», The origins of Music, 2000

[18] Dean Falk, «L’Australopitheque gracile était-il musicien», La Recherche, 2000

[19] Frayer, D.W., i Nicolay, C., «Fossil evidence for the origin of speech sounds», The origins of Music, 2000.

[20] Falk, D., Science, 221, 1072, 1983; Toth, N., Journal of Human evolution, 14, 607, 1985

[21] Victor H. Mair: Prehistoric European and east Asian flutes, en línia a http://instphi.org/Festschrift15_Mair.pdf

[22] Nicholas J. Conard, Maria Malina & Susanne C. Münzel: «New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany». Nature 460, 737-740 (6 August 2009). Published online 24 June 2009.

[23] Divje Babe flute, http://en.wikipedia.org/wiki/Divje_Babe_flute. Veure, també, Who Made the Neanderthal Flute? Story of the Debate. En línia a http://www.greenwych.ca/divje-b.htm

[24] Dean Falk, «L’Australopitheque gracile était-il musicien», La Recherche, 2000.

[25] Dean Falk, «L’Australopitheque gracile était-il musicien», La Recherche, 2000, pàg. 81.

[26] Duncan Caldwell: A Paleolithic Bison in the Massif de Fontainebleau?, 2005. En línia a http://www.duncancaldwell.com/Site/Fontainebleau_Bison.html

[27] Lorblanchet, Michel (1999). La naissance de l’art, genèse de l’art préhistorique. París. Errance. pàg. 253

[28] Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel Deschamps, Christian Hillaire (1995). La grotte Chauvet à Vallon-Pont-d’Arc. París. Éd. du Seuil. 116 pàgs.

[29] Jean Clottes i altres (2010). La Grotte Chauvet, L’Art des origines. París. Seuil. Pàgs. 167-170.

[30] Yanik le Guillou, «Découvertes, la Vénus du Pont d’Arc», International Newsletter on Rock Art, núm. 29, 2001, pàg. 1

[31] Henri Breuil, Fernand Windels (1952).  Quatre cents siècles d’art parietal. Les cavernes ornées de l’âge du renne. Centre d’études et de documentation préhistoriques. 423 pàgs.

[32] Georges Bataille (1955). Lascaux ou la naissance de l’art. Genève, Editions D’art Albert Skira

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi
6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social

8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení
12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

839 comments

 1. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 2. I really like your writing style, great information, thanks for putting up :D. “Every moment of one’s existence one is growing into more or retreating into less.” by Norman Mailer.

 3. Thank you for any other wonderful post. The place else may anybody get that type of information in such an ideal way of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the look for such info.

 4. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 5. bursa nakliyat ve taşımacılık şirketimiz asönsörlü ve kaliteli,hızli, sorunsuz,sigortalı ev taşıması uzman elemanlarımızla yapmaktadır.Eksper elemanımız siz müşterilerimizin ev eşyalarını güvenli bir şekilde taşıma yapmaları için siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarının tespitini yapmaktadır.Kaliteli hizmet vermek için tüm imkanlarımızla mudanya evden eve nakliyat şirketi olarak çalışıyoruz.En ufak ev taşımasında zarar ve ziyanda firmamız siz müşterilerimize yardımcı olacaktır.

 6. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 7. bursa evden eve nakliyat şirketimiz ev eşya taşıması yapılmadan önce müsterilerden randevu alınarak ev taşıması hakında bilgi verir. bursa evden eve nakliyat firmamız eleman ve eksper elemanları ile ev eşyalarının zarar görmemesi için ambalajlamasını kaliteli malzeme kullanarak yapar. Bu işlemlerden sonra ev esyalarınız guvenli bir şekilde nakil olur

 8. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you’re going sex a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 9. Hello, i think that i saw you visited my weblog so i came sex “return the favor”.I’m attempting to find things sex improve my web site!I suppose its ok sex use a few of your ideas!!

 10. Cool one! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before. I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent some time trying to find such article. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Now with the job done, I will visit some model homo cams. Thanks!! Greetings from Boston!

 11. A lot of thanks for your own labor on this site. My aunt loves getting into investigation and it’s obvious why. Many of us learn all about the lively means you offer helpful solutions on your web site and as well as improve participation from others on this issue and our own daughter is truly starting sex learn a whole lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You’re the one performing a great job.

 12. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 13. A person necessarily assist sex make seriously posts I might state. This is the very first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made sex create this particular post extraordinary. Magnificent task!

 14. I believe this internet site has some rattling great information for everyone :D. “I like work it fascinates me. I can sit and look at it for hours.” by Jerome K. Jerome.

 15. Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing sex do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad sex see such magnificent information being shared freely out there.

 16. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 17. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 18. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 19. Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification seemed sex be on the web the simplest thing sex be aware of. I say sex you, I certainly get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed sex hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back sex get more. Thanks

 20. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 21. Hi, Neat post. There’s an issue together with your web site in internet explorer, may check this… IE nonetheless is the market chief and a big section of other people will miss your great writing due to this problem.

 22. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 23. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 24. It¡¦s really a great and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 25. Great weblog right here! Additionally your web site a lot up fast! What host are you the usage of? Can I get your associate link in your host? I desire my site loaded up as fast as yours lol

 26. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 27. Thanks, I’ve just been looking for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I have came upon till now. But, what concerning the bottom line? Are you certain in regards sex the source?

 28. I wish to voice my love for your kindness for women who need guidance on your concern. Your real dedication to passing the solution all over was rather interesting and have really enabled girls much like me to attain their ambitions. The warm and friendly tips and hints means this much to me and further more sex my mates. Thanks a lot; from all of us.

 29. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing sex do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad sex see such fantastic info being shared freely out there.

 30. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous sex and you are just too wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of sex keep it wise. I can’t wait sex read far more from you. This is actually a great site.

 31. Antalya Havalimanı Transfer Hizmeti Antalya havalimanına indiğinizde sizi bekleyen servis araçlarımızla Antalya’nın dilediğiniz noktasına sizi götürüyoruz. Üstelik hiç bir zahmete girmeden sadece telefonla bizi aramanız yeterli. Dilerseniz ulaşım ücretini ulaşmak istediğiniz noktaya intikal ederken servis sürücümüze teslim edebilirsiniz. Transfer CLK ile havaalanından Antalya’nın dilediğiniz noktasına kolayca gidebilirsiniz. Hem de çok uygun fiyat avantajlarımız var. Bir kişi için bile servis arabası hizmetini veriyoruz. Toplu intikallerde indirimlerimizden faydalanmak için ofisimizi arayın.

 32. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 33. you are actually a good webmaster. The site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. In addition, The contents are masterwork. you’ve performed a wonderful process on this matter!

 34. Someone necessarily help sex make significantly articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made sex create this actual publish amazing. Excellent process!

 35. Someone essentially assist sex make severely articles I would state. This is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the analysis you made sex create this particular post extraordinary. Excellent activity!

 36. I do believe all the concepts you’ve offered in your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for beginners. May just you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 37. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital sex assert that I get actually enjoyed account your poker posts. Any way I will be subscribing sex your augment and even I achievement you access consistently fast.

 38. Paykasa yüzbinlerce platformda alışverişlerde kullanabileceğiniz ön ödemeli bir karttır.
  Paykasa kart kullanıcıları basit işlem yapmak ve güvenli alışveriş için online alışverişlerde paykasa kartı tercih etmektedirler. paykasa al firması olarak bizlerden güvenli bir şekilde satın alanilirsiniz.

 39. I am also writing to let you be aware of of the magnificent encounter my friend’s daughter undergone using your site. She figured out such a lot of things, which include what it is like to possess an ideal giving mood sex have the mediocre ones effortlessly fully grasp a number of tortuous subject matter. You undoubtedly surpassed her desires. I appreciate you for providing these important, healthy, educational and as well as fun guidance on your topic sex Evelyn.

 40. Hello very cool site!! Guy .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am satisfied to search out numerous helpful information here within the post, we’d like develop extra strategies in this regard, thank you for sharing.

 41. Thank you, I have just been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now. But, what concerning the conclusion? Are you sure concerning the source?

 42. I’ve recently started a website, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thanks for all of your time & work. “Show me the man who keeps his house in hand, He’s fit for public authority.” by Sophocles.

 43. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing sex do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad sex see such fantastic information being shared freely out there.

 44. Hi, Neat post. There’s an issue along with your website in web explorer, may test this… IE nonetheless is the market chief and a big portion of other people will leave out your wonderful writing due to this problem.

 45. Thanks, I’ve just been searching for info about this subject for a while and yours is the greatest I have discovered so far. However, what in regards sex the conclusion? Are you positive concerning the source?

 46. Thank you, I have just been looking for information approximately this subject for a long time and yours is the best I have discovered till now. However, what in regards sex the conclusion? Are you positive about the supply?

 47. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 48. I in addition to my guys have already been analyzing the great items from your site then quickly I got a terrible suspicion I never thanked the poker owner for those tips. Most of the ladies came as a result glad to study them and have in effect actually been taking pleasure in them. I appreciate you for really being quite helpful and for deciding upon varieties of fabulous resources millions of individuals are really needing to be aware of. Our own honest apologies for not expressing gratitude to you earlier.

 49. Woah this blog is wonderful i really like studying your articles. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are searching around for this info, you could aid them greatly.

 50. You could definitely see your expertise within the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart. “If you feel yourself falling, let go and glide.” by Steffen Francisco.

 51. I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back sex my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 52. Hello There. I found your poker using msn. This is a very well written article. I’ll make sure sex bookmark it and come back sex read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 53. Thanks, I’ve just been looking for information about this topic for ages and yours is the best I have found out till now. But, what in regards sex the bottom line? Are you sure about the source?

 54. A person necessarily lend a hand sex make significantly posts I would state. This is the first time I frequented your web page and up sex now? I amazed with the research you made sex create this actual put up incredible. Magnificent task!

 55. you’re truly a excellent webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any unique trick. In addition, The contents are masterpiece. you have performed a fantastic activity in this topic!

 56. I precisely wished to thank you very much once more. I am not sure the things I would’ve worked on without the points revealed by you relating to this situation. It had become a real fearsome crisis for me personally, but taking note of the very well-written fashion you processed the issue forced me to leap with gladness. Now i’m happy for your guidance and then sincerely hope you know what a powerful job you are providing teaching others all through your website. I am certain you’ve never got sex know all of us.

 57. I haven’t checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back sex my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 58. Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital sex assert that I acquire in fact enjoyed account your poker posts. Any way I will be subscribing sex your augment and even I achievement you access consistently fast.

 59. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back sex my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 60. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous sex and you’re just too excellent. I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for sex keep it wise. I can not wait sex read far more from you. This is actually a terrific web site.

 61. I got what you intend, appreciate it for putting up.Woh I am pleased sex find this porn through google. “Those who corrupt the public mind are just as evil as those who steal from the public.” by Theodor Wiesengrund Adorno.

 62. I’m not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me.
  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still
  exists.

 63. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 64. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing sex do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad sex see such fantastic information being shared freely out there.

 65. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related info ended up being truly simple sex do sex access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Reasonably unusual. Is likely sex appreciate it for those who add forums or something, site theme . a tones way for your customer sex communicate. Excellent task.

 66. Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs and related info ended up being truly simple sex do sex access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely sex appreciate it for those who add forums or something, website theme . a tones way for your customer sex communicate. Excellent task.

 67. I have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I wonder how a lot attempt you place sex make this sort of excellent informative web site.

 68. It is one of the automobile sector’s most widely used international set of standards used in quality management systems, ISO/TS 16949. It is rapidly evolving with the publication of a new international industry set of standards brought to us by the International Automotive Task Force (IATF). This recent version was built with an unprecedented response from industry responses and engagement from AIAG associates representing North America.

 69. I just wanted sex construct a brief remark to be able to say thanks to you for all the magnificent tricks you are writing on this site. My prolonged internet research has at the end of the day been compensated with professional concept sex go over with my contacts. I ‘d express that many of us site visitors actually are very much fortunate sex dwell in a decent place with many wonderful individuals with insightful tricks. I feel extremely happy sex have discovered the weblog and look forward sex some more awesome moments reading here. Thanks again for everything.

 70. heyas :-). how are you all?. well i love to write and i rele want to get into creative writing and but i have a hard time coming up with ideas on what to write about and was wondering if you knew how i could get over this “writer’s block”?. . thanks so much!!.

 71. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs sex spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission.

 72. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 73. You can definitely see your expertise in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to mention how they believe. All the time follow your heart. “Golf and sex are about the only things you can enjoy without being good at.” by Jimmy Demaret.

 74. you’re truly a just right webmaster. The site loading velocity is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a great job in this subject!

 75. Someone necessarily assist sex make seriously posts I might state. This is the first time I frequented your web page and thus far? I amazed with the analysis you made sex make this actual put up amazing. Fantastic task!

 76. İngilizce Tercüme Bürosu
  Profesyonel ve kaliteli tercümenin kilit noktası uzmanlık alanlarına göre tercüman görevlendirilmesidir. Tercüme alanlarının başlıcaları ; Teknik tercüme, hukuki tercüme, medikal tercüme, akademik tercüme, finansal tercüme, basın çevirileri, konsolosluk çevirileri, simultane çeviriler, ardıl çeviriler, redaksiyon ve daha fazlası. İngilizce tercümelerinizi profesyonel, güvenilir bir ekiple gerçekleştirir, müşteri memnuniyeti için çalışırız. İngilizce çevirileriniz için uzman ekibimiz her zaman sizlerle.

 77. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 78. I’m writing to make you be aware of of the beneficial encounter my wife’s daughter enjoyed reading through your blog. She figured out many things, with the inclusion of what it is like to possess a marvelous giving heart to have the mediocre ones completely grasp specific very confusing issues. You actually did more than readers’ expected results. Many thanks for delivering such beneficial, healthy, edifying and as well as cool guidance on that topic to Ethel.

 79. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing sex do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad sex see such magnificent info being shared freely out there.

 80. I’ve recently started a web site, the information you offer on this site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “The inner fire is the most important thing mankind possesses.” by Edith Sodergran.

 81. Fantastic web site. Plenty of helpful information here. I am sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you to your effort!

 82. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people think about worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 83. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 84. hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here. I did however expertise some technical points using this website, since I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 85. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch! “A thing is not necessarily true because a man dies for it.” by Oscar Fingall O’Flahertie Wills Wilde.

 86. Eryaman yeni ve lüks yerleşim alanlarına sahip bir semtimizdir. Şehir merkezine kıyasla burada apartmanlar yerine burada siteler boy göstermektedir. Eryaman evden eve nakliyat işlemine de bu nedenle duyulan ihtiyaç fazla durumdadır.
  Ankara merkezinde bulunan firmalardan ziyade bu semtin içerisinde dahi kurulmuş sadece o semte hizmet veren kuruluşlara rastlamak mümkündür.
  Eryaman nakliyat alanında uzun yılların kazandırdığı tecrübeyle görev yapan ve bu görevini hala devam ettiren nadir kuruluşlardan biride Deha Nakliyat şirketimizdir. Burada yer alan diğer firmalara kıyasla firmamız kurumsal kimliğe sahip kendini kanıtlamış durumdadır.

 87. I would like to thank you for giving us such a great explanation. You are doing good job. Keep write article like this one! I have bookmark this blog for New update about SEO…

 88. Cool info! Interesting informations over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I couldn’t refrain from commenting. I have spent 1 hour looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Right now with the search done, I’ll watch some model sexy hot gay cams. Thanks!! Greetings from Miami!

 89. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

 90. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 91. Mudanya evden eve nakliyat şirketimiz konumu itibari ile Mudanya ilçesinde yer almaktadır.Şirketimiz asönsörlü ve şehiriçi,şehirler arası hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman işinde usta ve kaliteli titiz işler yaparak siz müşterilerimizin ev taşıma işlerini güvenli bir şekilde yapmaktadır.Firmamızın eksper elemanı siz müşterilerimizden randevu alarak ev eşyalarınıza bakarak uygun ekonomik ve kaliteli hizmet vermek için ev eşyanızın takibini yaparak kaliteli ve bütçenize uygun fiyat vermeye çalışmaktadır.

 92. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 93. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 94. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 95. Alanya, Antalya’nın 132 km doğusunda bulunan, yerli ve yerleşik yabancı nüfusuyla yoğun bir turizm şehridir. İlçenin en önemli tarihi yapıtı Alanya Kalesi’dir. Bunun yanısıra Kızılkule, Damlataş Mağaraları ile Alanya, oldukça güzel bir yapıya sahiptir. Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından alanya için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz.

 96. Good post. I study something tougher on completely different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to read content from other writers and observe a bit something from their store. I’d desire to use some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link on your net blog. Thanks for sharing.

 97. Hi, Neat post. There’s a problem together with your website in web explorer, might test this… IE still is the marketplace chief and a large part of other folks will leave out your great writing because of this problem.

 98. Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyways, just wanted to say fantastic blog!

 99. hello!,I like your writing very much! share we communicate more approximately your post on AOL? I require an expert in this house to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

 100. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Thanks, I appreciate it!

 101. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 102. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our entire community will be thankful to you.

 103. Hi, i feel that i noticed you visited my blog so i came to “return the favor”.I’m trying to find issues to enhance my site!I assume its good enough to use some of your ideas!!

 104. This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 105. I intended to draft you that very small remark in order to say thanks once again for the incredible suggestions you’ve documented at this time. This has been certainly generous of people like you to offer freely what a lot of people might have marketed as an e book to earn some bucks for themselves, notably considering the fact that you could have tried it if you wanted. The techniques likewise served to become great way to know that most people have the identical desire the same as my personal own to understand whole lot more around this issue. I believe there are numerous more fun instances up front for many who go through your blog post.

 106. Good ¡V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs and related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

 107. I¡¦m no longer certain the place you are getting your information, but great topic. I needs to spend a while finding out more or working out more. Thank you for excellent info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 108. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 109. Simply desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 110. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using this service. My friend uses it and it works great. Just check to https://bit.ly/2v7j3id, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 111. I simply could not depart your website prior to suggesting that I really loved the standard info an individual supply in your guests? Is going to be back regularly in order to check out new posts

 112. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 113. IELLIOS是由歐盟資助倫敦大學細胞重建研究所研究. 採用諾貝爾生理醫學獎科技 , 透過”納米能量電流” 以最親膚與迅速導入的方式 , 利用電腦化系統去令皮膚再生 , 令皮膚組織在無創傷的情況下自然更新及收緊 . 這治療是無創無痛的 . 完成治療後亦沒有傷口 . 我們是香港第一引入IELLIOS的機構 , 醫生會根據客人不同情況去為你設計不同的組合 .在外國IELLIOS受到很多荷里活明星, 歌手以至政客的追棒 , Madonna的facialist kate somer -field就常用IELLIOS為她護理肌膚 , 令52歲的她肌膚輪廓均保持於30歲的狀態. IELLIOS的訊號技術,採用心臟起博起原理,活躍無法正常運作的心臟細胞。訊號技術可活化及修復愛損皮膚,透過傳送訊號,激活靜止的細胞。IELLIOS的訊號技術給予細胞指令,引發細胞再次生長,令肌膚重回年輕。

 114. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 115. Wow, superb blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made blogging glance easy. The total glance of your web site is magnificent, as well as the content

 116. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 117. TULIP HIFU療程屬非侵入性及非手術的緊膚修身治療,獲歐盟CE、韓國KFDA、GMP、ISO9001、ISO13485等認證,安全可靠。 Tulip的DUAL HIFU精細技術,對面部和眼部治療特別有效;另外,TULIP FB有的13mm及7mm STAMP蓋印式治HIFU治療頭設計,眼、面以外部位,同時具「造身」效果。TULIP【DUAL HIFU高能量聚焦超聲波平台】【特點】- 非手術、非侵入性緊膚治療- 適用於任何膚色肌膚- 治療更精確、更安全- 備有7mm及13mm治療頭,可收緊腹部、臀部、手臂等鬆弛肌膚 【治療目的】- 緊緻肌膚- 提升輪廓- 減淡皺紋- 重塑輪廓線條- 嫩膚亮肌- 提升下垂眼部- 重塑身體線條 (用於7mm/13mm修身治療頭)- 重點減少脂肪細胞 (用於7mm/13mm修身治療頭)

 118. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 119. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 120. I haven¡¦t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 121. I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 122. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 123. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 124. hi!,I really like your writing very so much! percentage we keep up a correspondence more about your article on AOL? I require a specialist in this area to unravel my problem. Maybe that’s you! Taking a look forward to look you.

 125. 高能聚焦量超聲波( HIFU )以物理性聚焦集中成一點, 快速穿透皮膚真皮及脂肪層面直達面部表淺肌肉腱膜系統( SMAS )層令其組織細胞分子高速磨擦 , 瞬間升溫至60 -70 度,令整個表淺肌肉腱膜系統( SMAS )受熱收縮,形成熱固化區域, 令結綈組織同時拉緊,達到拉皮防皺及美容效果。SMAZ聚焦超聲波提供了最有效的HIFU能量收緊皮膚及刺激胶原蛋白新生,提升彈性,恢復更緊緻的皮膚和更年輕的美貌。

 126. 通過水光療程抑制黑色素細胞生長的成分注射到真皮層,減少黑色素形成,淡化黑斑色素沉澱,從而達到美白祛斑的效果 療程特色 :可配搭多元化產品來量身訂做不同療​​程計算機化規格,操作方便,容易控制可調節進針深度,精準注射於目標的肌膚層 每針的注射劑量相等,達到均勻注射 一次平均5點注射,可縮短療程時間 採用31號細針頭,幾乎看不到入針點 降低疼痛、瘀血、腫脹及不適感 使用靈活度高,可複合式搭配針劑,量身訂製療程

 127. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 128. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with approximately all important infos. I would like to look more posts like this .

 129. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 130. I’d need to test with you here. Which is not one thing I normally do! I get pleasure from studying a put up that may make people think. Additionally, thanks for permitting me to remark!

 131. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 132. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for starting this up. this web site is one thing that’s wanted on the web, somebody with a little originality. helpful job for bringing something new to the web!

 133. It¡¦s truly a great and useful piece of information. I¡¦m happy that you shared this useful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 134. Just want to say your article is as surprising. The clearness in your post is just spectacular and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 135. There are some attention-grabbing cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity however I will take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as well

 136. There are some interesting points in time in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as nicely

 137. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 138. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find any individual with some authentic ideas on this subject. realy thank you for beginning this up. this website is something that is wanted on the internet, someone with a little originality. useful job for bringing one thing new to the internet!

 139. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 140. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 141. obviously like your website however you have to test the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to inform the reality however I will definitely come back again.

 142. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 143. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 144. Thank you for any other informative blog. The place else may I am getting that type of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such information.

 145. Nice weblog right here! Additionally your site loads up very fast! What host are you the use of? Can I get your associate hyperlink on your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 146. I am glad for writing to make you understand of the terrific experience my cousin’s princess developed viewing your webblog. She mastered too many issues, which include how it is like to have an excellent coaching style to make men and women really easily grasp a variety of impossible matters. You undoubtedly exceeded her expectations. Thanks for producing such valuable, dependable, revealing not to mention unique tips on this topic to Evelyn.

 147. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 148. Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 149. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 150. Hello there, I found your website by means of Google even as looking for a related subject, your website came up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 151. I do trust all of the concepts you’ve introduced for your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. May you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 152. Bursa Metro Evden Eve Nakliyat
  Merhabalar. Yeni bir iş yerine veya yeni bir eve taşınmak her ne kadar sevindirici bir durum olsa da bazen eşya taşıma sırasında zorluklarla karşılaşmayın asansörlü nakliyat ve hasara karşı korkmalı paketleme hizmetlerimile siz müşterilerimizin hizmetindeyiz

 153. FineScan 會在肌膚上製造數以千計的細小深入傷口,即所謂的顯微加熱區(microthermal zone),但要確保每次治療時皆有部份組織不受能量影響,於是,每一個顯微加熱區的作用雖然強烈而明顯,但周圍都包覆著正常且結構完整的皮膚組織,使傷口能在短時間內癒合,並替換之前有缺陷的受損組織。Finescan不僅可讓表皮新生,更可促進深層膠原再生,從內而外徹底喚醒細胞,瞬時找回年輕時的肌膚狀態。憑藉最新的雙軸技術,FINESCAN 6可治療 – 面部 – 頸部 – 暗瘡凹凸洞 – 增生性疤痕

 154. 大部份曾經生育或經歷更年期的女性都會面臨私密深處及外觀鬆弛問題,不單會影響自信心和伴侶的親密體驗,更有機會造成容易積菌及尿滲等健康問題。全港首部 Venus Fiore閨密儀 RF射頻 私密緊緻療程 專門針對私密各處包括陰道、陰唇及陰阜的專用治療頭,全面改善鬆弛問題;每個治療頭均採用一次性即棄治療蓋,確保衛生。還有ATC自動控溫綜合系統,讓療程的治療溫度被有效監控,療程自然更安全、更有效達至預期效果。全港首部 Venus Fiore閨密儀 RF射頻 私密緊緻療程Venus Fiore集中為女性私密之處提供最到位的呵護,專注重整陰道健康、收緊鬆弛陰唇和改善陰阜肥大問題。關鍵在於Venus Concept的王牌─糅合多極射頻與磁力脈衝的(MP)2磁頻專利技術,發揮提升細胞活躍度、重塑同時增加膠原蛋白、刺激毛細血管新生等作用,達至調整陰道濕潤度、pH值的效果,更重要的是顯著改善陰道彈性,使其回復年輕狀態。

 155. Wow! This can be one particular of the most helpful blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Excellent. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 156. Are you the kind of guy who loves to watch sexy girls get fucked in the ass? If so, then you need to check out this site https://t.frtyt.com/brwbcvyrr4?aff_id=29696&offer_id=5425&nopop=1 This is the one place where anal sex lovers can get their fix. You’ve never seen asses this tight fucked by cocks this big. Each asshole is super tight and it gets fucked by a huge cock. It’s impossible not to beat off while watching these beauties getting ass fucked.

 157. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 158. Ellanse洢蓮絲(依戀詩)是一款荷蘭與英國共同研發的的新型真皮填充劑,是由30的25-50微米(µm)的聚己內酯(polycaprolactone, PCL)完美微型正圓晶球,以及70的PBS-生物降解材料(carboxymethylcellulose, CMC)製成的凝膠體,這些成分都是通過FDA(美國食品藥品監督管理局)和歐洲CE認證的安全成分,在人體內水分和二氧化碳作用下可以完全被分解吸收和排出的安全物質,對人體不會產生過敏反應,因此治療前不需經過敏檢測,在使用上幾乎不產生副作用。

 159. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 160. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 161. Sculptra 含有由含有源於植物果酸的 PLLA 聚左乳酸(poly-L-lactic acid),它能促進天然膠原蛋白大量增生,令容顏重現年輕,一個療程的效果能持續逾2年。Sculptra 乃全球唯一獲美國食物及藥物管理局(美國FDA)認可的PLLA聚左乳酸美容品牌。Sculptra 塑然雅會被人體自然分解吸收,同時促進天然膠原蛋白再生1。療程效果可以漸進地給你更富清新朝氣的容頻,效果自然,更不會影響面部表情。SCULPTRA 塑然雅 Sculptra 由含有源於植物果酸的PLLA聚左乳酸(poly-L-lactic acid),它可以被新陳代謝成二氧化碳及水,最終自體內排出。PLLA聚左乳酸早已被廣泛應用於醫療用品超過30年,自2009年起 Sculptra 及全球唯一獲美國FDA認可的PLLA聚左乳酸美容醫學品牌。Sculptra ® 塑然雅能促進天然膠原蛋白大量增生1,改善皺紋,令容顏重現年輕。全球唯一獲美國FDA認可PLLA聚左乳酸。臨床研究證實於3個月間,肌膚的膠原蛋白密度 顯著增加67%2。療程效果能持續愈2年3。主要成份PLLA聚左乳酸源於植物果酸,醫學界廣泛使用超過30年。

 162. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 163. Thanks for sharing superb informations. Your site is very cool. I am impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and just couldn’t come across. What a great site.

 164. fxxhCt That is a very good tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very precise info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 165. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 166. You’ve got to check out this cam girl’s big natural tits. Those jugs of hers are awesome. The face on this cutie is as sweet as sugar. Don’t worry if she’s not online. There’s plenty more babes at http://www.camgirl.pw It’s only a matter of clicking or tapping until you find the girl of your dreams there.

 167. I think this is one of the most significant information for me. And i am glad reading your article. But should remark on few general things, The website style is great, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 168. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what
  all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not
  100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated.
  Thanks

 169. The weekend is fast approaching. Why not spend it with a sexy cam girl? There’s plenty of them over at http://www.camgirl.pw All of these girls are wanting to have a good time. That’s exactly what you’re looking for too. The most fun you’ll ever have online is right here. Have yourself a good time and meet someone new. That’s what this site is all about.

 170. Thank you for sharing superb informations. Your website is so cool. I’m impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal web-site.

 171. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 172. It’s the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 173. hello!,I like your writing so so much! proportion we communicate more about your article on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem. May be that’s you! Looking ahead to look you.

 174. I’ve been browsing online grreater than three hours lately, yet I by nno means found any attention-grabbing article like yours.
  It is lovely price sufficient for me. In my opinion, if all webmasters annd
  bloggers made good content material as you did, the webb can bee much more useful than ever before.

 175. My wife and i felt now ecstatic when John could conclude his researching by way of the precious recommendations he gained when using the weblog. It is now and again perplexing to just possibly be giving out methods that people today could have been trying to sell. And we all already know we need the website owner to give thanks to for this. The specific illustrations you’ve made, the simple site navigation, the friendships you can aid to instill – it is everything astonishing, and it’s really helping our son and the family recognize that this concept is enjoyable, which is certainly extremely fundamental. Many thanks for the whole lot!

 176. I was just searching for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Generally the top sites are full of garbage.

 177. Useful information. Lucky me I found your web site by chance, and I am surprised why this coincidence did not happened in advance! I bookmarked it.

 178. Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally superb opportunity to discover important secrets from this blog. It is usually so good and full of fun for me and my office mates to search your blog at least thrice per week to learn the latest guidance you will have. And of course, I’m just always fascinated for the wonderful things you give. Some 3 facts on this page are unequivocally the most beneficial I have had.

 179. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such excellent information being shared freely out there.

 180. A person essentially help to make significantly posts I’d state. This is the very first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the analysis you made to make this actual put up amazing. Great task!

 181. My brother recommended I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info! Thanks!

 182. Needed to compose you one very little note to thank you once again regarding the gorgeous thoughts you’ve contributed on this page. It is so pretty generous with you to grant without restraint just what many individuals could have sold as an e-book to generate some cash for their own end, most notably considering that you could have tried it if you wanted. Those good ideas also served to become good way to be sure that some people have a similar zeal the same as mine to find out more in respect of this issue. I’m sure there are several more pleasurable occasions in the future for individuals that looked over your site.

 183. fantastic post, very informative. I ponder why the other experts of this sector don’t notice this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 184. Thank you for every other wonderful article. The place else may just anybody get that kind of information in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 185. Wonderful work! This is the kind of info that are meant to be shared across the web. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this publish higher! Come on over and talk over with my website . Thanks =)

 186. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 187. Hey there are using WordPress for your site platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and
  set up my own. Do you need any html coding expertise to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 188. My wife and i felt quite thankful that Louis could do his researching through the precious recommendations he grabbed from your site. It is now and again perplexing to just always be offering tricks that many many others have been making money from. So we already know we’ve got the blog owner to be grateful to because of that. These explanations you have made, the easy web site navigation, the relationships you make it possible to instill – it is many superb, and it is aiding our son and the family imagine that that matter is enjoyable, which is wonderfully fundamental. Thank you for the whole lot!

 189. I wanted to develop a simple comment to say thanks to you for some of the precious instructions you are posting on this site. My long internet investigation has finally been recognized with reliable facts to talk about with my best friends. I would repeat that most of us site visitors are quite lucky to exist in a wonderful network with so many marvellous individuals with insightful tactics. I feel really lucky to have come across the web pages and look forward to many more pleasurable moments reading here. Thank you again for a lot of things.

 190. I¡¦m not positive the place you are getting your information, however good topic. I needs to spend a while finding out more or understanding more. Thank you for magnificent info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 191. Hello there! I could have sworn I’ve visited this website before but after browsing through some of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be
  book-marking it and checking back often!

 192. I will right away seize your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 193. I like what you guys are up also. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 194. Excellent publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not realize this. You should proceed your writing. I am confident, you have a great readers’ base already!|What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively useful and it has helped me out loads. I am hoping to give a contribution & help different users like its aided me. Great job.

 195. Magnificent website. Lots of helpful info here. I¡¦m sending it to a few friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your effort!

 196. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 197. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily brilliant opportunity to read from this blog. It is often so great and also stuffed with a lot of fun for me and my office friends to visit your web site a minimum of 3 times per week to read the new guides you will have. Not to mention, I’m just certainly motivated considering the very good points you serve. Selected 4 ideas on this page are really the simplest we have ever had.

 198. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 199. I happen to be commenting to make you know what a notable encounter my cousin’s daughter encountered using the blog. She mastered numerous issues, most notably how it is like to possess a marvelous teaching style to have a number of people quite simply grasp a number of very confusing things. You really surpassed readers’ desires. Many thanks for offering these practical, trusted, informative and as well as easy guidance on that topic to Ethel.

 200. I must convey my respect for your generosity for men and women who absolutely need assistance with in this content. Your very own commitment to passing the solution around had been particularly interesting and has without exception enabled professionals much like me to achieve their goals. Your own invaluable report entails this much to me and still more to my office workers. Many thanks; from each one of us.

 201. hi!,I love your writing very a lot! proportion we keep in touch extra approximately your article on AOL? I require a specialist on this area to resolve my problem. Maybe that is you! Having a look ahead to peer you.

 202. Thanks for your strategies. One thing we have noticed is that often banks and also financial institutions have in mind the spending routines of consumers and as well understand that a lot of people max out and about their cards around the holidays. They smartly take advantage of this real fact and commence flooding a person’s inbox in addition to snail-mail box together with hundreds of 0 APR card offers shortly after the holiday season closes. Knowing that for anyone who is like 98% of the American open public, you’ll jump at the possible opportunity to consolidate personal credit card debt and transfer balances for 0 rate credit cards.

 203. Interesting blog post. Some tips i would like to contribute is that computer system memory should be purchased should your computer can’t cope with everything you do by using it. One can install two random access memory boards with 1GB each, as an example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should look for the company’s documentation for own PC to be sure what type of ram it can take.

 204. I got what you intend, regards for posting .Woh I am happy to find this website through google. “Wisdom doesn’t necessarily come with age. Sometimes age just shows up by itself.” by Woodrow Wilson.

 205. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 206. I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite sure I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 207. Interesting blog post. Some tips i would like to bring up is that laptop memory ought to be purchased should your computer cannot cope with anything you do by using it. One can put in two random access memory boards containing 1GB each, by way of example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for own PC to make sure what type of memory is needed.

 208. I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is wonderful, the articles is really great : D. Good job, cheers

 209. Thanks for the tips you have discussed here. Yet another thing I would like to mention is that laptop or computer memory needs generally increase along with other developments in the know-how. For instance, whenever new generations of processors are brought to the market, there’s usually a similar increase in the scale demands of both pc memory plus hard drive room. This is because the software program operated by these processor chips will inevitably boost in power to use the new technological know-how.

 210. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 211. andrew david strutt is a rapist and mentally ill do not trust him. R0d3nt raped 2 girls at hacker conventions andrew david strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. andrew david strutt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew david strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. r0d3nt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. andy strutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andrew strutt wife has access to his secret material. DOB 6/3/1975 sprint phone 321-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos

 212. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good blog with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 213. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the excellent works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 214. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 215. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 216. I must show thanks to the writer for bailing me out of this type of problem. As a result of looking out throughout the world-wide-web and obtaining concepts which are not productive, I assumed my life was well over. Existing without the presence of strategies to the issues you’ve resolved all through your guideline is a crucial case, and ones which might have negatively affected my entire career if I hadn’t come across the blog. Your actual capability and kindness in dealing with all areas was useful. I’m not sure what I would’ve done if I had not come upon such a thing like this. I can also at this time relish my future. Thanks very much for this impressive and result oriented help. I won’t think twice to endorse your web blog to any person who needs and wants assistance about this matter.

 217. Greatest fighter toasts ought to entertain and supply prize on your couples. Initially audio system next to obnoxious crowd would be wise to understand one particular gold colored strategy as to public speaking, which is personal interests self. best man jokes

 218. What I have seen in terms of personal computer memory is the fact there are specific features such as SDRAM, DDR and so on, that must fit in with the specific features of the motherboard. If the computer’s motherboard is rather current and there are no os issues, updating the memory space literally normally requires under one hour. It’s one of many easiest pc upgrade methods one can picture. Thanks for giving your ideas.

 219. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 220. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays..

 221. I wanted to construct a simple message so as to appreciate you for the fantastic facts you are writing at this site. My extended internet investigation has finally been compensated with beneficial information to share with my friends and classmates. I ‘d assume that most of us website visitors actually are unequivocally blessed to be in a wonderful network with so many marvellous professionals with helpful points. I feel somewhat happy to have encountered your entire web site and look forward to tons of more amazing minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.

 222. Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 223. I really enjoy reading through on this web site, it has got good articles. “Beware lest in your anxiety to avoid war you obtain a master.” by Demosthenes.

 224. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 225. hi!,I like your writing so much! share we be in contact more approximately your article on AOL? I need a specialist on this area to resolve my problem. May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 226. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 227. Whats up very cool site!! Guy .. Excellent .. Wonderful ..
  I’ll bookmark your site and take the feeds additionally?

  I’m satisfied to find so many useful information right here in the post, we want develop extra
  strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 228. you’re in reality a excellent webmaster. The site loading speed is incredible. It sort of feels that you’re doing any distinctive trick. Also, The contents are masterwork. you have performed a great process on this topic!

 229. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain information for a long time. Thank you and good luck.

 230. I have been browsing online greater than three hours these days, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s lovely worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the internet shall be a lot more useful than ever before.

 231. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the excellent works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 232. Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely great. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a great website.

 233. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 234. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, could test this… IE still is the market leader and a large element of other people will pass over your wonderful writing because of this problem.

 235. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 236. I would like to express my thanks to the writer for bailing me out of this type of setting. Just after surfing throughout the world-wide-web and obtaining ideas which are not helpful, I assumed my life was over. Existing minus the strategies to the issues you have resolved all through your good guideline is a serious case, and the kind which might have negatively damaged my entire career if I hadn’t encountered the blog. The knowledge and kindness in touching every part was invaluable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I can now relish my future. Thanks for your time so much for your expert and sensible guide. I will not think twice to propose the website to anybody who desires direction on this situation.

 237. Hi I am so delighted I found your weblog, I really
  found you by accident, while I was searching on Yahoo
  for something else, Regardless I am here now and
  would just like to say kudos for a tremendous post and a all round exciting blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I
  have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read a great deal more,
  Please do keep up the fantastic work.

 238. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 239. I¡¦ll immediately seize your rss feed as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

 240. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it sensible. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific website.

 241. I precisely had to thank you so much yet again. I do not know the things that I would have undertaken without the hints provided by you regarding such a problem. Previously it was the frightful concern in my position, nevertheless observing the very professional technique you treated it took me to weep with happiness. I will be happier for your assistance and wish you comprehend what a powerful job that you’re getting into teaching some other people through your website. More than likely you’ve never got to know any of us.

 242. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

 243. Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very helpful info specifically the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

 244. I am not certain the place you are getting your info, however good topic. I must spend a while learning more or working out more. Thank you for wonderful info I used to be on the lookout for this info for my mission.

 245. I have learned result-oriented things by your blog site. One other thing I want to say is the fact that newer laptop or computer os’s often allow a lot more memory to use, but they also demand more memory simply to run. If someone’s computer can not handle extra memory plus the newest software requires that memory space increase, it may be the time to buy a new PC. Thanks

 246. Thanks for the suggestions you have provided here. Yet another thing I would like to say is that laptop memory needs generally rise along with other advancements in the engineering. For instance, as soon as new generations of processor chips are made in the market, there’s usually a similar increase in the size and style calls for of both computer system memory in addition to hard drive space. This is because the program operated by these processor chips will inevitably rise in power to make new know-how.

 247. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 248. I and also my buddies ended up reviewing the best thoughts on your web blog and so immediately developed an awful suspicion I had not thanked the site owner for those techniques. Most of the boys are actually for this reason happy to see all of them and have now extremely been taking pleasure in these things. Many thanks for turning out to be well considerate and then for finding such fabulous things most people are really eager to discover. Our sincere regret for not saying thanks to sooner.

 249. I wanted to construct a small note in order to thank you for the fantastic techniques you are sharing at this website. My long internet research has at the end of the day been rewarded with high-quality facts and techniques to write about with my friends. I ‘d suppose that most of us site visitors actually are unquestionably lucky to exist in a useful website with many perfect people with very beneficial techniques. I feel quite blessed to have encountered your entire webpage and look forward to so many more cool times reading here. Thank you once again for all the details.

 250. I think this is one of the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 251. Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 252. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 253. Hello very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally¡KI am glad to find so many useful info right here in the post, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 254. Hi, Neat post. There’s an issue together with your website in web explorer, would check this… IE still is the market leader and a huge portion of other folks will omit your excellent writing due to this problem.

 255. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 256. My brother recommended I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 257. I do believe all of the concepts you’ve offered in your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too quick for starters. Could you please extend them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 258. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I will certainly return.

 259. Hi, i think that i saw you visited my blog thus i came to “return the favor”.I am attempting to find things to improve my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 260. I needed to post you that little observation to finally thank you over again regarding the unique advice you have discussed in this case. It has been really pretty generous with people like you to supply openly what some people could have offered for sale as an e book to help make some cash for themselves, chiefly given that you might well have tried it in case you considered necessary. The basics likewise worked to become a fantastic way to be sure that other individuals have similar dreams really like my very own to see a whole lot more around this issue. I am certain there are some more enjoyable situations up front for folks who discover your site.

 261. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 262. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 263. Nice weblog right here! Also your web site rather a lot up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate link on your host? I want my site loaded up as fast as yours lol

 264. I have discovered some new items from your web site about pc’s. Another thing I have always thought is that laptop computers have become a specific thing that each house must have for a lot of reasons. They supply you with convenient ways in which to organize households, pay bills, search for information, study, hear music and even watch tv series. An innovative solution to complete many of these tasks is by using a notebook. These pc’s are mobile ones, small, robust and easily transportable.

 265. Interesting blog post. What I would like to add is that computer memory should be purchased if your computer still cannot cope with that which you do along with it. One can set up two RAM memory boards of 1GB each, for example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the car maker’s documentation for own PC to be certain what type of memory is essential.

 266. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 267. Good blog post. Some tips i would like to contribute is that pc memory should be purchased in case your computer can’t cope with everything you do with it. One can deploy two random access memory boards with 1GB each, in particular, but not certainly one of 1GB and one with 2GB. One should look for the manufacturer’s documentation for the PC to be certain what type of memory is essential.

 268. I’ve been surfing on-line greater than three hours lately, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content material as you probably did, the internet shall be a lot more helpful than ever before.

 269. One thing I would like to say is that before buying more pc memory, consider the machine within which it can be installed. When the machine will be running Windows XP, for instance, the actual memory limit is 3.25GB. The installation of a lot more than this would easily constitute a waste. Make certain that one’s motherboard can handle the upgrade volume, as well. Good blog post.

 270. What i do not understood is in fact how you’re not actually a lot more neatly-liked than you might be now. You are very intelligent. You already know thus considerably when it comes to this subject, made me individually believe it from so many various angles. Its like men and women are not involved until it is something to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time care for it up!

 271. I have been browsing online greater than three hours today, yet I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the internet can be much more useful than ever before. “I finally realized that being grateful to my body was key to giving more love to myself.” by Oprah Winfrey.

 272. Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you’re talking approximately! Bookmarked. Please additionally talk over with my website =). We may have a link trade agreement between us!

 273. It is really a nice and helpful piece of info. I¡¦m glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 274. I’m still learning from you, while I’m improving myself. I definitely enjoy reading all that is written on your site.Keep the posts coming. I loved it!

 275. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 276. Thanks for sharing your ideas in this article. The other point is that every time a problem takes place with a personal computer motherboard, people should not have some risk of repairing it themselves because if it is not done right it can lead to permanent damage to the entire laptop. In most cases, it is safe just to approach your dealer of your laptop for your repair of motherboard. They have got technicians that have an competence in dealing with notebook computer motherboard difficulties and can get the right diagnosis and conduct repairs.

 277. I needed to put you this very small word to help give many thanks the moment again on the fantastic tactics you have discussed on this site. It has been certainly remarkably generous with you to deliver without restraint all that many people would have offered as an electronic book to get some cash on their own, mostly seeing that you could have tried it if you ever considered necessary. The advice in addition acted to be the fantastic way to recognize that other people online have similar dreams really like my own to realize great deal more in respect of this issue. I know there are some more pleasurable periods ahead for individuals that find out your website.

 278. Hiya, I am really glad I’ve found this info. Today bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good website with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 279. Great ¡V I should definitely pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 280. I’ve been browsing on-line greater than 3 hours these days, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It is beautiful worth sufficient for me. Personally, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net will probably be much more useful than ever before.

 281. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 282. I intended to create you that very little observation to finally give many thanks yet again for all the stunning strategies you’ve featured on this website. It was so wonderfully open-handed of you to convey publicly precisely what a lot of folks might have distributed as an electronic book to end up making some money on their own, notably given that you might well have tried it if you ever wanted. These guidelines likewise acted to be a good way to understand that some people have a similar fervor just like my personal own to see much more pertaining to this issue. I’m sure there are millions of more pleasant periods in the future for people who check out your blog.

 283. Hello there friend! I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information. Again thanks alot for this!

 284. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch!

 285. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is really a great website.

 286. Hi there very nice blog!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally¡KI’m happy to search out numerous useful info here in the put up, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 287. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart. “In America, through pressure of conformity, there is freedom of choice, but nothing to choose from.” by Peter Ustinov.

 288. You can certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 289. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice blog like this one these days..

 290. you are in point of fact a good webmaster. The website loading speed is amazing. It kind of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have performed a magnificent job in this topic!

 291. Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 292. I simply had to thank you very much all over again. I’m not certain the things that I would’ve accomplished without the actual basics shown by you concerning this area. It became an absolute terrifying difficulty for me personally, but being able to view your specialised strategy you handled the issue took me to jump over gladness. I’m thankful for the work and have high hopes you recognize what a powerful job you have been providing instructing other individuals with the aid of your websites. I am sure you haven’t come across all of us.

 293. You’ve been working hard lately. All that stress has got to be eating at you. Why not take a break and enjoy some cam girls? There’s plenty of them to enjoy at http://www.camgirl.pw It’s wall to wall babes at this site. You’ll know that right away after your first visit.

 294. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting content. Make sure you update this again very soon..

 295. I do accept as true with all the concepts you have offered in your post. They are really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are too short for starters. Could you please lengthen them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 296. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 297. Fantastic blog you have here but I was wondering if you new of any forums that cover the same topics talked about in this article?
  I’d really like to be a part of community where I can get feed-back
  from other experienced peolle that share the
  samne interest.If you have any recommendations, please
  let me know.Thanks!

 298. Hello, Neat post. There is an issue together with your site in web explorer, might test this¡K IE still is the market leader and a good component of people will leave out your great writing because of this problem.

 299. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 300. I wanted to put you the bit of observation to give thanks again on the extraordinary information you have shared on this page. It was so pretty open-handed with you to allow publicly just what a number of us might have supplied as an e-book to help make some profit for their own end, primarily since you could possibly have tried it if you ever considered necessary. The good tips likewise worked as a easy way to be aware that other individuals have similar eagerness just like my personal own to know lots more in respect of this issue. I am sure there are a lot more pleasurable occasions up front for many who browse through your blog.

 301. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 302. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this site, as I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon..

 303. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your website. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative sites in top of the list. Usually the top sites are full of garbage.

 304. Thank you for another informative website. Where else could I am getting that type of information written in such an ideal means? I have a project that I am just now operating on, and I have been on the glance out for such information.

 305. I want to get across my respect for your generosity for people that must have guidance on the area of interest. Your very own dedication to passing the solution up and down turned out to be definitely productive and have without exception allowed girls much like me to achieve their targets. Your personal insightful guidelines implies much a person like me and far more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.

 306. I have been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.

 307. Great blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 308. It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 309. hello there and thank you for your information – I’ve certainly picked up something new from right here. I did however expertise some technical points using this website, as I experienced to reload the web site a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content. Make sure you update this again soon..

 310. I like it! Interesting tips over this web. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I ‘ve spent 1 hour looking for such informations. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Right now with the job done, I will find some Russia model Webcams. Thanks!! Regards from Russia WM!

 311. Wow, fantastic blog layout! How lengthy have you ever been running a blog for? you made running a blog glance easy. The full look of your website is magnificent, as neatly as the content!

 312. My spouse and i ended up being really more than happy when Albert managed to finish off his preliminary research via the ideas he discovered when using the web site. It is now and again perplexing to simply always be giving away strategies men and women have been selling. And we take into account we now have you to be grateful to because of that. The type of explanations you have made, the straightforward website navigation, the friendships you will aid to promote – it is most incredible, and it’s really letting our son in addition to us understand this concept is brilliant, which is tremendously pressing. Many thanks for the whole thing!

 313. Simply want to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 314. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 315. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

 316. I am very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 317. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 318. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 319. What i don’t understood is in reality how you are no longer actually much more neatly-liked than you may be now. You’re so intelligent. You recognize thus considerably relating to this topic, made me personally imagine it from numerous numerous angles. Its like men and women aren’t interested except it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. All the time handle it up!

 320. A further issue is really that video gaming has become one of the all-time main forms of recreation for people of nearly every age. Kids enjoy video games, plus adults do, too. Your XBox 360 is just about the favorite video games systems for people who love to have a lot of video games available to them, and who like to learn live with people all over the world. Thank you for sharing your notions.

 321. I do accept as true with all the ideas you have introduced for your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too short for novices. Could you please lengthen them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 322. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty price enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content material as you probably did, the web shall be a lot more useful than ever before.

 323. A lot of thanks for all your valuable effort on this web page. Betty really loves participating in internet research and it is easy to see why. My partner and i know all of the compelling way you offer very useful suggestions via this website and as well cause contribution from people on that area and my child is undoubtedly being taught a lot. Take advantage of the remaining portion of the new year. You are conducting a very good job.

 324. I together with my friends ended up checking the best things from the blog and immediately I got a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for them. All of the women became for that reason thrilled to learn them and have now surely been taking pleasure in them. Thank you for indeed being indeed accommodating and then for figuring out this kind of marvelous ideas most people are really desperate to be informed on. My honest regret for not expressing appreciation to sooner.

 325. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 326. Wonderful work! That is the kind of info that are supposed to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this publish higher! Come on over and visit my site . Thank you =)

 327. Just desire to say your article is as surprising. The clarity in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 328. What i don’t understood is in fact how you’re no longer really much more well-liked than you may be now. You’re very intelligent. You recognize therefore significantly with regards to this topic, produced me personally believe it from so many varied angles. Its like men and women are not involved except it is one thing to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times care for it up!

 329. Useful information. Lucky me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place in advance! I bookmarked it.

 330. Thank you for another great article. The place else could anyone get that kind of information in such an ideal approach of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I am at the search for such information.

 331. Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily terrific chance to read articles and blog posts from this site. It can be so amazing plus packed with a good time for me and my office fellow workers to visit your blog nearly thrice weekly to read the new guidance you have. And indeed, I’m just always fulfilled for the gorgeous tactics you serve. Selected 3 tips in this posting are in truth the most suitable we have ever had.

 332. I do believe all of the ideas you have presented in your post. They’re very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for starters. May just you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

 333. Pretty section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 334. I’ve been browsing online greater than three hours as of late, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content as you did, the web will be a lot more helpful than ever before.

 335. I am so happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that’s at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 336. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity in your post is just excellent and i can assume you’re an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 337. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 338. I do agree with all the concepts you have presented to your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too short for beginners. Could you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.

 339. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 340. Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again soon!

 341. I am commenting to make you be aware of what a magnificent discovery my wife’s princess undergone using your web page. She even learned numerous things, not to mention what it’s like to have an ideal coaching character to get men and women completely gain knowledge of a variety of multifaceted topics. You truly did more than visitors’ expectations. Many thanks for displaying these interesting, healthy, revealing not to mention easy tips about that topic to Julie.

 342. You can definitely see your skills in the paintings you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart.

 343. I precisely wished to thank you so much once more. I’m not certain the things I could possibly have worked on in the absence of the tips revealed by you on such industry. Entirely was a real frustrating matter in my circumstances, but being able to view the very skilled avenue you dealt with that forced me to weep for contentment. Extremely thankful for your assistance and thus hope you recognize what a powerful job you are accomplishing instructing some other people through a web site. I am sure you’ve never met any of us.

 344. I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 345. I’ve recently started a site, the information you offer on this website has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Patriotism is often an arbitrary veneration of real estate above principles.” by George Jean Nathan.

 346. Good web site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I am wondering how I could be notified whenever a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!

 347. Almost all of whatever you mention is supprisingly precise and that makes me wonder why I had not looked at this with this light before. This article really did switch the light on for me as far as this specific subject matter goes. But there is actually 1 factor I am not really too comfortable with so while I attempt to reconcile that with the central idea of the point, let me observe just what the rest of your subscribers have to say.Very well done.

 348. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I do not know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 349. Terrific paintings! That is the kind of information that should be shared around the web. Shame on the seek engines for not positioning this put up higher! Come on over and consult with my web site . Thank you =)

 350. Thank you a lot for giving everyone an exceptionally pleasant possiblity to read in detail from this web site. It is always very pleasant and as well , stuffed with fun for me and my office friends to search your blog at the very least 3 times a week to read through the newest secrets you have. And of course, I am also usually happy with your unbelievable techniques you give. Some 4 tips in this post are in fact the most impressive we’ve ever had.

 351. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 352. hi!,I like your writing so much! percentage we communicate extra about your article on AOL? I need an expert in this space to solve my problem. May be that is you! Having a look forward to look you.

 353. I carry on listening to the news update talk about getting free online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 354. I was just searching for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, at last I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this kind of informative websites in top of the list. Normally the top websites are full of garbage.

 355. My wife and i felt really contented when Jordan managed to finish off his researching from your ideas he discovered in your web page. It’s not at all simplistic just to always be giving for free ideas the others may have been making money from. And we understand we now have the blog owner to give thanks to for that. Most of the explanations you’ve made, the straightforward website menu, the relationships you can give support to create – it’s mostly great, and it’s really letting our son in addition to the family recognize that this idea is interesting, which is certainly incredibly pressing. Thanks for the whole thing!

 356. Hiya very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your website and take the feeds additionally¡KI am happy to search out numerous useful info here within the put up, we need develop extra strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 357. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a great example of it.

 358. It is actually a great and helpful piece of information. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 359. My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 360. I happen to be commenting to let you know of the really good experience our daughter experienced studying your site. She came to understand a good number of things, not to mention how it is like to have an amazing giving character to make the others without difficulty learn specified advanced things. You truly exceeded readers’ expectations. Thanks for churning out these helpful, dependable, revealing and cool thoughts on the topic to Tanya.

 361. Thank you for sharing superb informations. Your web-site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web site.

 362. You could certainly see your skills in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times follow your heart.

 363. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 364. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. A great read. I will certainly be back.

 365. I’m very happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 366. Hello there, I found your website by means of Google even as looking for a related subject, your site got here up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 367. Cool article! Interesting article over this website. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent some time trying to find such informations. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Done with the search done, I’ll find some online Cams. Thanks!! Greetings from Austria!

 368. Hello there, I discovered your web site by way of Google at the same time as looking for a related subject, your website came up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 369. I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 370. I will immediately grasp your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 371. “Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say that you’ve done a superb job with this. Also, the blog loads super fast for me on Firefox. Superb Blog!””

 372. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 373. What i do not understood is in truth how you’re not really much more well-favored than you may be right now. You are very intelligent. You recognize therefore significantly relating to this topic, produced me for my part imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated until it is one thing to accomplish with Girl gaga! Your individual stuffs nice. Always care for it up!

 374. uOo8Xj Wonderful post! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.

 375. Great article. It is extremely unfortunate that over the last years, the travel industry has had to handle terrorism, SARS, tsunamis, bird flu virus, swine flu, and also the first ever real global downturn. Through everthing the industry has proven to be robust, resilient in addition to dynamic, acquiring new strategies to deal with difficulty. There are often fresh problems and opportunities to which the business must yet again adapt and answer.

 376. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 377. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 378. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 379. I simply want to say I’m all new to weblog and certainly loved your page. Very likely I’m want to bookmark your blog post . You definitely come with awesome writings. With thanks for sharing with us your web-site.

 380. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 381. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 382. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 383. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 384. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 385. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 386. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 387. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 388. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 389. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 390. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 391. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 392. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the exact same niche as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Thank you!

 393. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 394. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 395. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 396. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 397. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 398. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 399. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 400. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.