Història

Lliçó 25. Sobre els orígens de l’art del Plistocè

1. El punt de vista clàssic i tradicional 

Enlluernat per l’esplendor de les pintures de la cova de Lascaux, Georges Bataille[1] (1897-1962) li va atribuir el paper del naixement de l’art. Segons ell[2] l’art és signe d’hominització i Lascaux és el símbol del pas de l’animal a l’humà («és el signe sensible de la nostra presència en l’univers»;  «mai abans de Lascaux havíem assolit el reflex d’aquesta vida interior de la qual l’art –i només l’art– assumeix la comunicació»; «cap diferència és més palesa: oposa a l’activitat utilitària la figuració inútil d’aquests signes que sedueixen, que neixen de l’emoció i s’hi adrecen (…) sentiment de presència, de clara i esclatant presència que ens donen les obres mestres de tots els temps»). L’home de Neandertal no produïa art; per contra, l’home de Lascaux demostra la seva aptitud sobrepassant la tradició i fent obres d’art: ultrapassa el que havia existit fins llavors creant el que no existia un instant abans. Lascaux, doncs, té el valor d’un començament.

Bataille oposa categòricament l’Homo faber, fabricant d’eines que pertanyen al món del treball, de l’Homo sapiens, ésser acabat i complert que pertany al món del joc (Homo ludens) i de l’art que, segons ell, però també segons una opinió àmpliament compartida, és joc per excel·lència.

A partir de Bataille, és habitual trobar expressions com ara «primer monument artístic de la història», «l’origen de l’art es troba a Occident, a les coves de Lascaux, Chauvet, Cussac, Altamira…», «potència, bellesa, emoció».

Per primer cop en la història, estem davant no només d’un art figuratiu, que representa elements de la realitat, sinó sobretot d’un art visual, que s’obre a la comunicació, que s’adreça als altres humans o als déus.

A partir d’aquí s’ha vingut considerant que l’art comença amb aquesta forma d’art espectacular apareguda de sobte a Europa fa uns 35.000 anys.

Segons l’opinió d’Henri Breuil[3], l’home de Cromanyó esdevingué artista descobrint accidentalment el poder de figuració de fenòmens naturals com ara les «pedres-figures», les formes rocoses naturals, els fòssils, les petjades animals i humanes (marques digitals, senyals de descarnament en els ossos). El gust per la imitació seria el fonament de les realitzacions artístiques.

El 1964, André Leroi-Gourhan afirma igualment que el primer pas va estar fet per l’Homo sapiens.

Per als grans experts de l’art prehistòric del segle XX, l’art comença en una fase final de l’evolució humana fa només algunes desenes de milers d’anys, encara que la història humana s’estengui uns tres milions d’anys. Aquesta emergència és percebuda com un progrés evolutiu el fonament del qual és biològic; és considerada com la marca distintiva exclusiva del darrer tipus humà, l’Homo sapiens. Per alguns, fins i tot, l’art hauria nascut d’una mutació genètica.

Els partidaris de la psicologia evolutiva proposen una teoria segons la qual la creativitat dels humans del principi del Paleolític Superior estaria vinculada a l’aparició de noves capacitats cognitives que permetrien el pas d’una intel·ligència sectorial o especialitzada a una intel·ligència generalitzada. Els neandertals només haurien estat capaços d’anàlisis puntuals que responien a una necessitat immediata de la vida quotidiana, mentre que l’humà modern seria l’únic que podria fer la síntesi i l’elaboració de conceptes generals que depassarien les necessitats immediates. Segons aquesta teopria, l’origen de l’art acompanyaria el desenvolupament del llenguatge articulat.

L’expert en art rupestre David Lewis-Williams[4] (professor emèrit d’arqueologia cognitiva a la Universitat de  Witwatersrand a Johannesburg) associa el naixement de l’art al de la consciència que concep com un continuum, de la consciència racional a la consciència alterada. Només l’Homo sapiens, amb el seu cervell perfeccionat, dominaria tot l’espectre de la consciència, de l’estat de vigília al del somni, passant pels somnis, els fantasmes i tota la imatgeria al·lucinatòria artificial o natural. Segons ell, els orígens de l’art estarien vinculats a les alteracions de la consciència i al xamanisme, que correspondria a una necessitat universal de donar un sentit als estats alterats de la consciència que està a l’origen de totes les formes religioses posteriors.

Aquestes teories globals –el xamanisme pretén explicar les arts de tot el món, de totes les èpoques– presenten una visió pregonament reductora de l’art prehistòric i de l’art en general. No són més que una derivació del punt de vista clàssic que atribueix la paternitat de l’art a l’home de Cro-Magnon. No es recolzen en dades arqueològiques, sinó sobre una argumentació teòrica de tipus metafòric, combinant el que és biològic amb el que és cultural, sense que se sàpiga clarament què prové d’un o de l’altre.

Totes pretenen explicar-ho tot mitjançant una única idea.

El punt de vista clàssic sobre l’aparició de l’art subratlla sistemàticament la incompletitud dels humans anteriors al sapiens, la seva ineptitud  intel·lectual i espiritual en sentit ampli, atès que està generalment admès que l’expressió artística    –sobretot en aquests temps llunyans– està lligada a les creences: si els neandertals i l’Homo erectus eren incapaços de produccions artístiques, és perquè el seu llenguatge estava insuficientment evolucionat i perquè no havien assolit l’estadi psíquic que permet el desenvolupament de creences màgico-religioses (observem com tot  el que fa referència a l’art del Plistocè està ple de paraules que remeten a la religió: ritual, màgia, santuari, culte a la fertilitat…, per no parlar de «produccions simbòliques» que, en no saber què simbolitzen, no clarifiquen gran cosa).

Si l’origen de l’art té a veure, doncs, amb l’aparició de l’Homo sapiens, l’emergència de l’art s’ha de produir en un temps relativament curt –un o dos mil·lennis com a molt–, que correspon a la instal·lació dels sapiens a Europa occidental. Es tracta, doncs, d’una revolució, o com diu John Pfeiffer[5], una «explosió creadora».

Totes aquestes concepcions estan basades en la idea de «progrés»: no només l’art és en ell mateix un progrés, sinó que la seva evolució interna només pot estar fonamentada en el concepte de progrés: l’art emergeix al paleolític superior, es desenvolupa de seguida segons el ritme habitual del creixement, passant de la infantesa a la maduresa, després a la decadència, anant de les formes simples a les formes complexes, de l’esquematisme i de l’abstracció balbotejant a un naturalisme triomfant, per acabar, a finals del paleolític Superior, després d’un recorregut de 25 mil·lennis, en una regressió marcada per un esquematisme cada cop més elemental fins a desembocar en la mort de l’art rupestre a Europa occidental fa uns 10.000 anys.

Aquestes perspectives contenen certes idees implícites: amb matisos etnocèntrics, l’art-progrés, figuratiu i naturalista, palesa la supremacia de l’home modern occidental, i el bressol de l’art no pot ser altre que Europa. Per altra banda, només és art la figuració espectacular i la representació del món real o imaginari. Així, l’art paleolític confirmaria que, des del seu origen, la funció primera de l’art seria la de representar la realitat; per això posa l’accent en l’aspecte més espectacular de l’art de les coves, les figuracions animals i tendeix a eclipsar els motius indeterminats i els signes, certament menys impressionants, però molt presents i nombrosos. Osques en un os, cúpules damunt d’una pedra, l’ús de colorants, els cops precisos per elaborar un bifaç, un entramat d’ossos de mamut formant la base d’una cabana…, per què no són comportaments «artístics»? No oblidem que, d’entrada, no totes les cultures tenen en el seu lèxic la paraula art, i que la nostra paraula art deriva del llatí «ars» i aquest del grec τέχνη (techné) que originalment s’aplicava a tota la producció realitzada per l’ésser humà i a les disciplines del saber fer: era, doncs, tant artista el cuiner, el jardiner o el constructor com el pintor o el poeta. L’art és, abans que res, una tècnica. Per què aplicar a l’art del Plistocè un determinat concepte d’art, el que va sorgir al segle XVIII vinculat a l’estètica?

L’interès per a estudiar els orígens de l’art és doble: per una banda, pot ajudar a clarificar una mica la gran diversitat de teories al voltant de què és l’art i per a què és, però sobretot, perquè se sol vincular art amb humans moderns i, per tant, és també una manera d’estudiar allò que ens fa humans. 

2. Art i tècnica 

2.1. Olduvaià – Mode I (2,7 – 1,8 milions d’anys)

Olduvaià és una manera d’anomenar a la primera indústria humana, nascuda a l’Àfrica fa 2,7 milions d’anys (finals del Pliocè). Rep aquest apel·latiu d’un dels jaciments més importants on s’hi ha trobat aquesta indústria: la Gorja d’Olduvai, a Tanzània. El terme olduvaià es pot considerar equivalent al que a fora de l’Àfrica s’ha anomenat pre-acheulià, cultura dels còdols tallats o pebble culture (en anglès), pel fet de fer servir còdols principalment, o mode tècnic I; si bé, al continent Africà les restes arqueològiques són sensiblement més antigues. A Europa l’olduvaià es correspon amb l’abbevil·lià.

Respecte les primeres eines fabricades per hominins existeixen certs interrogants que encara no han estat aclarits del tot. Primer hi ha la qüestió de quina va ser la primera espècie a elaborar eines i si aquest tret és suficient per a considerar l’espècie en qüestió dins del gènere Homo. Tradicionalment es considera descoberta per l’Homo habilis però alguns investigadors creuen que també l’hauria pogut inventar l’Australopithecus boisei. En segon lloc, no es pot afirmar, almenys pels vestigis més antics, que es tracti d’eines fabricades per algú amb consciència del que feia[6].

Considerant la desaparició d’utillatge en materials peribles com la fusta o l’os, la tecnologia olduvaiana més pura es limita al còdol tallat (entès com a útil, com a nucli o com a ambdues coses) i l’ascla (retocada o no), encara que, a mesura que evoluciona, se li afegeixen nous tipus lítics, més especialitzats i sofisticats.

Els jaciments amb les més antigues indústries humanes es troben, precisament, en el mateix espai on sembla que es va produir l’hominització. Això és degut, sens dubte, al fet que en aquestes zones les condicions de conservació dels fòssils són excepcionals, al que cal afegir-hi una més gran facilitat per a la prospecció arqueològica. És pensable que en altres indrets d’Àfrica, avui coberts per selves, amb unes condicions poc adients per a la fossilització o més inaccessibles a les investigacions també van poder ser l’escenari del desenvolupament d’aquest gran complex cultural.

La segueix, a partir de fa 1,8 milions d’anys, la cultura de l’acheulià.

jaciments_olduvaians_Africa

Principals jaciments olduvaians a l’Àfrica

2.1.1. Origen de la cultura olduvaiana

Entre els 3 i els 2 milions d’anys d’antiguitat hi va haver un important canvi climàtic que, evidentment va afectar al continent africà. Les conseqüències ambientals d’aquest canvi van ser un descens de les temperatures i de les precipitacions, propiciant el retrocés de la massa boscosa selvàtica i un augment dels ambients oberts de praderia o sabana. Aquestes alteracions podrien associar-se al naixement de la primera cultura, l’olduvaiana, ja que els hominins van haver d’adaptar-se al nou entorn en el que haurien de sobreviure. Entre d’altres coses, els hominins prehumans van haver de diversificar les seves fonts d’aliments i canviar les seves estratègies de protecció enfront dels depredadors, ja que a camp obert hi ha menys fruita i menys refugis.

El canvi climàtic i el naixement de l’olduvaià coincideixen, a més a més, amb un tercer factor, el declivi dels australopitecs gràcils, que havien aparegut a l’Àfrica oriental fa entre 6 i 4 milions d’anys i que, encara que indubtablement eren bípedes i es desenvolupaven en ambients mixts de bosc i sabana, sembla que depenien més dels arbres per a la seva supervivència (eren petits per a poder enfilar-se i la seva dentadura no era suficientment robusta com per a adaptar-se als aliments de la  praderia). Les últimes espècies d’aquesta família, són l’Australopithecus garhi i l’Australopithecu africanus, que van desaparèixer pels volts dels 2,4 milions d’anys, data molt semblant a la de l’aparició dels primers humans i lleugerament posterior a l’entrada en escena dels australopitecs robustos o paràntrops.

Segons sembla, tant l’Homo com el Paranthropus depenien menys dels boscs i estaven més ben preparats per a la seva supervivència en espais oberts, encara que per raons diferents. Els paràntrops eren més corpulents, més forts, amb el que podien defensar-se millor dels atacs; a més a més, la seva mandíbula era més poderosa, i l’esmalt de la seva dentició més gruixut, pel que podien subsistir amb els aliments més durs de la praderia (llavors, arrels, escorces, insectes, petits animalons i carronya). I els humans disposaven d’eines, així com d’un avantatge social i material que suplia les seves carències somàtiques, o sigui, la cultura olduvaiana[7]. La qüestió encara no resolta és qui va fabricar les eines olduvaianes. Sembla probable atribuir-ho a l’Homo habilis (en sentit ampli, que inclou també a l’Homo rudolfensis) i les formes ancestrals d’Homo erectus(també en sentit ampli, que implica incorporar a Homo ergaster).

No obstant això, les indústries més antigues han estat datades en el rierol de Kada Gona, Etiòpia, en 2,63 milions d’anys com a mínim,  mentre que les restes més antigues d’Homo, precisament en aquesta mateixa zona (un maxilar del Hadar), es daten en 2,33 milions d’anys (hi ha restes dubtoses d’Homo en el llac Baringo, amb 2,4 milions d’anys). En qualsevol cas, s’aprecia una clara falta de sincronització entre evidències arqueològiques i paleontològiques. L’aparició de restes d’Australopithecus garhi prop d’objectes tallats en la depressió de l’Afar a Etiòpia, amb 2,5 milions d’anys, ha instigat la sospita que aquesta espècie va poder fabricar eines. Igualment sembla existir certa correlació entre els australopitecins robustos, és a dir, Paranthropus, i el olduvaià sud-africà, sent el cas més notable el de la cova de Swartkrans a Sud-àfrica. Però els estudis tafonòmics semblen apuntar que els ossos són restes deixades per depredadors i carronyers que van consumir hominins, o els seus cadàvers (especialment la hiena). A més, la mida del cervell i la dentició dels paràntrops no semblen correspondre amb un ésser que fos capaç de crear eines complexes.

Davant evidències tan febles, molts investigadors prefereixen inclinar-se cap l’exclusivitat de Homo com a artesà (“Homo faber»), doncs, sembla poc probable que els australopitecins elaboressin eines olduvaianes. De tota manera, a dia d’avui, és impossible omplir l’espai entre els primers utensilis i l’aparició d’Homo (entre 2,63 i 2,33 milions d’anys).

eines_olduvaianes

És habitual diferenciar, almenys, dues fases olduvaianes, una inicial i una altra avançada, per això també se sol fer distinció entre els humans relacionats amb cada etapa. Concretament, l’Olduvaià evolucionat s’atribueix normalment a formes ancestrals d’Homo erectus: possiblement la resta més antiga sigui un fragment d’occipital designat com KNM-ER 2598 de Turkana oriental (Kenya), datat entre 1,88 i 1,9 milions d’anys; aquesta circumstància provocaria el pas cap a una tecnologia més diversificada i cap a l’expansió fora d’Àfrica. Per a alguns autors, la colonització d’Euràsia es va produir abans de l’aparició de l’Acheulià, mentre que altres sostenen una idea totalment diferent: l’aparició, fa aproximadament milió i mig d’anys, d’una nova tecnologia lítica desencadenaria un solapament de dues tradicions culturals: una més antiga i senzilla, l’Olduvaiana, i una altra revolucionària –per a l’època–l’Acheuliana. És gairebé segur que va existir una competència ecològica en la qual l’Acheulià tenia avantatge, però hi ha constància que l’Olduvaià va sobreviure encara uns centenars de milers d’anys més. Així, no són pocs els autors que sospiten que la pressió acheuliana va obligar als humans de tradició olduvaiana a marxar d’Àfrica i començar la seva diàspora per la regió holàrtica (fa referència als hàbitats que es troben en el conjunt dels continents de l’hemisferi nord). Tot i que encara hi ha seriosos dubtes sobre quantes onades migratòries va haver i quines van ser les rutes seguides.

Almenys es diferencien dues fases que poden arribar a ser molt diferents: l’ olduvaià inicial i l’ olduvaià evolucionat.

L’anomenat olduvaià inicial es dóna abans d’1,5 milions d’anys, i s’associa a l’Homo habilis (o a espècies més primitives). Aquesta cultura va néixer segurament a Etiòpia fa entre 2,9 i 2,6 milions d’anys, i des d’allà es va estendre per l’actual Sàhara, la costa del Marroc i la vall del Rift a partir dels 2,5 milions d’anys, i a Sud-Àfrica a partir dels 2 milions d’anys. L’ambient d’aquests territoris es caracteritzava en aquella època per la barreja de boscos i praderies, pel que possiblement els fabricants d’eines olduvaianes van ser farratjadors i carronyaires. Al principi l’accés a cadàvers abandonats per depredadors, o morts per malaltia, era ocasional. Segurament, amb el temps, l’accés a la carn a través del carronyeig es va fer més constant i organitzat. Tot i això, la caça no seria una opció de supervivència; només la recol·lecció assegurava la subsistència diària. L’Homo habilisseria fonamentalment vegetarià, farratjador i, marginalment, un carronyer ocasional que se servia de les seves eines per a poder tallar trossos de mida manejable amb la major rapidesa possible i així, posar-se a cobert de seguida per a evitar l’enfrontament directe amb carnívors més poderosos. Aquests hominins van ser presa de grans carnívors, com qualsevol altre animal.

En aquesta fase trobem els jaciments de Kada Gona i Kada Hadar i, en general, els llocs ubicats en el curs mitjà del riu Awash (Gomboré I) tots ells a Etiòpia; a Kenya destaquen la Formació Shungura al riu Omo i Koobi Fora; i a Tanzània, la llera I de la Gorja d’Olduvai i Kanjera. Fora d’aquests països sobresurt el complex sudafricà de Sterkfontein, així com el curs alt del riu Semiliki  al Congo. Possiblement, també es puguin incloure els jaciments, pitjor datats del nord d’Àfrica, sobretot Reggan, a Argèlia, i alguns emplaçaments del litoral marroquí.

codol_olduvaia2

Còdol tallat de tradició Olduvaiana procedent de la regió del Sàhara atlàntic Guelmim-Es Semara. Museu Arqueològic Nacional de Madrid

Encara que també hi hagi objectes d’os, són les eines lítiques les que serveixen per a definir els caràcters essencials de l’olduvaià. Els objectes tallats en pedra apareixen sobre primeres matèries i suports molt diversos (quars, quarsita, riolita, andesita, basalt, obsidiana i d’altres roques volcàniques, sílex, etc.), i el percussor que s’hi troba és el dur, tant passiu (enclusa), com actiu, així com la combinació d’ambdós. La talla pot ser, igualment, monofacial o bifacial (sent aquesta, especialment usual en els còdols tallats i els nuclis). Les peces més característiques són, al principi, simples blocs i resquills tallats anàrquicament; després, apareixen els percussors, els còdols tallats, els nuclis i les ascles. Molt probablement els hominins coneixien perfectament el procés de fractura de les roques i eren capaços d’actuar amb certa previsió, obtenint productes preconcebuts i formalment estandaritzats. En general, es distingeixen succintament tres tipus d’objectes: les eines típiques, els objectes lítics amb marques d’ús i els rebuigs d’asclat.

Es desconeix el grau d’estabilitat dels grups, la seva dimensió i la seva territorialitat; se sap per les dades arqueològiques que visitaven el mateix lloc diverses vegades. En alguns llocs excepcionalment conservats s’hi pot veure el que semblen campaments, potser per proveir-se d’aliment o potser per protegir-se dels depredadors o de la intempèrie: la concentració de restes de fauna i utillatge lític de Kanjera, o la de diversos punts de la Toba KBS, de Koobi Fora és tan important que només es podria explicar per la reiterada presència d’hominins en el que seria un assentament provisional. De diferent estil serien les estructures constructives localitzades tant a Olduvai com a Gomboré I. En aquest darrer s’ha exhumat el que sembla ser un petit amuntegament intencional de còdols (manuports), que degué servir d’estructura per a aguantar algun tipus de protecció (contra el vent, els depredadors…). A Olduvai, l’anomenat nivell DK 1, situat en una zona inferior a la Llera I, va aparèixer un cercle de pedres, a manera de paviment, envoltat d’un petit mur de còdols, que podria ser l’antecedent de les futures cabanes. cabana_olduvaiana

codol_Melka_Kunture

Còdol treballat, un dels més antics exemples d’indústria lítica. Melka Kunturé, Etiòpia. 1,7 milions d’anys. 77 x 70 x 65 mm.

protobifaç_olduvaia

Protobifaç propi de l’olduvaià evolucionat

L’olduvaià evolucionat és sovint qüestionat, perquè podria tractar-se d’una fase de canvi, de transició cap a l’acheulià o, també un olduvaià aculturat, influït per la mencionada cultura, de la que n’hauria adoptat alguns trets. Està marcat pel pas cap a una tecnologia més diversificada i cap a l’expansió a fora de l’Àfrica. S’originaria cap als 1,8 milió d’anys i s’estendria per les mateixes zones que l’olduvaià inicial, sumant-hi l’Euràsia, fins als 700.000 anys. Es podrien citar els jaciments de Melka Kunturé (Etiòpia) que potser marcaria una fase transicional, i amb més seguretat Katari, a Kenya; la llera II de la Gorja d’Olduvai i Peninj a Kenya (que podria senyar una fase terminal, molt avançada); Swartkrans a Sudàfrica; Aïn Hanech a Argèlia i Sidi Abderrahman l Marroc.

L’ Homo erectus (en sentit ampli), espècie que caracteritza aquesta etapa, ja seria, a part de farratjador, un carronyer més sistemàtic i organitzat, capaç, almenys, de disputar, fins a cert punt, la carn a d’altres animals. El canvi d’una dieta vegetariana a una altra més omnívora –a la que s’hi incloïa la carn amb certa freqüència– provoca una reducció de la mida de l’aparell digestiu, que és la part del cos que més energia consumeix. L’energia que s’estalviava amb aquest nou règim alimentari seria aprofitada pel cervell, que és l’òrgan que més calories gasta (cal observar que en un cas es parla d’un sistema biològic i en l’altre només d’un òrgan, això va propiciar el seu ràpid creixement). La dieta omnívora i, sobretot, el consum de carn, també obliga a una major organització social: s’ha de cooperar i planificar més que en el simple farratjament. És a dir, la interacció intragrupal dels humans es va fer més complexa i aquesta necessitat d’interactuar més intensament necessitava un sistema de comunicació més sofisticat (llenguatge?).

En aquesta etapa, els conjunts lítics no només inclouen nombrosos objectes de talla polifacial que, si no són nuclis, passen a denominar-se polièdrics o esferoides facetats. Apareixen els primers bifaços, encara que potser, seria més apropiat parlar de protobifaços, els pics trièdrics i certes eines especialitzades sobre ascla. Per exemple, ganivets, raspadors, rasores, denticulats, perforadors toscos, encluses, etc. Les tècniques d’extracció també es perfeccionen, apareixent la talla discoide i, probablement la predeterminació, almenys parcial, de les ascles. Hi ha pocs estudis que associïn l’utillatge olduvaià a funcions concretes; potser podia servir, com mostren les peces de Karari i Koobi Fora d’1,5 milions d’anys) per a descarnar ossos, tallar carn, segar plantes (gramínies) i treballar la fusta. Aquesta última dada indica, d’altra banda, que l’olduvaià incloïa entre les seves eines alguna peça de fusta.

La col·lonització de l’Euràsia es podria haver produït abans de l’aparició de l’acheulià[8], tot i que també la podria haver provocat fa un milió i mig d’anys, el solapament de les dues tradicions culturals: una més antiga i senzilla, l’olduvaià, i una altra revolucionària –per l’època– l’acheulià. És gairebé segur que va existir una competència ecològica a la que l’acheulià hi tenia avantatge, tot i això l’olduvaià va sobreviure encara uns quants milers d’anys més. Així, és probable que la pressió acheuliana obligués als humans de tradició olduvaiana a marxar de l’Àfrica i començar la seva diàspora per la regió holàrtica. Tot i això encara no se sap quantes onades migratòries hi van haver i quines van ser les rutes seguides.

2.1.2. Primeres formes, primeres eines: poliedres, esferoides i boles 

La fabricació de les primeres eines[9], fa uns 2,7 milions d’anys a l’Àfrica oriental (a la vall de l’Awash, Etiòpia) implicava d’entrada un projecte intel·lectual.

Aquestes eines, d’ascles i de còdols escalabornats, constituïen els elements de base de la civilització dels còdols tallats, anomenada igualment «Pebble Culture» o «olduvaiana». Les necessitats de la talla limitaven l’oportunisme: calia elegir els còdols de dimensió convenient i de forma generalment aplanada, en una roca apta per ser tallada. Això implicava la projecció d’una imatge mental de l’objecte desitjat sobre la primera matèria. Gestos i formes produïdes es repetiren de manera idèntica durant més de 2 milions d’anys.

codol_Valladolid

Còdol tallat procedent de les terrasses fluvials del Duero, Valladolid

A les ascles simples s’hi afegiren els «choppers», còdols que posseeixen un tall més o menys sinuós obtinguts per sostretes en un sol costat, i «chopping tools» o bifaços, el tall dels quals és obtingut per sostretes als dos costats.

En questa indústria ja estandarditzada apareixen, al costat de les tipologies comunes, formes més elaborades: còdols o nòduls de pedra tallats en tota la superfície, anomenats «poliedres» i després, una mica més tard, ««bifaços».

Poliedres i boles

Al llarg del paleolític inferior i mitjà, entre els còdols tallats de l’Acheulià i del Mosterià, i al costat de les ascles, còdols, bifaços i altres varietats d’eines, apareixen una boles de pedra enigmàtiques que els prehistoriadors anomenen «poliedres», «esferoides» o «boles»[10] (esferes de pedra, de la mida d’una bola de billar o de petanca que abunden en el Paleolític inferior i mitjà), de forma abreujada PSSB.

esferoide_Boucherit

Esferoide del jaciment d’Aïn Boucherit, Argèlia, d’uns 2 milions d’anys

Segons François Bordes[11] es tracta d’objectes de sílex, quarsita, etc., de forma generalment polièdrica amb tendència a la forma esferoïdal, que es troben des de l’inici del Paleolític, del Villafranquià de l’Aïn Hanech, Algèria, fins a l’Acheulià superior o al Mosterià de tradició acheuliana de Bihorel (Seine Maritime) i el Mosterià d’Aïn Méterchen (Tunísia), la superfície dels quals ha estat totalment regularitzada per martelleig. Pesen des d’un centenar de grams  fins a un quilogram. Representen les primeres creacions de formes geomètriques, materialitzades, després d’un dur treball, en un material resistent. El seu ús, funció i significat és problemàtic.

Els PSSB constitueixen el que els especialistes de la tecnologia de la pedra anomenen una «cadena operatòria»: la bola, que és una esfera quasi perfecta, està continguda virtualment en el poliedre, que és en sí una esfera aproximativa. La cadena es pot parar en qualsevol dels estadis que la constitueixen. És per això que, segons els jaciments, es troben més poliedres, o esferoides, o boles, o una combinació de diversos d’aquests tipus.

Sembla que la relació entre el nombre de poliedres i el de boles és inversament proporcional al llarg del temps: els poliedres estan presents en els llocs més antics (Aïn Hanech a Algèria per exemple). Són després acompanyats de boles que esdevenen progressivament més nombroses durant l’Acheulià, mentre que la proporció de poliedres disminueix; les boles esdevenen, finalment, quasi exclusivament presents al Mosterià recent.

Apareixen fa uns dos milions d’anys a Àfrica, segueixen les migracions d’Homo erectuscap el Proper Orient abans d’un milió d’anys, a Europa oriental i a la resta d’Europa on són contemporanis de la glaciació de Riss.

Els poliedres es van perfeccionant gradualment per transformar-se en boles, les quals apareixen al costat dels poliedres a l’Acheulià antic d’Olduway, alhora que els bifaços. Són abundants en el conjunt de l’Acheulià africà, després en les seves prolongacions del Paleolític mitjà, a l’Acheulià i el Mosterià del Proper Orient, Àsia…

esferoides_Hummal

Esferoides (poliedres i bolas) del jaciment d’Hummal[12]. Es poden agrupar en dos grups : uns de 8-9 cm de diàmetre i els altres al voltant de 6 cm.

L’ús d’aquestes boles és objecte de debat. La majoria d’autors subratllen que no poden ser confoses ni amb els nuclis ni amb els percussors, sinó que podrien ser pedres de joc o pedres llancívoles utilitzades per a la caça (com les boles dels gauchos de la pampa argentina). Altres autors es sorprenen del gran nombre d’aquests objectes i de les seves dimensions: al nivell Acheulià de Sidi Abderrhaman (Marroc)  s’han trobat boles de 30 cm de diàmetre i un pes superior a 10 kgr. Altres boles fetes d’argila no han pogut ser utilitzades com a pedres llancívoles. La disposició amuntegada d’algunes d’elles i la seva associació amb dipòsits d’eines ha fet pensar que potser es tractaria d’objectes de culte.

codols_Hummal
Eines sobre còdols del jaciment d’Hummal

La fabricació d’un poliedre s’efectuava amb un percussor de pedra, escalabornant un bloc o un còdol traient-ne parts superficials, evitant al màxim la pèrdua de matèria i utilitzant la cicatriu d’una  sostreta anterior com a pla de cop per a la sostreta següent. L’experimentació ha confirmat la cura extrema presa pel fabricant per a «pelar» el nòdul evitant una incisió massa profunda de la matèria. El poliedre és, doncs, una bola de cares irregulars el centre de gravetat del qual es situa al cor del volum que el constitueix. Per passar de poliedre a esfera, cal picar amb un percussor de pedra i després martellejar sobre una enclusa. La regularització del poliedre porta a un desplaçament progressiu del centre de gravetat que es situa al centre geomètric de la bola esdevinguda perfectament rodona[13]. Es tracta, doncs, d’un objecte simètric per relació a un punt central.

poliedre_esferoide

Bola de Sidi Abderrahman. Acheulià.  Musée de l’Homme, Paris  boles_Abendeer
 Boles de pedra tallades. La majoria es troben a Aberdeenshire, Escòcia. boles_Exeter 

Enginyers neolítics van poder haver utilitzat rodaments de boles (coixinets) en la construcció de Stonehenge. Les boles col·locades en rails de fusta amb estries haurien permès un fàcil moviment de pedres de diverses tones. Algunes, les “pedres blaves”, pesen quatre tones cadascuna i van ser portades des d’una distància de 150 milles des de Pembrokeshire, a Gal·les. Tenen la mida d’una pilota de cricket, i estan precisament modelades per ser, mil·límetre més o menys, de la mateixa mida. Això suggereix que estaven destinades per ser utilitzades juntes i no individualment.

Per provar la teoria (novembre 2010), els investigadors de la Universitat d’Exeter van construir un model en què les boles de fusta es van inserir en ranures tallades en taulers de fusta. Pesats blocs de formigó van ser col·locats sobre la plataforma per damunt de les boles, mantingudes en la seva posició per les ranures d’aquella, i els van poder moure amb facilitat. 

2.2. L’acheulià – Mode II (1,65 milions – 100.000) 

L’acheulià o indústria de mode 2 és el nom donat a una indústria arqueològica d’eines de pedra associada amb els hominins del paleolític inferior a través de l’Àfrica i fins a l’Àsia occidental i Europa. Les eines acheulianes solen estar associades a l’Homo erectus i s’atribueix el seu primer ús a l’Homo ergaster. Si l’olduvaià, o indústria de mode 1, va aparèixer a l’est d’Àfrica fa uns 2,5 milions d’anys, el mode 2 es va originar fa, pel cap baix, 1,65 milions d’anys segons les restes més antigues trobades a la regió de Turkana occidental, es va estendre per la vall del Rift i Àfrica oriental, excepte la densa selva pluvial al voltant del riu Congo. Es caracteritza pels bifaços i els fenedors (bifaç al que s’ha donat un cop oblic). Partint de la hipòtesi que la tecnologia progressa (?), es considera que la indústria acheuliana es va desenvolupar a partir de la més primitiva olduvaiana.

fenedors_silex

Fenedors. Sílex. 130 × 85 × 33 mm. Griquatown, Sud-Àfrica

Fou la tecnologia dominant d’una gran part de la història humana. Els seus bifaços distintius s’han trobat per tota una ampla àrea i alguns exemples assoleixen un alt nivell de sofisticació, cosa que ha suggerit a alguns que les arrels de l’art, de l’economia i e l’organització social humans van néixer com a resultat del seu desenvolupament. Tot i que es va desenvolupar a l’Àfrica, la indústria s’ha anomenat pel jaciment de Saint Acheul,  Amiens, a la França septentrional, on foren identificats alguns dels primers exemplars al segle XIX.

Es considera que John Frere[14] va ser el primer a suggerir una primerenca datació dels bifaços acheulians. En 1797 va enviar dos exemplars a la Royal Academy de Londres, des de Hoxne a Suffolk. Ell havia trobat ossos d’animals extints en els dipòsits lacustres on va trobar aquests bifaços i va concloure que havien estat fets per persones que no coneixien l’ús del metall, en un període molt antic. Les seves idees van ser ignorades pels seus contemporanis, encara amb una mentalitat pre-darwiniana de l’evolució humana.

Més tard, Jacques Boucher de Crèvecœur de Perthes, va escriure uns treballs entre 1836 i 1846, sobre la seva col·lecció de bifaços i ossos fòssils animals trobats a les terrasses de grava del riu Somme, a prop d’Abbeville, al nord de França. Novament, les seves teories que atribuïen una gran antiguitat a aquests troballes, van ser rebutjades pels seus col·legues, fins que un dels principals oponents, Dr. Jean Paul Rigollot, va trobar més eines a prop de Saint Acheul. Gràcies a les investigacions en ambdós jaciments (Abbeville i Saint Acheul) pel geòleg Joseph Prestwich, l’antiguitat d’aquestes eines va ser finalment acceptada.

Va ser el 1925 quan el nom associat a aquesta indústria, descrita més concisament per Louis Laurent Gabriel de Mortillet el 1872, va passar a anomenar-se Acheuliana (per Saint Acheul, el jaciment de Rigollot).

Fixar les dates i ordenar les seqüències cronològiques en l’estudi de la fabricació de les primeres eines de pedra és difícil i polèmic. La datació radiomètrica dels dipòsits que contenen material acheulià situen les tècniques acheulianes des d’1,65 milions d’anys fins els 100.000 anys, tot i que alguns autors ho fan retrocedir fins 1,8 milions d’anys. A cada regió, aquesta data pot variar. A Europa, per exemple, els mètodes acheulians no varen arribar al continent fins fa uns 400.000 anys, i en àrees d’estudi més petites l’abast temporal pot ser molt més curt.

Aquest mode 2 es va desenvolupar o bé com a conseqüència d’un o més períodes glacials o interglacials, o bé amb l’aparició de l’Homo ergaster o Homo erectus primerenc, qui va fer servir aquesta tècnica exclusivament. En les quatre divisions de treballs lítics prehistòrics, els artefactes acheulians es classifiquen com a Mode 2, que vol dir que són més avançats que no pas les (generalment anteriors) eines del mode 1 de les indústries clactonianes o olduvaianes/abbevil·lianes. És gairebé segur que aquesta indústria va seguir l’evolució de l’olduvaià, mètode de producció d’eines més grotesc, ja que en els primers temps compartia nombroses formes d’ascla i de nucli d’estil olduvaià. Aquesta primera etapa es coneix com a olduvaià evolucionat i és pràcticament segur que fos la transició entre l’olduvaià i l’acheulià.

A l’Àfrica, hi ha una diferència distintiva en les eines fetes abans i després de fa 600.000 anys, les més antigues són més gruixudes i menys simètriques i les més recent són més extensivament retocades. Això pot estar relacionat amb l’aparició de l’Homo heidelbergensis en el registre arqueològic.

Fa 600.000 anys, la tècnica acheuliana es va perfeccionar cap a un retoc més extensiu. Aquesta aproximació més sofisticada es podria deure a l’aparició de l’ Homo heidelbergensis. Un cop l’afilat esbossat estava creat, una fase més d’asclat s’emprenia per a fer l’eina més prima. Les ascles primes es treien fent servir un martell més suau, com l’os o la banya. El martell suau requeria més preparació acurada de la plataforma de copejament i aquesta es fregaria fent servir una pedra aspra per a assegurar que el martell no relliscaria quan es piqués. L’afilat final s’aplicava llavors a la vora tallant utilitzable de l’eina, un altre cop fent servir l’extracció fina d’ascles. Algunes eines acheulianes s’afilaven en canvi per l’extracció d’una última ascla. Aquesta es picava des del cantó lateral del bifaç proper a l’àrea tallant pretesa, resultant en l’extracció d’una ascla que seguia la fulla de la destral per a crear un cantó pulcre i molt afilat per a treballar.

Biface de St Acheul MHNT

Bifaç. Entre 500 000 et 300 000 anys. Sílex. 8,25 × 5,5 × 3 cm. Trobat a Saint Acheul, Amiens. Musée de Toulouse.

Els tipus d’eines acheulianes inclouen bifaços, simètrics i ovalats, fenedors, ascles retocades, rascadores, i còdols segmentats. Els materials fets servir es determinaven segons el tipus de pedra local disponible; a l’Àfrica les roques sedimentàries i ígnies com la lutolita i el basalt eren les més utilitzades. Altres materials font inclouen el sílex, la calcedònia, la quarsita, l’andesita, el gres, el chert i l’esquist. Fins i tot es podien explotar roques relativament toves com la pedra calcària. En tots els casos els productors d’eines van treballar els seus bifaços a prop de la font dels seus materials.

Les eines acheulianes tenen un cantó tallant d’utilitat mitjana de 20 cm fent-los molt més eficients que no pas la mitjana de 5 cm que tenien les eines olduvaianes. Generalment no hi havia cap especialització en els diferents tipus creats, eren multiusos. Les funcions incloïen tallar fusta, carn, pells, desenterrar arrels o especejar animals.

Els bifaços potser van poder tenir una intenció no utilitària. Alguns autors han considerat que els bifaços podien tenir una funció social. Conèixer com crear i fer servir aquestes eines hauria estat una destresa valuosa i jugar un rol en la identitat dels seus propietaris i les seves interaccions amb els altres. Alguns bifaços especials podrien haver estat fets i exhibits pels mascles a la recerca de parella, fent servir un bifaç gran i ben fet per a demostrar que posseïen suficient força i destresa per a transmetre a la seva descendència i tenir-ne cura. Un cop atreta la femella a un grup de recol·lecció, podrien haver abandonat el bifaç. Altres autors pensen que el bifaç hauria tingut la mà com a model: seria com una tercera mà que, complementant la mà original de carn i sang, seria capaç de colpejar i especejar les carcasses dels animals, tallar troncs…[15]

Des de l’Àfrica el seu ús es va difondre cap al nord i l’est a partir de fa un milió d’anys per a cobrir la terra d’Àsia des de l’Anatòlia a través de la península aràbiga, els actuals Iran i Pakistan fins al subcontinent indi i més enllà. A Europa els acheulians van arribar a la plana pannònia i a les regions de la Mediterrània occidental com també a França, Països Baixos, Alemanya occidental i la Gran Bretanya meridional i central. Les àrees més septentrionals no van rebre l’ocupació humana a causa de la glaciació. És possible que existís la Línia Roe[16]. Aquesta travessaria l’Àfrica del Nord fins a Israel i després fins al subcontinent indi i separaria dues tècniques diferents fetes servir pels fabricants d’eines acheulianes. Al nord i l’est de la Línia Roe, els bifaços acheulians es farien directament de grans nòduls i nuclis de pedra mentre al sud i l’oest es farien d’ascles separades d’aquests nòduls. A més a més, hi va haver una superposició cronològica considerable, en algunes regions, de grups de tècnica acheuliana amb d’altres indústries menys sofisticades com la clactoniana. A l’Europa occidental s’hi va fer servir el sílex com a principal material d’elaboració, que és el que s’associa més sovint amb les eines. El foc hauria estat necessari a l’hora de colonitzar l’Euràsia, més freda que no pas l’Àfrica.

La tecnologia del mode 3 va emergir cap al final del domini acheulià i incloïa la tècnica Levallois.  Les formes d’eines de transició entre les dues s’anomenen Mosterià de tradició acheuliana. El primerenc o no-modern (de transició) Homo sapiens idaltu va fer servir eines acheulianes tardanes com també ho van fer les espècies proto-Neanderthals. Hi ha una superposició cronològica considerable, en algunes regions, de grups de tècnica acheuliana amb el mosterià, la (generalment posterior) tecnologia més sofisticada del paleolític mitjà de mode 3. 

Els bifaços 

Un bifaç és una eina lítica prehistòrica de cronologia molt llarga, però que caracteritza, sobretot, l’etapa Acheuliana (es troba també, a més, en el Paleolític Mitjà i, fins i tot, amb posterioritat) . El seu nom li ve del fet que el model arquetípic seria una peça de talla , generalment, bifacial (és a dir, amb dues cares), de morfologia ametllada i tendent a la simetria segons un eix longitudinal i segons un plànol d’aixafament. Els bifaços més comuns tenen la zona terminal en punta i la base arrodonida, el que els dóna la seva forma tan representativa, que s’afegeix a la talla bifacial que cobreix ambdues cares totalment o parcialment.

primer_bifac

Primer bifaç publicat en la història de l’Arqueologia, por John Frere

Els bifaços van ser les primeres eines prehistòriques reconegudes com a tals: l’any 1800 apareix la primera representació d’un bifaç, en una publicació anglesa de la mà de John Frere[17]. Fins llavors se’ls atribuïa un origen natural i supersticiós (se’ls anomenava «pedres del llamp»-o ceraunias -, perquè la tradició popular afirmava que es formaven a l’interior de la terra en caure un llamp, i que després sortien a la superfície; de fet encara són usades en certes regions rurals com amulets contra les tempestes). La paraula «biface», bifaç en francès, és utilitzada per primera vegada el 1920 per l’antiquari Vayson de Pradenne[18], convivint aquest terme amb l’expressió «destral de mà» («coup de poing»), proposada per Gabriel de Mortillet[19] molt temps abans, i es pot dir que, només a causa de l’autoritat científica de François Vores i Lionel Balouta, es va imposar el vocable definitiu[20].

No obstant això, atès que aquestes primeres definicions del bifaç es basaven només en peces ideals (o clàssiques), de talla tan perfecta que cridaven l’atenció fins i tot dels no entesos, durant anys s’ha tingut una noció massa encaixonada de l’objecte. Amb el temps, l’aprofundiment en el coneixement d’aquest tipus lític ha implicat una ampliació dels seus fonaments, distingint entre un bifaç pròpiament dit i una peça lítica bifacial; de fet, tal com s’entén avui dia, un bifaç no sempre és una peça bifacial i hi ha multitud de peces bifacials que no són en absolut bifaços[21].  El nom de «bifaç» s’hauria de reservar per les peces antigues, anteriors al interestadial Würm II –III.

Tampoc s’ha d’identificar bifaç amb destral: desafortunadament el vocable destral ha estat, durant molt de temps, una paraula comodí en tipologia lítica per a una gran diversitat d’estris lítics, sobretot en una època en la qual s’ignorava la veritable utilitat de molts d’ells. En el cas concret del bifaç paleolític, destral és un terme inadequat. Ja es va indicar en els anys 60 : «cal rebutjar-lo com interpretació errònia d’aquests objectes que no són” destrals”»[22].

Politetisme[23] 

És cert que el model de bifaç més característic i repetit presenta, en el seu extrem terminal, una zona apuntada o ogival, talls tallants laterals i una base més o menys arrodonida (és a dir, els bifaços de morfologia lanceolada i els amigdaloide, així com altres de la mateixa «família»). No obstant això, el bifaç és un instrument la forma del qual pot variar molt,  ja que n’hi ha circulars, triangulars, elíptics, etc. La seva mida mitjana oscil.la entre 8 i 15 centímetres, encara que n’hi ha de més grans i més petits.

Tecnològicament, es caracteritzen perquè es fabriquen sobre còdol , bloc o ascla, per mitjà d’una factura bifacial, amb negatius d’asclats que, normalment, envaeixen la peça en les seves dues cares. Aquesta talla es pot fer amb percussor dur (de pedra ), però pot completar-se, per obtenir resultats més fins, amb percussor tou (de banya ). En l’aspecte tecnològic el bifaç també presenta nombroses excepcions: per exemple, els anomenats monofaços estan tallats per una sola cara i els bifaços parcials conserven una gran porció de l’escorça natural del suport, de manera que de vegades és fàcil confondre’ls amb còdols tallats; i els «bifaços d’economia», en estar tallats sobre suports molt adequats (generalment ascles), tot just s’elaboren amb uns pocs retocs.

En resum, tot i que el bifaç és un tipus lític de personalitat reconeguda per múltiples escoles tipològiques i per diferents paradigmes arqueològics; tot, també, i ser fàcilment reconeixible (almenys els exemplars més característics), és pràcticament impossible determinar-ne els límits a causa de la seva personalitat politética: és a dir, el model ideal reuneix una sèrie de atributs ben definits, però cap d’ells és necessari ni suficient perquè una peça real sigui considerada un bifaç. Uns quants d’aquests atributs són suficients per identificar l’estri, encara que en manquin d’altres.

bifac_acheulia
Bifaç acheulià típic

Cronologia i geografia del bifaç

Cenyint-nos als bifaços del Paleolític Inferior i Mitjà, hi ha bastant consens sobre l’aparició del bifaç a partir de l’Olduvaià africà. En efecte, els bifaços més antics coneguts procedeixen d’Àfrica, fa prop d’1,9 milions d’anys (si més no, al jaciment de Konso-Gardula i Melka Kunturé, al sud d’Etiòpia): els primers són toscos pel que és més adequat classificar-los com «protobifaços» (són rudimentaris, gruixuts i escassos), tot i que els veritables bifaços de contorns simètrics daten, en aquests mateixos llocs, de fa aproximadament 1,2 milions d’anys[24].

Els nivells més antics de Dmanisi ( Geòrgia ), designats amb els números II, III i IV, han ofert prop d’un miler d’objectes tallats, però no inclouen cap bifaç. Encara que a Europa i Àsia es coneixien nombrosos jaciments preacheulians sense bifaços, fins que es van descobrir els fòssils de Dmanisi (a més dels d’Atapuerca, una mica posteriors) no es va poder qüestionar la idea defensada per certs estudiosos que consideraven que els éssers humans havien sortit d’Àfrica amb utillatge relativament evolucionat, que inclouria els bifaços; des de llavors s’ha pogut parlar amb propietat d’un Paleolític inferior arcaic (preacheulià) fora d’Àfrica. És a dir, que els primers humans no africans desconeixien els bifaços i les seves indústries es basaven en ascles i còdols rudimentàriament tallats. Hi ha certes teories proposades per explicar per què a l’Àfrica es van usar bifaços durant centenars de milers d’anys, mentre que fora d’aquest continent la tecnologia era molt més primitiva:

«Si se’n van anar de l’Àfrica va ser perquè va passar alguna cosa que els va fer marxar. Els humans, si estem bé en un lloc, normalment ens hi quedem. I el que els va fer marxar, molt probablement, va ser la competència amb altres humans. A partir del moment en què uns grups van adquirir la tecnologia acheuliana i van començar a explotar els recursos naturals de manera més eficient, els grups que no la van adquirir es van veure obligats a canviar de residència per a guanyar-se la vida. I van haver de fer-ho fa poc més d’un milió i mig d’anys, que és la data en què va aparèixer l’Acheulià.»

Carbonell, Eudald y Corbella, Josep (2000). «Los Humanos: La gran migración». Sapiens. El largo camino de los homínidos hacia la inteligencia. Ediciones Península, Barcelona, pàg. 76.

Es constata que, a Europa, i més concretament a França i Anglaterra, els bifaços més antics no apareixen fins l’interglacial Günz – Mindel, més o menys, fa 750 000 anys, tot i que la seva generalització es va produir en l’anomenat Abbevillià (actualment considerat com una etapa arcaica de l’Acheulià antic).

L’apogeu dels bifaços es produeix en una extensíssima àrea del Vell Món , especialment durant la glaciació Riss, en un complex cultural conegut com Acheulià. En una zona més reduïda, sobreviu durant el Paleolític Mitjà, sent especialment important en la fàcies anomenada Mosterià de tradició Acheuliana, fins a mitjans de la glaciació Würm.

Pel que fa al continent asiàtic durant el Paleolític Inferior, els bifaços apareixen en el Subcontinent Indi i a l’Orient Mitjà (al sud del paral.lel 40° N), però estan absents a l’est del meridià 90° E.

Des dels primers experiments de talla es va poder comprovar la relativa facilitat amb què és possible fabricar un bifaç: això podria ser, en part la clau del seu èxit. D’altra banda, no és un instrument molt exigent respecte al tipus de suport, ni de roca, sempre que la fractura sigui concoide. Admet la improvisació i les correccions, sobre la marxa, sense necessitat de planificar excessivament i, sobretot, no és necessari un aprenentatge llarg ni sacrificat. Tot plegat, ha fet que els objectes de talla bifacial siguin extremadament persistents al llarg de tota la Prehistòria. A això, s’afegeix la seva falta d’especialització funcional, sent potencialment eficaços en una enorme varietat de tasques, des de les més pesades, com cavar la terra, talar un arbre o trencar un os, fins a les més delicades, com tallar la conjuntura d’una articulació, filetejar la carn o perforar diversos materials.

Finalment, el bifaç constitueix una forma prototípica que, refinant-se, dóna lloc a tipus més evolucionats, especialitzats i sofisticats, com puntes de projectil, ganivets, aixades, destrals, etc.

Anàlisi tècnica

bifac_ascla_quarsita

 Bifaç acheulià d’economia sobre una gran ascla de quarsita (direcció de percussió: lateral).

Suport: el més habitual és que els bifaços es fabriquin sobre còdols o nòduls, però molts d’ells també van tenir com a suport una gran ascla. Els bifaços sobre ascla apareixen des del principi de l’Acheulià i es van generalitzant amb el temps. Quan es dóna el cas, la factura és més senzilla, més succinta, ja que no cal modificar tant el suport, ja que les ascles, sovint, tenen una forma molt adequada, permeten un major rendiment i uns pocs asclats permeten tenir l’eina acabada, fins i tot és més fàcil obtenir arestes rectilínies.

Reserva: per reserva s’entén l’escorça natural del suport lític (còdol, petit bloc, nòdul, gran ascla o plaqueta de pedra), que, a causa de l’erosió i de les alteracions fisicoquímiques, és a dir, la meteorització, fan que l’exterior del còdol sigui diferent de l’interior. Sovint rep el nom de còrtex o, simplement zona cortical, en el cas del chert , el quars o la quarsita, l’alteració és bàsicament mecànica i, a part del color i el rodament, manté les mateixes característiques (duresa , tenacitat…). No obstant això, el sílex està envoltat d’una escorça calcària, tova i sense profit per a la talla lítica. En el cas dels bifaços, en ser útils nuclears, convé indicar la quantitat i localització del còrtex per comprendre millor el tipus de factura, o treball que s’ha realitzat. Encara que el normal és pensar que, a major presència d’escorça, és a dir, a major zones en brut, més arcaica sembla la peça, la reserva no s’hauria de prendre com a criteri evolutiu o cronològic.

Molts bifaços parcialment tallats no són necessàriament arcaics, simplement és que no necessitaven més treball, són bifaços d’economia. Per contra, quan un suport és poc adequat, necessita una factura més prolongada. Hi ha bifaços el suport  dels quals és irreconeixible a causa de la profunda i completa talla que ha patit la peça, el que elimina qualsevol vestigi original del mateix.

Es poden diferenciar els següents apartats en aquest camp: monofaç_bifaç

Monofaç                                                                     Bifaç parcial

Monofaços: (de vegades, també anomenats unifaços) només estan tallats per una de les seves cares i la reserva ocupa totalment l’oposada. La talla monofacial no impedeix classificar aquest tipus de peces com bifaços; d’altra banda, aquesta tampoc és cap tret d’arcaisme, de manera que la presència de monofaços no és, per res, un indicador cronològic.

Bifaços parcials: La reserva afecta la base i la part central. La zona en brut que, evidentment, no és tallant, arriba fins a 2 / 3 parts de la longitud de la peça.

Bifaços de base reservada: Només tenen la base reservada, que no és tallant, però el còrtex no supera un terç de la longitud màxima. En alguns casos, a la reserva basal s’hi pot afegir una reserva lateral, afectant una de les arestes, que seria, doncs, roma: és el que s’anomena «dors natural». Ja al segle XIX , Gabriel de Mortillet va posar l’èmfasi en la presència de dorsos corticals o basals que deixen una zona no tallant en el perímetre de la peça: «Fins i tot en algunes de les peces millor treballades s’aprecia habitualment, unes vegades a la base , més sovint en un lateral, una petita àrea deixada sense talla, en brut. Es podria pensar en un descuit o en un defecte. Però el més freqüent, per tant, el més plausible, és pensar que es tracta d’alguna cosa intencional. Hi ha un bon nombre de bifaços amb la base en brut, sense tallar o parcialment desbastada … són peces en les que s’ha deixat expressament una zona d’adherència que s’anomena taló. Aquest taló serveix d’agafador, doncs, és una zona de fàcil comprensió»[25]bifac_base_reservada

Bifaz de base reservada. Bifaç de base reservada.

Bifaços amb reserva residual en l’aresta: Són bifaços amb tot el perímetre tallant, excepte algun petit dors parcial o zona cortical (deixant una petita zona sense tall). En qualsevol cas, aquest dors ha de ser petit, deixant a cada costat, dues arestes tallants. bifac_dors_lateral

Bifaç amb dors lateral

Bifaços amb tot el perímetre tallant: En aquest cas tot el perímetre del bifaç està tallat i té un tall tallant, la qual cosa no impedeix que quedin zones residuals d’escorça en alguna de les cares, sense que aquestes afectin l’efectivitat de les arestes.

La factura

La factura és la manufactura pròpiament dita. El més normal és que aquesta sigui la fase més important en la fabricació d’un bifaç, encara que no sempre passa així, com s’ha indicat en el cas dels bifaços sobre ascla o sobre un còdol molt adequat. Quan s’estudia l’elaboració d’un bifaç és necessari identificar el tipus de percussors que han intervingut en ella. Si hi ha diversos tipus de percussor, és imprescindible indicar l’ordre i el resultat de cada un. Per descomptat, hi haurà casos en què no sigui possible apreciar el tipus de percussor, però les opcions més habituals són:  bifac_tallat_dur

Bifaç tallat amb percussor dur, sense rectificació.

Proporciona peces gruixudes i amb vores irregulars. Els asclats són escassos, amples i curts (molt profunds), que s’emporten, al taló, grans trossos d’aresta: la concavitat tan accentuada dels asclats provoca arestes sinuoses. La secció és irregular, sovint sub-losange, la intersecció entre les dues cares de la peça genera un angle obert, de l’ordre de 60° a 90° sexagesimals. Atès que, en aquests bifaços, no es rectifiquen les irregularitats de la talla, el seu aspecte és similar al dels nuclis, de fet, les ascles obtingudes eren aprofitades en la seqüència productiva. És comú que aquest tipus de factura proporcioni «bifaços parcials» (és a dir, amb la talla incompleta, deixant àmplies zones de la superfície original del suport), «monofaços» (bifaços tallats per una sola cara), « bifaços d’estil Abbevillià » i «bifaços nucleïformes». bifac_tallat_rectificat

Bifaç tallat amb percussor dur, amb les arestes rectificades també amb percussor dur.

Els bifaços tallats amb percussor dur i arestes rectificades també amb percussor dur tenen un aspecte una mica més equilibrat, ja que la rectificació consisteix, precisament, en una segona (o tercera) sèrie d’asclats amb percussor dur, que regularitza les imperfeccions i proporciona un acabat més correcte. La rectificació d’arestes amb percussor dur es dóna des del principi de l’Acheulià , i persisteix fins i tot fins al Mosterià, de manera que tampoc es pot prendre com a indicador cronològic (per poder considerar-lo com un senyal evolutiva, ha d’anar acompanyat d’altres dades arqueològiques complementaris i independents ). En tot cas, els bifaços resultants solen tenir una silueta menys pesada, més clàssica, de «forma ametllada» o «oval», tendent a la simetria i amb menor proporció d’escorça (és a dir, de la superfície original del suport). bifac_escalabornat

Bifaç probablement escalabornat amb percussor dur i rectificat posteriorment amb percussor tou.

Els bifaços desbastats amb percussor dur, fins a aconseguir una preforma i acabats amb percussor tou: són aquells en els quals és plausible diferenciar asclats amples i curts, amb profunds contraconcoides (restes de la primera fase de la factura, això és el desbastat), i després han estat afinats amb percussor tou (de banya o de fusta dura ) deixant cicatrius més suaus, amb un contraconcoide amb prou feines visible, amb marques menys profundes, però més dilatades, invasores i, de vegades, amb petites i abundants ones de fractura. Els bifaços així obtinguts solen ser equilibrats, simètrics i, de vegades, fins i tot relativament aplanats. El seu major avantatge respecte al percussor dur és que permet extreure ascles més invasores, però també més fines i amb un taló amb prou feines desenvolupat, el que permet mantenir, o fins i tot millorar, l’eficàcia del tall, amb una mínima despesa de matèria primera. L’inconvenient és que és molt exigent amb la primera matèria, requerint roques de millor qualitat. bifac_tallat_tou

Bifaç tallat amb percussor tou, sense que s’apreciïn petjades de percussor dur.

Els bifaços tallats i rectificats exclusivament amb percussor tou són molt més rars. De fet és més que possible que també hagin estat inicialment desbastats amb percussor dur, però la talla cobrent, regular i invasora del percussor tou ha esborrat tot vestigi d’aquest. El percussor tou no pot atacar directament qualsevol plataforma de percussió i no és del tot adequat per a certes primeres matèries, totes dues han de ser accessibles a aquesta tècnica, per això, es necessita, o bé, una talla prèvia amb percussor dur, o bé, començar amb una ascla com a suport, ja que el seu tall és fràgil (també serveixen còdols molt aplanats i plaquetes). La factura amb percussor tou permet un major control sobre la talla, i, a més, gasta menys primera matèria, de manera que s’obtenen talls més llargs, més aguts, més uniformes, i s’allarga la vida útil de la peça. Els bifaços tallats totalment amb percussor tou solen ser extremadament harmoniosos, simètrics i plans, amb arestes molt rectilínies o helicoïdal i amb negatius d’asclats molt subtils, els contraconcoides són difusos, allargats, amb ondulacions palpables i nervis tan suaus que és difícil distingir on comença un asclat i on acaba l’altre. La secció és generalment regular i biconvexa, la intersecció de les cares forma un tall amb un angle agut, sovint al voltant dels 30°. Són peces de gran mestratge pel que és normal que siguin atractives Per això, solen associar-se a indústries evolucionades com les últimes fases de l’Acheulià (per exemple, el Micoquià ) o el Mosterià.

Cal tenir en compte que un bifaç no era l’objectiu dels artesans prehistòrics, sinó un mitjà, una eina i, com a tal, es desgastava, es deteriorava o es trencava durant el seu ús; per això, quan arriben a mans de l’arqueòleg, es troba una peça que pot haver sofert canvis dràstics al llarg de la seva vida útil. És habitual detectar talls revifats, puntes reconstruïdes i siluetes deformades per una talla destinada a seguir aprofitant la peça fins que aquesta és abandonada. Les peces poden, fins i tot, ser reciclades posteriorment.

Anàlisi morfològica

Tradicionalment, el bifaç ha estat orientat amb la part més estreta cap amunt (pressuposant que aquesta seria la seva part més activa). L’eix de simetria que divideix en dos el bifaç es diu eix morfològic, i com a cara principal se sol seleccionar la més regular i millor tallada.  morfologia_bifac

Elements morfològics d’un bifaç.

Les siluetes dels bifaços es classifiquen en les següents categories: siluetes_bifac

Dimensions i coeficients dimensions_bifac

Dimensions bàsiques a prendre en un bifaç acheulià.

Des dels primers moments, els pioners de l’estudi de les eines paleolítiques varen atribuir al bifaç el paper de destral o, si més no, la realització d’activitats pesades. Aviat va sorgir la idea que el bifaç era una eina de múltiples funcions, no només cada bifaç era una eina multifuncional, sinó que les diferents formes i mides dels diversos exemplars feien del tipus en si el que s’ha anomenat col·loquialment «la navalla suïssa» de l’Acheulià.

us_bifacEl bifaç està destinat a tasques pesades, treballs de gran duresa, així mateix, cada un d’ells va servir per a diverses tasques diferents; és més, atès que els bifaços van poder ser reciclats, reafilats i, fins i tot, refabricats per mitjà de la talla, al llarg de la seva vida útil van poder servir per a comeses molt desiguals. Per això, no convé utilitzar el vocable «destral» per referir-s’hi, doncs, sens dubte, van servir per cavar, tallar, raspar, fendre, perforar, colpejar… Igualment, el bifaç –donada la seva massa– va poder ser, ocasionalment, aprofitat com a nucli , i, aprofitant la retalla rectificadora o reparadora, obtenir ascles que van poder ser utilitzades com ganivets o transformades en eines especialitzades per mitjà del retoc.

Un problema a l’hora d’estudiar els bifaços és la dificultat d’observar al microscopi peces de grans dimensions, de manera que, tot i conèixer milions d’exemplars, molt pocs han pogut ser estudiats adequadament. La segona gran incògnita sorgeix de la demostració fefaent que les mateixes tasques es realitzaven amb utensilis sobre ascla, amb més eficàcia, fins i tot:

«Es planteja la qüestió: per què fabricar bifaços, la producció dels quals és més complicada i costosa, si les ascles poden fer la mateixa feina amb la mateixa eficàcia? La resposta podria ser que els bifaços en general (excloent certs tipus especialitzats…) no es concebien per a una funció en particular […], no només es van tallar per a una tasca principal, sinó que abastaven un propòsit molt més general»[26].

Keeley, a partir de les observacions en diversos jaciments anglesos, proposa que en els assentaments base, on hi hauria més previsió i control sobre les activitats rutinàries, els estris preferits eren les rascadores, els ganivets de dors, els raspadors , els perforadors , etc. (és a dir, eines sobre ascla especialitzats). En canvi, en les expedicions i campaments estacionals, en els quals hi havia la possibilitat d’haver de dur a terme treballs imprevistos, els bifaços salvaven millor la situació, gràcies, precisament, a la seva falta d’especialització i a la seva capacitat d’adaptar-se a les eventualitats. Un bifaç posseeix un llarg tall amb curvatures diferents, angles diversos, uns més afilats, altres més resistents, puntes, osques, etc. Tot combinat en una sola peça i, si es donés la circumstància, se’n podrien extreure ascles profitoses. S’han trobat bifaços que es van usar com ganivets per tallar carn (al jaciment de Hoxne i al  de Caddington), altres com a trepants (jaciment de Clacton-on-Sea); les anàlisis més recents, sobre els bifaços més antics, al jaciment acheulià de Peninj (Tanzània) mostren que una sèrie de peces, datades en més de 1,5 milions d’anys  tenien un clar microdesgast produït pels fitòlits[27] de les plantes, la qual cosa convida a pensar que aquestes bifaços es van usar per treballar la fusta.

Alguns tipus de bifaços

Aquesta classificació té un caràcter merament orientatiu, basat en conceptes tradicionals, fortament arrelats en l’anomenat «mètode Bordes» (es tracta d’una classificació bàsicament morfològica), que pot ser útil pel generalitzat del seu ús. És bastant fiable quan es parla dels anomenats bifaços clàssics[28].

bifac1bifac2bifac3bifac4bifac5

La transcendència del bifaç

Quan, segles enrere, va sorgir el debat sobre l’evolució, i sobretot, sobre l’origen de l’ésser humà, molts es van negar a acceptar el nostre parentiu amb éssers inferiors. Les primeres troballes de fòssils humans, com els neandertals o els pitecantrop, semblaven corroborar que proveníem de salvatges mancats d‘intel·ligència, que havien sobreviscut només gràcies a la seva força bruta. El bifaç va jugar un paper més important del que es pensa per trencar aquest prejudici. Les publicacions de John Frere, a Anglaterra, i, sobretot, de Boucher de Perthes, a França, al llarg del segle XIX, mostraven peces de factura excel·lent, equilibrada, plena de simetria i d’una puresa formal sorprenent. Aquestes eines només podien haver sorgit de ments intel·ligents amb cert sentit de l’estètica.

Tal com explica André Leroi-Gourhan[29], per a períodes tan remots convé preguntar-se què és el que s’entén per Art, sobretot, tenint en compte les diferències psicològiques entre els humans «no moderns» i nosaltres. La documentació arqueològica que maneja, porta a aquest autor a sorprendre’s davant la ràpida progressió cap a la simetria i l’equilibri, de tal manera que reconeix en molts útils prehistòrics la bellesa en el sentit més estricte, que apareix –segons ell– en el curs de l’Acheulià, és a dir, molt aviat:

«Sembla molt difícil admetre que aquests éssers no hagin experimentat certa satisfacció estètica, ja que eren excel·lents obrers que sabien escollir la seva matèria, arreglar els seus defectes, orientar les fractures amb precisió total, treure del nucli de sílex brut una forma que correspongués exactament al seu desig. El seu treball no era automàtic; guiat per sèries de gestos d’un encadenament rigorós, mobilitzava a cada moment la reflexió i, certament, el plaer de crear un objecte bell.»

No obstant això, no hem de perdre la perspectiva: molts autors només es refereixen a peces excepcionals, la majoria dels bifaços tendeixen a la simetria, certament, però no necessàriament desperten un sentit estètic. En la majoria dels casos estem parlant de sèries seleccionades amb les peces més cridaneres, sobretot aquelles que es van realitzar al segle XIX, o principis del XX, quan el desconeixement profund de la tecnologia prehistòrica no permetia reconèixer clarament l’acció humana en els objectes més toscos; altres vegades són col·leccions d’aficionats, els interessos dels quals no són científics, de manera que recullen només el millor, el que consideren més destacable, abandonat els elements més senzills que, de vegades, són la clau de la interpretació d’un jaciment . No obstant això, hi ha excepcions, hi ha jaciments estudiats per especialistes de metodologia estricta, on els bifaços són abundants i magistralment tallats, el que porta a expressar l’admiració que produeixen aquestes obres:

«Tal és la perfecció de la talla d’alguns bifaços, que, realment, fa l’efecte que l’artista es delecta en ella per se, doncs, almenys aparentment, no hi afegeix cap eficàcia a aquestes peces. De tota manera, nosaltres no podem pronunciar-nos aquí, si era l’art o la utilitat dels bifaços el que buscaven en tallar-los tan finament, encara que, en el nostre interior, pensem que buscaven la bellesa, l’estètica, doncs, realment, amb peces més tosques es podia aconseguir, potser, la mateixa eficàcia»[30].

El descobriment, el 1998, d’un bifaç oval, de gran factura, a la Sima de los Huesos d’Atapuerca, barrejat amb les restes de fòssils d’Homo heidelbergensis va avivar aquesta controvèrsia. Atès que es tractava de l’únic vestigi lític d’aquesta secció del jaciment (que, potser, podria ser un cementiri), unit a les qualitats de la peça, van fer que rebés un tracte especial, fins i tot va ser batejat com Excalibur i esdevingué una peça-estrella. Alguns s’han atrevit a considerar-lo una ofrena funerària, el que pot ser cert (o no), però, científicament és impossible de contrastar i ni tan sols hauria de ser una hipòtesi vàlida (almenys de moment). No obstant això, la consideració simbòlica d’aquest exemplar, en particular, i dels bifaços, en general, s’ha multiplicat en els darrers anys, alimentant el debat i la literatura, no sempre científics.

El que sembla quedar clar d’aquesta controvèrsia, almenys, és que el bifaç podria ser interpretat com un signe d’intel·ligència. Però, el que és paradoxal, és que, dins de la indústria Acheuliana, el bifaç és un dels estris més senzills de fabricar i no requereix tanta planificació com d’altres tipus d’objectes, generalment sobre ascles, molt menys cridaners, però, sense cap dubte, més sofisticats.

S’ha comentat, més amunt, que els bifaços típics apareixen fa més d’un milió d’anys. Tot i que ara se sap que són patrimoni de diverses espècies humanes, de les quals l’Homo ergaster sembla ser la primera; fins a 1954 no hi va haver proves sòlides sobre qui fabricava els bifaços: aquest any, a Ternifine (Algèria), Camille Arambourg va descobrir restes del que va anomenar «Atlantrop», amb alguns bifaços[31]. Totes les espècies associades a bifaços (des d’Homo ergaster fins Homo neanderthalensis) demostren una intel·ligència avançada que en alguns casos va acompanyada de trets tan moderns com una tecnologia relativament sofisticada, sistemes de defensa contra les inclemències climàtiques (construcció de cabanes, domini del foc, roba d’abric), primers indicis artístics, com l’ornament corporal, el gravat d’ossos, el desenvolupament del llenguatge articulat…. El bifaç és un més dels molts símptomes del desenvolupament intel·lectual dels nostres avantpassats.

[1] Escriptor, antropòleg i filòsof francès, la seva obra és multiforme i s’aventura tant en el camp de la literatura, l’ antropologia, i la filosofia, com en l’economia, sociologia i història de l’art. L’erotisme i la transgressió són els termes més vinculats al seu nom. També és conegut amb el pseudònim de Pierre Angélique, Louis Lord Auch i Trent.

[2] Georges Bataille (1986). La Peinture préhistorique: Lascaux ou la naissance de l’art. Ginevra. Skira. 152 pàgs. Cfr. També Jacques-J. Picard (2003). Le mythe fondateur de Lascaux. París. L’Harmattan. 310 pàgs.

[3] L’âge de pierre, Quarante millénaires d’art pariétal. París. Albin Michel. 242 pàgs

[4] Lewis-Williams, J.D. (2004). «Consciousness, Intelligence and Art: A view of the West European Upper Palaeolithic Transition», a G. Berghaus (Ed.).  New Perspectives on Prehistoric Art: A View of the West European Middle to Upper Palaeolithic Transition. Praeger Publishers, Westport.

Lewis-Williams, D.J. i Clottes, J. (1998). «The mind in the cave – the cave in the mind: altered consciousness in the Upper Palaeolithic». Anthropology of Consciousness, 9(1): 13-21.

Lewis-Williams, J.D. (2003). L’Esprit dans la grotte: la conscience et les origines de l’art. Monaco. Ed. du Rocher. 384 pàgs.

[5] John E. Pfeiffer (1986).The Creative Explosion: An Inquiry into the Origins of Art and Religion. Horizon Book Promotions. 270 pàgs.

[6] Cal fer notar que certes espècies de ximpanzés són capaces d’elaborar instruments senzills de pedra bastament tallada, com ho demostren les troballes del jaciment de Noulo a Costa d’Ivori d’eines de pedra utilitzades pels ximpanzés fa 4.300 anys. Els “martells” de pedra descoberts tenen forma irregular i patrons distintius i eren utilitzats per trencar les closques de fruits secs com nous o ametlles. Aquests artefactes no podien ser el resultat de l’erosió natural o utilitzats pels humans. Les pedres eren massa grans per ser utilitzades amb facilitat pels antics humans i a més tenien restes de midó de fruits que es creu que eren bàsics en la dieta del ximpanzé, però no en la dels humans. L’ús d’aquest tipus d’eina podria haver estat originada per un ancestre comú als humans, en comptes de sorgir de forma independent en homínids i ximpanzés o a través de la imitació dels humans. L’anomenada «tecnologia percussora» per aconseguir extreure les parts comestibles dels fruits amb closca és més complicada del que es podria pensar. Sabem que la conducta dels ximpanzés moderns amb què obren els fruits de closca requereix una força de compressió de més de mil quilograms. I la idea és trencar la closca però no desfer l’interior del fruit, cosa que no és fàcil. Se sol pensar que la cultura, i sobretot la tecnologia, és un domini exclusiu dels humans, però aquest no és el cas. Julio Mercader i altres: (Febrer de 2007). «4.300-Year-old chimpanzee sites and the origins of percussive stone technology». Proceedings of the National Academy of Sciences, nº 20 (PNAS 0607909104). Harvard University, Cambridge. En línia a http://www.pnas.org/content/104/9/3043.abstract

[7] Plummer, Thomas (2004). «Flaked Stones and Old Bones: Biological and Cultural Evolution at the Dawn of Technology». Yearbook of Physical Anthropology . Volumen 47  (Wiley Liss Inc.). Pàgs 118-164.  En línia a http://qcpages.qc.edu/ANTHRO/plummer/Plummer_2004.pdf

[8] Plummer, Thomas (2004). «Flaked Stones and Old Bones: Biological and Cultural Evolution at the Dawn of Technology». Yearbook of Physical Anthropology . Volumen 47  (Wiley Liss Inc.). Pàg. 126.  En línia a http://qcpages.qc.edu/ANTHRO/plummer/Plummer_2004.pdf

[9] Cfr. Sistemas tipológicos, en línia a http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/1994047206.pdf

[10] Bernard Bétirac (1961): « Polyèdres et bolas». Bulletin de la Société préhistorique française. Vol. 58 nº 1-2. pàgs. 62-67

[11] François Bordes (2000). Typologie du Paléolithique ancien et moyen. París. Ed. du CNRS

[12] J.-M. Le Tensorer, Th. Hauck, D. Wojtczak, P. Schmid et D. Schuhmann: Le Paleolithique d’El Kowm (Syrie). Resultats de la campagne 2006-2007. Fonds national suisse de la recherche scientifique Rapport scientifique final 1. 04. 2004 – 31. 03. 2007. en línia a http://elkowm.unibas.ch/Bilder/Publikationen/2007/rapport-nf07.pdf

[13] Texier, P-J. et Roche, H. (1995) : « Polyèdre, sub-sphéroïde, sphéroïde et bola : des segments plus ou moins longs d’une même chaîne opératoire », Cahier noir, 7, pp. 31-40.

[14] Frere, John. «An Account of Flint Weapons Discovered at Hoxne, in Suffolk.» Archaeologia 13 (1800): 204-205.

[15] Kenneth P. Oakley, «Emergence of higher thought, 3-0,2 ma. b.p.», Philosophical Transactions of the royal Society of London, b 292, 1981, pàgs. 205-211

[16] Gamble, C and Marshall, G.: «The shape of handaxes, the structure of the Acheulian world» a Milliken, Sarah, i Jill Cook (eds) (2001). A Very Remote Period Indeed. Papers on the Palaeolithic presented to Derek Roe. Oxford: Oxbow. 274 pàgs.

[17] Frere, John: «Account of Flint Weapons Discovered at Hoxne in Suffolk», Archeologia, vol. 13.- London, 1800. Pàgs. 204-205

[18] Vayson de Pradenne, André (1920). «La plus ancienne industrie de Saint-Acheul». L’Anthropologie, tomo XXX. Publications Elsevier, Paris. Pàgs. 441-496.

[19] Gabriel de Mortillet (1883). Le Préhistorique. Antiquité de l’homme. Bibliothéque des Sciences Contemporaines. París. Pàg. 148.

[20] En anglès es manté l’expressió «hand axe» (destral de mà) com equivalent de bifaç, mentre que la paraula «biface» s’utilitza per qualsevol peça tallada per les dues cares. També l’expressió alemanya «faustkeil» es pot traduir com destral de mà.

[21] La presència de bifaços o de peces bifacials no és exclusiva del paleolític Inferior ja que n’hi ha per tot el planeta i d’èpoques molt diferents. De fet, la tipologia lítica fa temps que va deixar de ser una referència cronològica fiable i pe això s’ha abandonat com a sistema de datació

[22] Balout, Lionel (1967). «Procédés d’analyse et questions de terminologie dans l’étude des ensembles industriels du Paléolithique inférieur en Afrique du nord». Background to Evolution in Africa. The University of Chicago Press (Editat per Walter W. Bishop i J. Desmond Clark). Pàgs. 701-735.  (la cita és de la pàgina 707).

[23] La mateixa cosa pot servir per a diferents propòsits i usos en funció de la situació

[24] Cavaillon, J.; Chavailloin, N.; Hours, F.; i Piperno, M. (1994). «Le début et la fin de l’Acheuléen à Melka-Kunturé: méthodologie pour l’étude des chagements de civilisation». Bulletin de la Société Préhistorique Française Tome 72, pàgs. 134-138.

[25] Gabriel de Mortillet (1883). Le Préhistorique. Antiquité de l’homme. París. Bibliothéque des Sciences Contemporaines. París. Pàg. 139.

[26] Keeley, Lawrence H. (1993). «Microwear Analysis of Lithics». The Lower Palaeolithic site at Hoxne, England. The University of Chicago Press, Londres . Pàgs. 129-149. La cita és de la pàg. 136

[27] Una partícula microscòpica de sílice amorfa que precipita dins els teixits de determinats vegetals

[28] Bordes, François (1961). «Bifaces des types classiques». Typologie du Paléolithique ancien et moyen. Impriméries Delmas, Burdeus. Pàgs. 57-66.

[29] Leroi-Gourhan, André (1977). «Esbozo del Arte». El Arte y el Hombre, Tomo 1. Fournier, S. A., Vitoria. Pàg. 35

[30] Benito del Rey, Luis y Benito Álvarez, José Manuel (1992). «La Salamanca Paleolítica». Congreso de Historia de Salamanca 1989, Tomo 1. Gráficas Ortega, S. A., Salamanca. . Pàg. 160.

[31] Arambourg, Camille (1957). «Récentes découvertes de paléontologie humaine réalisées en Afrique du Nord française (L’Atlanthropus de Ternifine – L’Hominien de Casablanca)». Third Panafrican Congress on Prehistory, Livingstone 1955.  London, Chatto & Windus (Clark, J.D. et Cole, S., Eds.). Pàgs. 186-194.

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social
8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení

12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

263 comments

 1. Hi there just wɑnted to giѵe you a quick heads up.
  The words in your post seem to be running off the screen іn Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with іnternet browsеr compatibility but I figured
  I’d post to let you know. The style and design look grеat though!
  Hope you gеt the problem fixed soⲟn. Thanks

 2. Thank you so much for giving everyone an extraordinarily special opportunity to read critical reviews from this site. It’s always very enjoyable and jam-packed with amusement for me and my office colleagues to search your web site a minimum of thrice in a week to see the newest tips you have. And definitely, we are at all times amazed with all the wonderful tactics you give. Selected 1 areas in this post are particularly the finest we have all had.

 3. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 4. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 5. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 6. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 7. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 8. whoah this weblog is excellent i like reading your posts. Keep up the great paintings! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 9. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 10. Valuable information. Fortunate me I discovered your website by chance, and I’m shocked why this twist of fate did not took place earlier! I bookmarked it.

 11. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 12. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 13. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 14. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 15. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 16. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 17. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 18. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 19. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 20. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 21. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 22. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 23. I want to express my appreciation to the writer just for bailing me out of this type of setting. After looking through the world wide web and getting views that were not beneficial, I assumed my entire life was well over. Existing without the presence of solutions to the difficulties you have solved all through your entire write-up is a crucial case, and ones that might have negatively damaged my entire career if I hadn’t come across your blog. Your own personal mastery and kindness in dealing with all areas was tremendous. I don’t know what I would’ve done if I had not discovered such a step like this. I can now look forward to my future. Thanks for your time very much for this reliable and results-oriented help. I will not hesitate to refer your web site to anyone who requires assistance about this issue.

 24. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 25. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 26. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 27. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 28. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 29. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 30. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 31. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 32. Good web site! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 33. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 34. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 35. I¡¦m not positive where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time learning much more or working out more. Thanks for excellent info I used to be searching for this information for my mission.

 36. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 37. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 38. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 39. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays..

 40. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 41. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 42. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 43. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 44. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 45. Normally I do not learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 46. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 47. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 48. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 49. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 50. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 51. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 52. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 53. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 54. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 55. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 56. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 57. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for? you made blogging glance easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 58. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 59. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 60. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 61. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 62. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 63. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 64. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 65. Hiya, I am really glad I have found this info. Nowadays bloggers publish just about gossips and internet and this is actually irritating. A good site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 66. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 67. Great tremendous things here. I’m very glad to look your article. Thank you so much and i am taking a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

 68. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 69. Hi there, I found your site via Google at the same time as looking for a similar subject, your site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 70. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 71. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 72. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 73. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 74. I really appreciate this post. I¡¦ve been looking all over for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

 75. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 76. I like the helpful info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I’ll learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 77. I think other site proprietors should take this website as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 78. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 79. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 80. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 81. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 82. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, really like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read far more from you. This is really a tremendous site.

 83. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 84. I was just looking for this info for a while. After 6 hours of continuous Googleing, finally I got it in your web site. I wonder what’s the lack of Google strategy that do not rank this type of informative websites in top of the list. Generally the top web sites are full of garbage.

 85. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 86. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 87. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 88. I truly wanted to post a brief comment to be able to thank you for some of the lovely pointers you are sharing at this site. My incredibly long internet search has at the end of the day been honored with excellent facts and techniques to share with my good friends. I ‘d express that most of us site visitors are really lucky to exist in a wonderful site with so many special people with insightful tips and hints. I feel rather blessed to have come across your site and look forward to so many more entertaining moments reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 89. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 90. certainly like your web site however you need to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll certainly come again again.

 91. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 92. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 93. I like what you guys are up also. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my web site 🙂

 94. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 95. Excellent blog here! Also your site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 96. Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your site is magnificent, as well as the content!

 97. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return.

 98. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 99. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

 100. Hey, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 101. Thanks , I have recently been searching for info about this topic for ages and yours is the best I’ve found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 102. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 103. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 104. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 105. It¡¦s really a great and helpful piece of information. I¡¦m satisfied that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 106. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply could not come across. What a great site.

 107. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 108. I¡¦ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this site. Studying this information So i¡¦m happy to exhibit that I’ve a very excellent uncanny feeling I discovered just what I needed. I most indisputably will make certain to don¡¦t put out of your mind this web site and give it a glance regularly.

 109. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 110. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 111. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 112. You can definitely see your expertise within the work you write. The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always go after your heart.

 113. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 114. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 115. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 116. Thank you for all your work on this site. Gloria enjoys carrying out investigation and it’s really easy to understand why. All of us hear all about the lively mode you convey vital things through this website and cause response from others about this point then our own child is without a doubt learning a lot. Enjoy the remaining portion of the new year. You’re the one carrying out a powerful job.

 117. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 118. I do accept as true with all of the ideas you have offered for your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thank you for the post.

 119. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 120. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 121. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 122. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and could look out for a lot more of your respective interesting content. Ensure that you update this again soon..

 123. Undeniably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 124. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 125. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 126. I am just writing to make you be aware of what a superb encounter my friend’s princess found reading your site. She picked up such a lot of details, most notably what it’s like to possess an incredible coaching nature to make other people just grasp chosen specialized matters. You really did more than my expected results. Thanks for delivering those good, safe, edifying and even easy guidance on the topic to Lizeth.

 127. I have not checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 128. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 129. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 130. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 131. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 132. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 133. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 134. I’ve been surfing online more than 3 hours today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours. It¡¦s pretty worth enough for me. In my view, if all web owners and bloggers made good content material as you did, the internet can be much more useful than ever before.

 135. Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s blog, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a long time.

 136. I’m still learning from you, but I’m trying to reach my goals. I absolutely enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the stories coming. I liked it!

 137. Someone necessarily assist to make critically articles I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the analysis you made to create this particular put up incredible. Great process!

 138. Hi, Neat post. There is an issue with your website in web explorer, would test this¡K IE still is the market chief and a huge element of folks will pass over your great writing due to this problem.

 139. I will immediately snatch your rss as I can not find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 140. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 141. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

 142. I would like to thnkx for the efforts you’ve put in writing this website. I’m hoping the same high-grade website post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has encouraged me to get my own web site now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 143. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 144. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 145. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 146. My husband and i felt now lucky that Raymond could round up his research out of the ideas he came across using your web site. It’s not at all simplistic just to choose to be giving freely strategies people today may have been making money from. And we also figure out we’ve got you to be grateful to for that. All of the explanations you made, the easy web site menu, the relationships you help instill – it’s most sensational, and it’s really letting our son in addition to us believe that that situation is pleasurable, and that’s extremely important. Thanks for everything!

 147. Thanks a bunch for sharing this with all folks you really understand what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We may have a link change arrangement between us!

 148. What I have seen in terms of computer memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR and so on, that must fit the specs of the mother board. If the computer’s motherboard is very current and there are no operating system issues, replacing the memory space literally usually takes under 1 hour. It’s on the list of easiest computer system upgrade procedures one can consider. Thanks for sharing your ideas.

 149. magnificent issues altogether, you just received a logo new reader. What may you recommend about your put up that you simply made a few days ago? Any certain?

 150. You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 151. Wow! This can be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Actually Great. I’m also an expert in this topic so I can understand your hard work.

 152. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 153. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 154. Wonderful paintings! This is the kind of info that are meant to be shared around the web. Shame on the search engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and discuss with my website . Thank you =)

 155. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 156. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 157. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 158. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 159. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 160. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 161. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 162. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 163. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 164. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You are incredible! Thanks!

 165. It is in point of fact a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 166. I have been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 167. magnificent submit, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector do not understand this. You must proceed your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 168. Good ¡V I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, website theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

 169. As I web-site possessor I believe the content matter here is rattling fantastic , appreciate it for your hard work. You should keep it up forever! Best of luck.

 170. Good article and right to the point. I don’t know if this is really the best place to ask but do you folks have any thoughts on where to employ some professional writers? Thanks in advance 🙂

 171. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 172. Thanks for another informative blog. The place else could I get that kind of information written in such a perfect means? I’ve a project that I’m simply now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 173. I as well as my guys were actually digesting the good ideas from your web site then at once I had a terrible feeling I never expressed respect to you for those secrets. The men ended up for that reason warmed to read them and have really been enjoying them. Appreciation for actually being quite kind as well as for making a decision on certain amazing subject matter most people are really wanting to be informed on. My sincere regret for not expressing gratitude to you earlier.

 174. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful info specifically the last part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 175. Very good written information. It will be valuable to anybody who employess it, as well as yours truly :). Keep up the good work – for sure i will check out more posts.

 176. Howdy very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also¡KI am glad to search out numerous useful info here within the post, we want work out extra strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 177. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 178. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 179. I’m so happy to read this. This is the kind of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.

 180. I get pleasure from, result in I found just what I used to be taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 181. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing a little research on that. And he actually bought me lunch since I found it for him smile So let me rephrase that: Thanks for lunch!

 182. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 183. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 184. This is a free auto approve list that I made two days ago. It’s my hope to post new free lists daily. I’m not sure that I’ll be able to do them seven days a week. That’s the goal right now. Thanks for taking the time to read this and get to work building some backlinks!

 185. I simply want to tell you that I am just very new to weblog and honestly enjoyed your web page. Likely I’m want to bookmark your blog post . You surely have perfect writings. With thanks for revealing your blog.

 186. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 187. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 188. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 189. If you are looking to improve your traffic from youtube, youtube video is one of the best traffic source. Getting to the front page of Youtube isn’t very hard at all. It’s easier than getting on the front page of Google, depending on the keywords you target of course. Buying YouTube views can increase CTA. Driving more traffic can make you earn better if your video has more likes, positive comments, and views, it definitely entices organic views to click on links and annotations. If you are worried about ROI then it better to buy YouTube views to rank your video and find more subscriber to your channel, this can drive huge organic traffic to your official website, where there is a chance of promotion and sale of your service or products.

Leave a Reply

L'adreça electrònica no es publicarà.