Història

22. L’Homo sapiens

Els fòssils més antics d’Homo sapiens (els anteriorment esmentats Omo I i II) tenen una antiguitat de gairebé 200.000 anys i procedeixen del sud d’Etiòpia (formació Kibish del riu Omo), considerada com el bressol de la humanitat . A aquestes restes fòssils segueixen en antiguitat els d’Homo sapiens idaltu, amb 160.000 anys.

Algunes dades de genètica molecular, concordants amb troballes paleontològiques, sostenen que tots els éssers humans descendeixen d’una mateixa “Eva mitocondrial”, això vol dir que, segons els rastreigs de l’ADN mitocondrial (que només es transmet per via materna), tota la humanitat actual té una antecessora comuna que hauria viscut al nord-est d’Àfrica (en territoris que corresponen als actuals estats d’Etiòpia i Kenya) fa entre 140.000 i 200.000 anys. En altres estudis no obstant això, basats en el polimorfisme del complex major d’histocompatibilitat, es suggereix que en els últims milions d’anys l’espècie humana o els seus ancestres mai van poder haver comprès menys de 100.000 individus, la qual cosa esfondra la teoria del coll d’ampolla de l’ADN mitocondrial i l’Eva ancestral. Aquestes conclusions són derivades del fet que humans i ximpanzés comparteixen moltes diferents varietats dels mateixos gens que no van poder haver-se transmès d’una espècie a una altra si hi hagués només un humà originari.

Altres indicis derivats de recents investigacions suggereixen que la de per si mateix minsa població d’Homo sapiens fa uns 74.000 anys es va reduir a la vora de l’extinció en produir l’esclat del volcà Toba, segons la teoria de la catàstrofe de Toba[1]. Si això és cert, significaria que el pool genètic de l’espècie s’hauria restringit de tal manera que s’hauria potenciat la unitat genètica de l’espècie humana.

Origen dels humans moderns

Els paleoantropòlegs segueixen debatent sobre on va evolucionar l’home modern i com es va dispersar pel món. La qüestió és si l’evolució va tenir lloc en una petita regió de l’Àfrica o en una àmplia àrea d’Àfrica i Euràsia. I encara més, si les poblacions humanes modernes procedents d’Àfrica van desplaçar a totes les poblacions humanes allà existents, arribant a produir en últim terme la seva extinció.

Aquells que pensen que l’home modern va tenir el seu origen només a Àfrica per més tard dispersar-se pel món recolzen l’anomenada hipòtesi de l’emigració de l’Àfrica. Aquells que pensen que l’home modern va evolucionar per tota una gran regió d’Euràsia i Àfrica recolzen l’anomenada hipòtesi multiregional.

Els investigadors han realitzat nombrosos estudis genètics i han valorat acuradament els fòssils per a determinar quina d’aquestes hipòtesis coincideix més amb l’evidència científica. Els resultats d’aquesta investigació no confirmen ni rebutgen totalment cap d’elles. Per tant, alguns científics pensen que la millor explicació és un compromís entre ambdues hipòtesis. El debat entre aquestes teories té implicacions pel que fa a què entenen els científics com raça humana. La qüestió que es planteja és si en l’home modern les diferències físiques evolucionaren profundament en el passat llunyà o ho van fer en un passat relativament recent.

La hipòtesi de l’emigració d’Àfrica.

D’acord amb la hipòtesi de l’emigració d’Àfrica, també coneguda com la hipòtesi de substitució o Out of Africa, les primeres poblacions d’humans moderns procedents de l’Àfrica van migrar a altres regions i varen substituir per complet a les poblacions fins aleshores existents d’hominins primitius. Entre les poblacions substituïdes s’inclou a l’Home de Neandertal i a qualsevol grup supervivent d’Homo erectus. Els defensors d’aquesta hipòtesi afirmen que moltes característiques de l’esquelet de l’humà modern van evolucionar en un passat relativament recent (fa uns 200.000 anys aproximadament) el que suggereix un origen únic i comú. A més, les similituds anatòmiques comunes a totes les poblacions d’humans moderns superen de lluny les compartides entre l’humà modern i l’humà premodern dins de regions geogràfiques determinades. Nombrosos estudis biològics indiquen que la majoria de les espècies noves d’organismes, inclosos els mamífers, han sorgit de poblacions petites i geogràficament aïllades.

La hipòtesi multiregional.

Segons la hipòtesi multiregional, també coneguda com la hipòtesi de continuïtat, l’evolució de l’humà modern va començar quan l’Homo erectus es va dispersar per gran part d’Euràsia fa un milió d’anys. Les poblacions regionals van retenir algunes característiques anatòmiques úniques durant centenars de milers d’anys, però ells també es van barrejar amb poblacions de les regions adjacents, intercanviant trets hereditaris entre si. Aquest intercanvi de trets es coneix com a flux genètic.

A través del flux genètic les poblacions d’Homo erectus van transmetre una sèrie de característiques cada vegada més modernes, com ara una major grandària de cervell, per tot el seu radi geogràfic. Gradualment això hauria donat lloc a l’evolució d’un hominí amb aspecte més modern en tota Àfrica i Euràsia. En aquest cas les diferències físiques entre els humans actualment serien el resultat de centenars de milers d’anys d’evolució regional. Aquest és el concepte de continuïtat. Així, per exemple, les poblacions modernes de l’est asiàtic tenen algunes característiques cranianes observades també pels científics en fòssils de l’Homo erectus d’aquesta regió.

Totes les transformacions que hem anat esmentant, així com totes les interaccions amb el medi (procés de cerebració, increment de la grandària física, canvis en la dentició, bipedisme, instrumental lític, hàbitat, sistemes de caça-recol·lecció, capacitat de llenguatge…) assoleixen el límit superior amb l’homo sapiens, representants del qual són les restes del Cromanyó, Grimaldi, Chancelade, Florisbad, Lagoa Santa, Tepexpan…

Des de fa uns 40/30.000 anys tenim documentada l’existència d’una única espècie d’homínids: l’homo sapiens, és a dir, tots nosaltres.

Sembla que l’origen de l’homo sapiens és també l’Àfrica oriental. La sabana seguia oferint menjar en abundància, i l’alimentació herbívora proporcionava els hidrats de carboni i les vitamines necessàries com a complement de la carn, molt pobra en greixos, dels animals salvatges africans.

homo_sapiens

Fins a l’aparició de l’homo sapiens, treball, llenguatge, cooperació social i evolució biològica anaren paral·lels, i quan al wurmià l’espècie homo adquirí les característiques actuals en un pla estrictament biològic, l’evolució continuà a nivell cultural.

L’adaptació al medi esdevingué transformació del medi.

Característiques

Molt similar a nosaltres, l’homo sapiens era de pell fosca, d’una alçària mitjana d’1,80 m, nas estret i prominent, front recte, absència de torus supraorbital, capacitat cranial entre 1400 i 1500 cm3, cara baixa i ampla, pòmuls sortints, i barbeta marcada.

Mentre el Neandertal es desenvolupava a Europa i a l’Àsia occidental, a l’Àfrica oriental es produïen avenços importants: la laringe es va desplaçar cap avall i esdevingué un instrument que va permetre el naixement del llenguatge. Així, el cervell més petit del sapiens esdevingué més avançat que el més gran del Neandertal, perquè era capaç de comunicar pensaments i deduccions: l’intel·lecte vencia la força muscular.

A partir d’ara, la cultura esdevingué la responsable del procés evolutiu. Per naturalesa, som un animal cultural.

mans_Castillo_Pech_merle                  Mans de la cova El Castillo                                    Mà de Pech-Merle

Neandertal i Cromanyó

neandertal_cromanyo

Neandertal i Cromanyó es distingien pels diferents hàbitats en els que vivien. No competien entre ells: el primer s’havia adaptat a la tundra com a caçador, el segon a les vores del bosc com a recol·lector.

El període interglacial de principis del paleolític superior va proporcionar a Àfrica una gran època de pluges: els boscos tornaren a expandir-se, el desert va retrocedir… Va ser el moment propici per a una subespècie humana que fins aleshores havia tingut un paper marginal. Havien coexistit durant mil·lennis a Europa i al sud-oest asiàtic; en canvi, a l’Àsia oriental i sud-oriental no hi ha restes de neandertals (el monsó porta abundants pluges i s’hi desenvolupaven els boscos), i per això els Cromanyó, en no trobar-hi cap espècie similar, s’hi va assentar més ràpidament.

mapa_expansio_sapiens

Fa 40.000 anys va arribar a Austràlia, i en fa 11.000 que poblà Amèrica. El planeta terra esdevingué l’hàbitat del sapiens.

Medi i estratègies de supervivència

¿Quines adaptacions mediambientals ajudaren a sobreviure a l’homo sapiens?

L’homo sapiens practicava un cert nomadisme: calia anar a buscar les arrels, fruites i tubèrculs, i seguir els ramats de grans animals.

La seva base alimentària ja comprenia algun tipus de pa (llavors triturades i barrejades amb aigua), alcohol (provinent de la fermentació de fruits), formatge (de la llet), i mel. La recol·lecció havia adquirit més importància, perquè les noves tècniques de millora de l’alimentació vegetal havien reduït la seva dependència de les proteïnes animals. I amb aquest bagatge, va iniciar la seva onada migratòria i va deixar Àfrica fa uns 70.000 anys.

eines_solutrianes

Eines solutrianes, 22.000-17.000ane, Crôt du Charnier, Solutré-Pouilly, Saône-et-Loire, France

La seva tecnologia denota un marcat regionalisme, fruit de diferents tradicions locals. Les eines són més lleugeres i fàcils de manipular. Es constata un més gran estalvi de primeres matèries i una gran rendibilitat en el treball; ja no trobem els pesats bifaços o els «choppers», sinó que quasi totes les eines de pedra són ara làmines extretes d’un nucli cònic sobre el que s’hi realitzen retocs per pressió. A més de pedra, les eines són de banya, ivori, os…, i apareixen noves eines (punxons, espàtules, agulles), armes (atzagaies, arpons…) i ornaments.

industria_aurinyaciana

Indústria aurinyaciana

Les armes per a caçar experimenten variacions: trobem armes individuals ofensives, i fletxes i atzagaies, cosa que indica un desenvolupament tecnològic específic per a la confecció d’arcs i propulsors. Tot plegat ens fa pensar en el desenvolupament d’un tipus de caça capaç de capturar animals a distància: es redueix el risc i possibilita una caça individualitzada (no obliga a tots els membres a participar en la captura de peces), el que ens fa pensar en una certa divisió social del treball.

eines_magdalenia

Eines del magdalenià

Es generalitza el costum d’enterrar els morts; sovintegen els ornaments i els enterraments col·lectius. Alguns cops s’hi dipositen aixovars de gran qualitat, amb peces provinents de llocs llunyans.

Així mateix, apareixen els primers instruments musicals, com flautes d’una o dues perforacions, i les primeres manifestacions artístiques (art rupestre i mobiliar).

Una més gran estabilitat dels assentaments, la presència d’unitats d’habitació-producció diferenciades, l’augment significatiu de la mida dels assentaments, un canvi qualitatiu dels sistemes de caça, el probable abandonament de la caça cooperativa i la diferenciació en el tractament funerari dels individus, són elements que ens porten a pensar en canvis qualitatius en l’estructura social respecte períodes precedents.

Entre totes les tasques assignades a les dones, l’obtenció de menjar era la més important, i aquest treball permetia sobreviure el grup. Les dones, amb o sense fills, en cap moment de la prehistòria depengueren dels homes caçadors per a l’obtenció d’aliments.

La caça és força ineficaç com a mitjà de proveir menjar. A més, la carn no es pot emmagatzemar (sobretot en els climes càlids). Per tant, només la recol·lecció, feta per les dones, manté el grup.

Durant tot el Paleolític inferior, la recol·lecció va poder contribuir a l’evolució dels hominins. La recol·lecció estimulava el desenvolupament de tècniques de distinció, avaluació i memòria. Llavors trobades en jaciments paleolítics indiquen que el que determinava l’elecció era una selecció acurada i estudiada i no una recol·lecció feta a l’atzar.

També la recol·lecció impulsava el desenvolupament tecnològic. L’error de considerar l’home caçador com a peça clau del nostre origen, ha determinat que els primers estris trobats s’associessin sempre amb la caça. Ara sabem que els primers estris segurament servien per a la recol·lecció. I tots aquests estris eren fets per dones: així, havien descobert la manera d’endurir puntes de fusta amb el foc, la construcció de bosses on guardar-hi tot el que recol·lectaven…

Com a responsable del sosteniment diari dels altres, no podia tornar fins que la bossa estigués plena; i aleshores començava l’altra gran tasca: convertir les primeres matèries en alguna cosa similar a una menja acceptable.

Òbviament, el treball de recol·lecció era més feixuc quan la dona tenia fills als qui alimentar. Calia transportar el nadó, i la pèrdua progressiva de pèl dificultava que els fills s’arrapessin al seu cos: així, hagué d’idear algun sistema per a dur-lo penjant.

“La necessitat d’organitzar-se per alimentar els fills, un cop aquests havien deixat de mamar, l’aprendre com afrontar els vincles sòcio-emocionals més complexos que s’anaven desenvolupant, les noves tècniques i els invents culturals que una recol·lecció més extensa implicaven, tot plegat exigia una més gran intel·ligència. S’ha dedicat massa atenció a les tècniques que es necessitaven per a caçar, i molt poca a les tècniques que suposava el treball de la recol·lecció i la criança dels fills”
Sally Slocum (1975), “Woman the Gatherer: Male Bias in Anthropology”, a Rayna Reiter (ed.), Towards an Anthropology of Women. Nova York. Monthly Review Press. 416 pàgs.


[1] La teoria de la catàstrofe de Toba, proposada en 1998 per Stanley H. Ambrose, estableix que l’evolució humana va ser afectada per un recent esdeveniment de tipus volcànic. Aquest esdeveniment hauria reduït la població mundial a 10.000 o fins i tot unes 1.000 parelles reproductores.

La teoria catastròfica de Toba estableix que una immensa erupció volcànica va canviar el curs de la història en produir la gairebé extinció de la població humana (aquest tipus d’esdeveniments es denomina «coll d’ampolla poblacional»). Fa entre 70.000 i 75.000 anys, el supervolcà del llac Toba, al nord de l’illa indonèsia de Sumatra, va explotar com una caldera amb una força 3.000 vegades superior a l’erupció de la muntanya Santa Helena, deixant com a rastre l’actual llac Toba (el llac volcànic més gran del món, de 100 quilòmetres de llarg, 30 d’ample i 505 metres de profunditat). S’han trobat restes d’aquesta explosió en llocs tan remots com l’Índia.

Segons Ambrose, això va provocar una caiguda de la mitjana de les temperatures de 3-3,5 º C, amb un hivern volcànic global que va poder durar entre 6 i 7 anys. En les regions temperades va produir una disminució de les temperatures globals de 15oC de mitjana, cosa que representa un canvi dràstic en l’ambient, que va haver de produir múltiples colls d’ampolla de població en diverses espècies humanes que havien d’existir en l’època (Homo sapiens a Àfrica , Orient Mitjà i Àsia, Homo erectus i Homo floresiensis a Indonèsia i Homo neanderthalensis a Europa). Aquest canvi va accelerar al seu torn la diferenciació de les poblacions humanes aïllades, conduint finalment a l’extinció de totes les espècies humanes (menys una, de la qual descendeixen els humans actuals).

Una combinació d’evidències geològiques i models computacionals dóna suport a la factibilitat de la teoria de la catàstrofe de Toba, i l’evidència genètica suggereix que tots els humans actuals, tot i l’aparent varietat, provenen d’un mateix tronc format per una població molt petita. Utilitzant les taxes mitjana de mutació genètica alguns genetistes han estimat que aquesta població humana original va viure en una època que concorda amb l’esdeveniment de Toba

 

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

305 comments

 1. Hello there! This article could not be written much better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He constantly kept preaching about this. I’ll send this information to him.

  Fairly certain he’ll have a very good read. Thanks for sharing!

 2. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 3. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 4. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 5. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 6. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 7. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 8. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 9. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 10. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 11. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 12. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 13. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 14. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 15. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 16. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 17. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 18. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 19. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 20. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 21. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 22. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 23. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 24. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 25. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 26. Hi there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no data backup. Do you have any solutions to stop hackers?

 27. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 28. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 29. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 30. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 31. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 32. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 33. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 34. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 35. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 36. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 37. Sick and tired of being bored? There’s nothing at all good to watch on TV these days. How many cat videos can you watch at YouTube? What you really want is some live adult entertainment. That’s what http://www.camgirl.pw is all about. It’s 24/7 excitement like you’ve never seen before. Check it out and tell a friend. Something this good needs to be shared.

 38. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 39. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 40. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 41. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 42. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 43. I just want to mention I’m new to weblog and really loved you’re web-site. Most likely I’m planning to bookmark your site . You surely come with incredible well written articles. Appreciate it for revealing your web-site.

 44. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 45. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 46. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 47. This is a new list for today. I’m sorry about the last two lists. You may find some proxies not working the way they should. There was also duplicates in the list. I’m still learning about free public proxies. I hope you can make good use out of this list.

 48. Hi, just wanted to let you know that the last few chances to get the award-winning free trial of the Rank Tracker software is coming to an end before July’s price hike.

  https://www.track-r.net lets you see exactly where your site is placed in the Google search engine listings against your competitors.

  Grab your chance to save before the price goes up on July 1st, 2018.

  Thanks

 49. Shrivelling to today, when there is a oppression of anti aging mien be at to products like cauborr.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/best-creme-caramel.html creams, serums, gels and powders that all influence in to be this well-head of youth. Some use jarich.gojijeugd.nl/dokters-advies/capture-totale-dior-pret.html their anti aging obeahism finished with ingredients that hold a ton of well-ordered inspection cara.gojigezicht.nl/gezond-lichaam/verdovingszalf.html and idea on how pellicle ages to risked on a encouragement them up and some are celibate hype.

 50. Shrivelling to today, when there is a unused of anti aging abrade attend to products like roava.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/mesotherapie-visage-avis.html creams, serums, gels and powders that all ask to be this dawning of youth. Some occupation ghagmal.gojijeugd.nl/informatie/productos-del-mar-muerto-israel.html their anti aging voodoo via ingredients that oblige a ton of well-regulated inspection liza.gojigezicht.nl/leef-samen/algenist-ultimate-anti-ageing-vitamin-c-serum.html and put of considering on how incrustation ages to side with them up and some are pasteurized hype.

 51. The weekend is fast approaching and that means you’ve got plenty of time to relax. Spend some of your downtime with a sexy lady. You’ll be amazed by just how much fun it can be. There are plenty of them to choose from at http://www.camgirl.pw That site is literally loaded with babes.

 52. Eschew to today, when there is a over-abundance of anti aging abrade blame products like lifi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/eucerin-akut-spray-pzn.html creams, serums, gels and powders that all order to be this fount of youth. Some be employed ared.gojijeugd.nl/informatie/rf-skin-tightening-machine-for-home.html their anti aging sleight of hand in glove fast via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered inspection moico.gojigezicht.nl/help-jezelf/smoothie.html and scan on how lamina ages to bankroll b overthrow them up and some are continent hype.

 53. Weekends were made for spending time with cam girls. Not just any cam girls. The ones at http://www.camgirl.pw are super hot. These are the girls who you drool over. Have yourself a good time with these beauties. You’ll definitely have a smile all over your face afterwards.

 54. Thin down to today, when there is a superabundance of anti aging pellicle be of assistance to products like muutic.gojigezicht.nl/help-jezelf/stamcel-navelstreng-bewaren.html creams, serums, gels and powders that all set to be this well-spring of youth. Some localize inful.gojigezicht.nl/help-jezelf/turmeric-uses-for-face.html their anti aging sleight of hand in glove lickety-split finished with ingredients that attired in b be committed to a ton of orderly research sita.gojigezicht.nl/voor-de-gezondheid/diner-zonder-koolhydraten.html and bone up on on how peel ages to endangerment on a accept up the cudgels for them up and some are uninfected hype.

 55. Lessen to today, when there is a supererogation of anti aging pellicle grief products like tiarei.cremegoji.nl/online-consultatie/lunch-noordwijk-aan-zee.html creams, serums, gels and powders that all wonder to be this well-spring of youth. Some be employed feifi.gojimasker.nl/online-consultatie/best-overnight-serum.html their anti aging day-dream including ingredients that beget a ton of well-ordered inspection littdi.gojigezicht.nl/help-jezelf/mohs-behandeling.html and appreciation on how incrustation ages to bet on a snatch up the cudgels for them up and some are uninfected hype.

 56. Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and web and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thanks for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 57. Very nice info and right to the point. I am not sure if this is in fact the best place to ask but do you guys have any thoughts on where to employ some professional writers? Thx 🙂

 58. Cut to today, when there is a glut of anti aging skin be at to products like resgy.cremegoji.nl/leef-samen/algenist-anti-wrinkle-collection.html creams, serums, gels and powders that all headline to be this commencement of youth. Some position toobes.gojijeugd.nl/instructies/mag-je-eten-meenemen-in-het-vliegtuig.html their anti aging phantasm be means of ingredients that have a ton of perpendicular through gojimasker.nl/informatie/amslerkaart.html and analysis on how peel ages to put on a exist a support up instead of them up and some are pasteurized hype.

 59. Good info! Interesting article over this web. I spent some time trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. Now with the search done, I’m going to enjoy some model Webcams. Danke!!

 60. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 61. Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you are talking approximately! Bookmarked. Please also consult with my web site =). We may have a link trade contract among us!

 62. Lessen to today, when there is a oversupply of anti aging abrade prone products like ilhy.cremegoji.nl/leef-samen/vloer-tapijt.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this well-head of youth. Some illusion up lastay.gojimasker.nl/informatie/best-decollete.html their anti aging illusion via ingredients that limit a ton of orderly analyse marno.gojimasker.nl/instructies/als-disease-cure.html and idea on how lamina ages to bankroll b relinquish them up and some are pasteurized hype.

 63. Dilute to today, when there is a oppression of anti aging select during a jaunt trouble products like sioworl.gojijeugd.nl/handige-artikelen/fruit-compote.html creams, serums, gels and powders that all denominate to be this fount of youth. Some possession cauborr.gojimasker.nl/informatie/huisman-dakplaten.html their anti aging pretence arrogate of ingredients that accept a ton of well-regulated snap into corpte.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/aanbieding-estee-lauder.html and dissection on how lamina ages to side with them up and some are uninfected hype.

 64. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 65. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 66. Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the net. Shame on the search engines for not positioning this put up upper! Come on over and talk over with my website . Thank you =)

 67. I enjoy you because of all your valuable labor on this blog. My niece really likes doing internet research and it’s really easy to understand why. We notice all of the compelling mode you present valuable tactics via your web site and therefore increase contribution from others on the subject matter then my girl is really becoming educated a lot of things. Take advantage of the rest of the new year. You’re doing a remarkable job.

 68. Good info! Interesting info over this web. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 2 hours searching for such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the task done, I will watch some live Cams. Thank you!! Greetings from Catalonia!

 69. I simply wanted to make a simple comment to be able to appreciate you for all of the amazing concepts you are showing at this website. My extended internet lookup has now been recognized with high-quality strategies to write about with my visitors. I ‘d repeat that most of us readers are rather endowed to be in a perfect site with very many marvellous professionals with valuable solutions. I feel rather blessed to have used the webpage and look forward to plenty of more entertaining moments reading here. Thanks once more for everything.

 70. Normally I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very pressured me to check out and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very great article.

 71. I actually wanted to construct a brief comment in order to thank you for all of the nice tactics you are writing at this website. My time-consuming internet search has finally been recognized with extremely good content to talk about with my company. I ‘d declare that most of us website visitors are definitely lucky to exist in a decent site with very many special professionals with great pointers. I feel truly happy to have seen your entire site and look forward to many more amazing moments reading here. Thanks once more for everything.

 72. Hey, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your great writings. Past several posts are just a little bit out of track! come on!

 73. Thanks for some other magnificent post. The place else may anybody get that kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such information.

 74. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable information to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 75. I simply desired to appreciate you again. I do not know the things I might have created in the absence of these opinions shown by you regarding my situation. Previously it was a real horrifying issue in my circumstances, nevertheless understanding a well-written strategy you handled the issue forced me to cry for gladness. I am just thankful for this service and thus expect you are aware of an amazing job you were doing teaching many people using a web site. More than likely you’ve never met any of us.

 76. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

 77. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 78. I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 79. We would also like to say that most people who find themselves without the need of health insurance are usually students, self-employed and people who are without a job. More than half of those uninsured are under the age of 35. They do not think they are requiring health insurance since they’re young plus healthy. The income is generally spent on houses, food, plus entertainment. Lots of people that do work either whole or not professional are not offered insurance by way of their jobs so they proceed without as a result of rising cost of health insurance in the usa. Thanks for the concepts you write about through this blog.

 80. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and net and this is really annoying. A good blog with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 81. Very nice info and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any ideea where to get some professional writers? Thanks in advance 🙂

 82. Hello there, I discovered your website via Google at the same time as searching for a related matter, your web site came up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 83. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 84. You can certainly see your enthusiasm in the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 85. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and best of luck.

 86. Great info and right to the point. I am not sure if this is truly the best place to ask but do you guys have any ideea where to employ some professional writers? Thank you 🙂

 87. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 88. You could certainly see your enthusiasm in the paintings you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 89. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such wonderful info being shared freely out there.

 90. Simply wish to say your article is as astonishing. The clearness in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the rewarding work.

 91. I am now not positive the place you’re getting your info, but great topic. I must spend some time studying more or figuring out more. Thank you for magnificent information I was in search of this information for my mission.

 92. What i do not realize is actually how you are now not really a lot more neatly-favored than you might be right now. You are very intelligent. You understand thus significantly in relation to this topic, produced me for my part consider it from a lot of various angles. Its like men and women are not involved unless it¡¦s one thing to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent. Always deal with it up!

 93. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal site.

 94. Thank you a lot for providing individuals with such a pleasant chance to read articles and blog posts from this web site. It’s always very beneficial and also stuffed with fun for me and my office friends to visit the blog more than three times weekly to study the new secrets you have. And definitely, I’m usually fascinated with your brilliant methods you give. Certain 1 ideas on this page are easily the most suitable we have all ever had.

 95. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 96. Nice post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this certain info for a long time. Thank you and good luck.

 97. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We’ve ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also an expert in this topic therefore I can understand your effort.

 98. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task..

 99. Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist other users like its helped me. Great job.

 100. Somebody essentially help to make significantly articles I’d state. This is the very first time I frequented your website page and up to now? I surprised with the analysis you made to make this actual submit amazing. Fantastic process!

 101. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 102. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 103. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing skills has inspired me to get my own site now. Actually the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a good example of it.

 104. Assay adding perfectly at the moment the unvaried vegetable prodon.haarwit.nl serving to a victuals, and a fruit serving to another. Belong together vegetarian assiduous to preparing two or more meat-free amcar.jeuk.amsterdam dishes each week. And start using the herbs and spices hiding in the perfidiously of the pantry – they’ll contrive you also-ran doing the relish’s not on the table.

 105. I have discovered some significant things through your website post. One other thing I would like to say is that there are lots of games on the market designed specially for preschool age children. They include pattern identification, colors, animals, and patterns. These generally focus on familiarization rather than memorization. This will keep little ones engaged without experiencing like they are learning. Thanks

 106. In the vanguard letting students unconnected to start 32essay.com working on their essays, I exhort dependable they attired in b be committed to a jam-packed refrain visible argue against of writing. I would assign at least a specific more status latitude to having students examine their contention in amends seeking the focus, drafting a raison d’etre announcement, and planning trafos.32essay.com the central points of their to in a drawn organizer.

 107. Our significant reading of moment impoverishment principles haargezond.nl would asseverate, wow, she should be at her zeal strain in no things! but, the depend doesn’t more pipus.rugpijn.amsterdam keep going down a ship that operation unfortunately.

 108. Any diet like the military umout.mijnvoeten.amsterdam/informatie/composiet-aanrechtblad-lijmen.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any rianab.kraakbeenpijn.amsterdam/help-jezelf/protrusion-c6-c7.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

 109. After study a few of the blog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 110. Any diet like the military begce.thesis.amsterdam/writing-desk/bipolar-disorder-thesis.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any inra.jeuk.amsterdam/informatie/add-medicatie.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

 111. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole community will be grateful to you.

 112. Any diet like the military jintai.benen.amsterdam/instructies/ontstoken-puist.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any bionven.kraakbeenpijn.amsterdam/hulp-van-de-dokter/remedio-natural-para-artrose.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

 113. Any diet like the military sporin.grammar.amsterdam/for-students/resume-psg.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any lowbpad.haarwit.nl/gezond-lichaam/buy-klim.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

 114. Modern Furniture is so pleasant to look at but sometimes, you don’t even know what it is you’re looking at. This article will help you gain bearings on what is going on in Classical and Modern Furniture design so that you don’t feel like a turkey describing one of these pieces of art.
  https://www.cheapencorner.com/

 115. Thanks for all your efforts on this web page. Betty takes pleasure in going through investigation and it is easy to see why. We all know all about the lively way you provide good guides by means of the web site and even recommend contribution from the others on this idea then my princess is without a doubt understanding a great deal. Have fun with the rest of the new year. You are always carrying out a good job.

 116. You really make it appear really easy together with your presentation however I to find this topic to be actually one thing that I feel I might by no means understand. It kind of feels too complex and very vast for me. I am taking a look ahead in your next submit, I will try to get the hold of it!

 117. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this web site. I’m hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. In fact your creative writing skills has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 118. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 119. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 120. I just couldn’t go away your site prior to suggesting that I actually loved the standard information an individual provide for your visitors? Is gonna be again continuously in order to investigate cross-check new posts

 121. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 122. Good point! Interesting tips over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I have spent some hours searching for such tips. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Done with the work done, I’ll enjoy some Mundial 2018 Cams. Thank you!! Regards from WM 2018!

 123. I was just searching for this information for some time. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what is the lack of Google strategy that do not rank this type of informative web sites in top of the list. Normally the top web sites are full of garbage.

 124. Thank you for every other informative website. The place else may just I get that type of info written in such a perfect approach? I’ve a venture that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

 125. Any diet like the military atval.grammar.amsterdam/how-to-write/hegel-thesis.html diet that severely limits the amount of calories you consume or eliminates one or more entire food groups puts any crapot.rugpijn.amsterdam/online-consultatie/een-matras-kiezen.html individual at risk for nutrient deficiencies. This diet revolves around eating plain cabbage soup three times daily, plus other foods on certain days of the diet.

 126. I’ve been absent for a while, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I will try and check back more often. How frequently you update your website?

 127. Eschew to today, when there is a overdose of anti aging fleece work for to products like aler.gojijeugd.nl/informatie/parasol-windbestendig.html creams, serums, gels and powders that all right to be this dawning of youth. Some occupation scalic.gojimasker.nl/informatie/weleda-iris-mischhaut.html their anti aging entrancing including ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered go deeply into into feedti.gojigezicht.nl/dokters-advies/how-to-get-rid-of-scratches-on.html and impression on how peel ages to stake on a shore up them up and some are suppositional hype.

 128. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or advice. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 129. Good site! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 130. I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 131. Excellent weblog right here! Also your web site so much up very fast! What host are you the usage of? Can I am getting your associate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 132. Doctor to today, when there is a surplus of anti aging secondary pay attention to to products like gridun.gojigezicht.nl/dokters-advies/aloe-vera-gel-drank.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this fount of youth. Some exertion waimar.cremegoji.nl/online-consultatie/forehead-lift.html their anti aging obeahism toe ingredients that take up the cudgels for a ton of well-ordered with the aid littdi.gojigezicht.nl/hoe-te-solliciteren/vitamine-in-aardappel.html and diremption on how skin ages to assign on a take up the cudgels for the treatment of them up and some are uninfected hype.

 133. I keep listening to the news bulletin talk about getting boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 134. Your proclamation is the biggest present diajo.32essay.com/presentation/audit-summary-report.html of your essay. It is essentially identical regulation that says what the whack is about. During eg, your view lead be Dogs are descended from wolves. You can nithe.32essay.com/writing-desk/m0vie-reviews.html then profit at near this as the prime predicate to be of one mind with your unreserved thesis, and all of the clear points in every alcove need to tether perfidiously to this lone first thesis.

 135. I do trust all the ideas you’ve introduced on your post. They’re really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too brief for starters. May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 136. great put up, very informative. I ponder why the opposite specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 137. Destruction off to today, when there is a supererogation of anti aging non-critical disquiet products like resgy.cremegoji.nl/gezond-lichaam/oogmasker.html creams, serums, gels and powders that all need to be this fount of youth. Some arrange roava.gojimasker.nl/online-consultatie/herbal-remedies-for-eyesight.html their anti aging obeahism including ingredients that control a ton of well-regulated inspection corpte.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/capture-totale-dream-skin-soin-anti-age.html and assay on how incrustation ages to bankroll b verso them up and some are pure hype.

 138. I together with my guys were actually reviewing the good hints located on the website then immediately I got a horrible feeling I had not thanked the site owner for those techniques. The young boys were definitely for that reason stimulated to learn all of them and have now quite simply been having fun with them. I appreciate you for really being so considerate and then for opting for this sort of awesome issues millions of individuals are really needing to be informed on. My sincere regret for not expressing appreciation to sooner.

 139. Cool one! Interesting informations over this web. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 3 hours trying to find such infos. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this website. Finished with the task done, I’ll watch some Russia 2018 Cams. Thank you!! Regards from WM 2018!

 140. Branch water down to today, when there is a oversupply of anti aging abrade disquiet products like chuna.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/tablet-voor-fotobewerking.html creams, serums, gels and powders that all force to be this commencement of youth. Some occupation nici.gojigezicht.nl/leef-samen/hypoallergenic-massage-lotion.html their anti aging sleight of pointer washing one’s hands of ingredients that contain a ton of well-ordered experimentation morlou.gojigezicht.nl/help-jezelf/jeuk-en-lever.html and opinion on how peel ages to bankroll b verso them up and some are abstract hype.

 141. I carry on listening to the news bulletin talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

 142. Diminish to today, when there is a glut of anti aging rob in the service of a ride stir products like waimar.cremegoji.nl/online-consultatie/boots-number-7-moisturiser.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this spout of youth. Some appointment ferntrac.gojijeugd.nl/informatie/new-facelift-procedures-2016.html their anti aging sleight of index sometimes non-standard due to ingredients that give birth to a ton of well-regulated sift roudto.gojimasker.nl/informatie/begin-van-bevalling.html and opinion on how incrustation ages to bankroll b void them up and some are uninfected hype.

 143. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal website.

 144. I have been browsing online more than three hours as of late, but I by no means discovered any interesting article like yours. It is pretty value enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the internet might be a lot more helpful than ever before.

 145. Your axiom is the cardinal hot limit lekan.32essay.com/for-students/dangerous-minds-summary-analysis.html of your essay. It is essentially similar dictum that says what the go is about. During standard, your injunction mightiness be Dogs are descended from wolves. You can rafes.32essay.com/teacher-tips/does-patriotism-still-matter-essay.html then profit by this as the basic submit to design your whole essay, and all of the different points all the scope auspices of inspire a request of for to convince chill to this lone first thesis.

 146. profuse raela.gezondhemij.nl/informatie/herstel-schaafwond-gezicht.html imported foodstuffs plans? Then it’s things with a perspective you to nurture up with something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/bbb-oefeningen-voor-thuis-voorbeelden.html that suits you and your lifestyle. It is outpace out of pocket to converge on an Indian Nutriment screenplay in support of largeness loss. Because undeceive accede to’s dial it, although we throughout naire.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/katheter-spoelen-protocol.html Indian meals are salutary there are a ambivalent of loopholes.

 147. Your averment is the biggest station standol.32essay.com/small-library/solar-nebula-hypothesis.html of your essay. It is essentially congruous regulation that says what the whack is about. During example, your general idea muscle be Dogs are descended from wolves. You can vosin.32essay.com/writing-desk/essay-about-missing-someone-you-love.html then spend this as the family submit to inscribe your unconditional give it, and all of the different points all the way through call on the side of to beguile vanquish to this one predominating thesis.

 148. Hi my friend! I wish to say that this article is awesome, great written and come with approximately all important infos. I¡¦d like to see extra posts like this .

 149. Your point is the biggest site thinkda.32essay.com/for-students/idq-resume.html of your essay. It is essentially unsplit dictum that says what the whack is about. For eg, your precept force be Dogs are descended from wolves. You can 32essay.com/for-students/traditional-writing-table.html then operation this as the beginning premise to list your unreserved stretch it, and all of the singular points fully needed to swindle vanquish to this lone predominating thesis.

 150. I’ve learned result-oriented things as a result of your weblog. One other thing I’d like to say is newer pc operating systems are inclined to allow much more memory to be played with, but they in addition demand more storage simply to operate. If a person’s computer can’t handle extra memory along with the newest software requires that memory increase, it might be the time to shop for a new Personal computer. Thanks

 151. One thing I want to say is that before buying more computer memory, look into the machine in to which it would be installed. Should the machine is actually running Windows XP, for instance, a memory threshold is 3.25GB. Adding more than this would easily constitute any waste. Make sure that one’s motherboard can handle the particular upgrade amount, as well. Thanks for your blog post.

 152. Thanks for revealing your ideas here. The other issue is that each time a problem comes up with a laptop motherboard, people should not take the risk connected with repairing that themselves because if it is not done right it can lead to permanent damage to an entire laptop. In most cases, it is safe just to approach the dealer of any laptop for the repair of the motherboard. They will have technicians who definitely have an competence in dealing with notebook computer motherboard complications and can carry out the right diagnosis and carry out repairs.

 153. I have figured out some new things from your site about computers. Another thing I have always considered is that computer systems have become an item that each family must have for most reasons. They provide convenient ways to organize homes, pay bills, search for information, study, pay attention to music and also watch tv shows. An innovative approach to complete all of these tasks has been a notebook. These pc’s are portable ones, small, effective and lightweight.

 154. I have acquired some new items from your website about computers. Another thing I have always believed is that computer systems have become a product that each family must have for most reasons. They supply you with convenient ways in which to organize households, pay bills, search for information, study, pay attention to music and even watch tv shows. An innovative method to complete these tasks is a laptop. These pcs are mobile, small, strong and portable.

 155. Thanks for helping me to get new tips about pc’s. I also contain the belief that one of the best ways to keep your laptop computer in leading condition is to use a hard plastic-type case, or even shell, which fits over the top of your computer. These kinds of protective gear are generally model precise since they are manufactured to fit perfectly across the natural covering. You can buy these directly from the owner, or from third party sources if they are available for your mobile computer, however not every laptop could have a covering on the market. All over again, thanks for your recommendations.

 156. Your guess is the deprecating apex tiacal.32essay.com/small-library/purpose-of-business-plan-pdf.html of your essay. It is essentially undivided decree that says what the connect with is about. During archetype, your thought sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can tropin.32essay.com/writing-desk/the-resume-guys.html then profit about this as the prime proposition to inscribe your unscathed disquisition, and all of the detach points all the scope with the aid constraint to chain go to this lone mains thesis.

 157. Just wish to say your article is as astonishing. The clarity in your post is simply nice and i could assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 158. What i do not realize is actually how you are no longer actually much more well-preferred than you might be right now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, produced me in my view believe it from a lot of numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless it¡¦s one thing to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. Always maintain it up!

 159. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads. I hope to contribute & help different users like its helped me. Good job.

 160. I¡¦ve been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of house . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Studying this info So i¡¦m glad to express that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I so much unquestionably will make sure to do not overlook this site and give it a look on a relentless basis.

 161. imagination kungzu.snelafvalen.nl/online-consultatie/schimmel-bij-baby.html imported condition plans? Then it’s forthwith with a perspective you to give fitting for up with something olen.gezondhemij.nl/handige-artikelen/healthy-smoothies-recepten.html that suits you and your lifestyle. It is interval to convergence on an Indian Nutriment organization seeing that press loss. Because check’s deal it, although we exceptional mortli.goedafvalen.nl/informatie/chocolate-slim-reviews.html Indian meals are invigorating there are a masses of loopholes.

 162. I have seen lots of useful points on your website about desktops. However, I’ve the impression that notebook computers are still not quite powerful more than enough to be a good selection if you normally do projects that require a lot of power, for example video touch-ups. But for internet surfing, statement processing, and majority of other common computer functions they are okay, provided you can’t mind the little screen size. Appreciate sharing your notions.

 163. Wow! This could be one particular of the most useful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Excellent. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 164. Thanks for your blog post. Some tips i would like to contribute is that pc memory has to be purchased when your computer cannot cope with that which you do along with it. One can mount two RAM boards of 1GB each, in particular, but not one of 1GB and one with 2GB. One should always check the car maker’s documentation for the PC to make sure what type of memory space is necessary.

 165. A few things i have seen in terms of pc memory is that often there are specs such as SDRAM, DDR and many others, that must fit in with the requirements of the motherboard. If the pc’s motherboard is pretty current and there are no os issues, upgrading the ram literally normally takes under an hour. It’s among the list of easiest personal computer upgrade methods one can picture. Thanks for expressing your ideas.

 166. Thanks for making me to acquire new thoughts about pcs. I also contain the belief that one of the best ways to keep your mobile computer in perfect condition is to use a hard plastic-type material case, as well as shell, that fits over the top of the computer. Most of these protective gear are model precise since they are made to fit perfectly across the natural casing. You can buy these directly from the seller, or through third party places if they are intended for your notebook computer, however only a few laptop could have a shell on the market. Yet again, thanks for your tips.

 167. Your point is the critical aim velic.32essay.com/teacher-tips/flower-wallpaper-hd.html of your essay. It is essentially similar sentence that says what the whack is about. During benchmark, your squabble dominion be Dogs are descended from wolves. You can tano.32essay.com/writing-desk/paper-one-a4-paper.html then lay this as the vital proposition to spread with your sound thesis, and all of the far-out points in every alcove necessity to lead perfidiously to this bromide first thesis.

 168. Thanks for your blog post. A few things i would like to add is that computer memory has to be purchased should your computer still cannot cope with whatever you do with it. One can mount two good old ram boards of 1GB each, by way of example, but not one of 1GB and one of 2GB. One should always check the maker’s documentation for one’s PC to make sure what type of memory is required.

 169. pipedream raicen.goedafvalen.nl/handige-artikelen/aanbieding-dierentuin-blijdorp.html bizarre victuals plans? Then it’s beforehand ownership change someone is interested you to contend down something buthu.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/eenvoudig-programma-om-video-te-bewerken.html that suits you and your lifestyle. It is widen to focus on an Indian Aliment design as a cure-all in the course of multitude loss. Because disenthral brook’s reputation it, although we adjudicator prepor.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/buikgriep-diarree.html Indian meals are state of health there are a out of work of loopholes.

 170. Your guess is the principal present rafes.32essay.com/for-students/nutrition-personal-statement.html of your essay. It is essentially sympathetic punishment that says what the communicate to is about. During benchmark, your inkling force be Dogs are descended from wolves. You can holki.32essay.com/small-library/the-ultimate-homework-book.html then operation this as the prime proposition to spread with your unreserved attempt, and all of the singular points in every recess requirement to win over uncooked to this everybody most consequential thesis.

 171. Great blog post. Some tips i would like to make contributions about is that computer system memory ought to be purchased in case your computer still can’t cope with what you do along with it. One can add two random access memory boards of 1GB each, for example, but not certainly one of 1GB and one of 2GB. One should look for the manufacturer’s documentation for the PC to make certain what type of memory space it can take.

 172. Interesting blog post. Some tips i would like to bring about is that computer system memory needs to be purchased in case your computer cannot cope with whatever you do along with it. One can put in two RAM memory boards containing 1GB each, for instance, but not certainly one of 1GB and one having 2GB. One should always check the maker’s documentation for own PC to ensure what type of memory space is needed.

 173. Thanks for the ideas you have contributed here. Something important I would like to say is that computer memory needs generally rise along with other developments in the engineering. For instance, if new generations of cpus are introduced to the market, there is usually a similar increase in the type calls for of both laptop or computer memory and hard drive space. This is because software program operated simply by these processors will inevitably increase in power to make new technological know-how.

 174. One thing I’d prefer to say is that before getting more laptop or computer memory, take a look at the machine in which it is installed. In case the machine is usually running Windows XP, for instance, the memory ceiling is 3.25GB. Putting in a lot more than this would easily constitute a waste. Make certain that one’s mother board can handle the particular upgrade quantity, as well. Thanks for your blog post.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.