Filosofia i responsabilitat política i ciutadana. Un manifest.

Amb motiu de la celebració el dijous 16 de novembre del Dia Mundial de la Filosofia, assenyalem que, en moments crítics com l’actual context polític que es viu a Catalunya i al conjunt de l’Estat, el menysteniment educatiu i institucional de les humanitats, i en especial de la filosofia, es fa palesament greu.
Primer: perquè la filosofia és una aspiració a saber, i per tant implica l’obertura a nous i desconeguts espais de coneixement, al contrast de les conviccions i a la comprensió de les raons de “l’altre”. Es contraposa per pròpia idiosincràsia a posicions maximalistes i inamovibles i s’até a l’autocrítica com a principal motor d’acció reflexiva.
Segon: perquè la filosofia es conjuga amb el desenvolupament d’altres disciplines, especialment rellevants per al moment actual com són el Dret o la Ciència Política, el que la converteix en un element d’enriquiment per a totes les especialitats. Qüestions com legitimitat, legalitat, sobirania, institució pública, responsabilitat ciutadana …, en definitiva, democràcia, són temes de preocupació constant per a la reflexió filosòfica. No hi ha crítica sense praxi filosòfica.
Tercer: perquè la filosofia forma part de la vida quotidiana de les persones i de les seves relacions ciutadanes. Totes i cadascuna de les persones ens confrontem i posicionem davant les coses que succeeixen al nostre voltant, i això ja implica un procés de reflexió i de crítica reconeixible en la filosofia. És tasca de cada ciutadà i ciutadana donar resposta dels seus posicionaments i procurar dotar-se de millors i noves eines per interpretar els esdeveniments.
Quart: en democràcies avançades la vida pública exigeix de ciutadans i ciutadanes que participin de manera activa i crítica en el desenvolupament de la vida social, cultural i política del seu entorn. És obligació moral de les institucions públiques procurar i incentivar en tot cas el desenvolupament crític i actiu de la ciutadania i facilitar els seus processos de participació qualitativa. Sense això no hi ha vida democràtica ni esfera pública.
Cinquè: perquè la filosofia, en situar-se entre la consciència d’ignorància i la voluntat de coneixement, permet adoptar una actitud imaginativa i realista alhora per a la resolució de conflictes socials i una alternativa a aquelles que redueixen la complexitat a elements binaris i unívocs. En moments de crisi i de demanda de nous paradigmes de comprensió això es converteix en un bé especialment necessari.

Per tot això, sempre, però particularment avui, considerem important no deixar de recordar que la pràctica i promoció de la filosofia és un element desitjable per al desenvolupament d’una societat oberta, dinàmica, justa i a l’alçada de les exigències de tolerància que les relacions personals exigeixen.

Signants:

Miquel Seguró
Daniel Innerarity
José Antonio Pérez Tapias
Victoria Camps
Jesús Adrián Escudero
José Luis Villacañas
Anna Pagès
Manuel Fraijó
Fernando Broncano
Mar Rosàs
Manuel Cruz
Camil Ungureanu
Antonio Valdecantos
Daniel Gamper
Juan Antonio Estrada
Josep Ramoneda
Joan-Carles Mèlich
Olga Belmonte
Francesc Torralba
Félix Duque
Ivan Ortega
Rafael Argullol
Alexander Fidora
Lluís Duch
Begoña Roman
Guillem Turró
Francesc Núñez
Miguel García-Baró
Alicia García Ruiz
Adela Cortina
Javier Sádaba
Javier Gomá

(Versió castellana: continua llegint)

FILOSOFÍA Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y CIUDADANA. UN MANIFIESTO.

Con motivo de la celebración el jueves 16 de noviembre del Día Mundial de la Filosofía, señalamos que, en momentos críticos como el actual contexto político que se vive en Catalunya y en el conjunto del Estado, el menoscabo educativo e institucional de las humanidades, y en especial de la filosofía, se hace manifiestamente grave.
Primero: porque la filosofía es una aspiración a saber, y por lo tanto implica la apertura a nuevos y desconocidos espacios de conocimiento, al contraste de las convicciones y a la comprensión de las razones del “otro”. Se contrapone por propia idiosincrasia a posiciones maximalistas e inamovibles y se atiene a la autocrítica como principal motor de acción reflexiva.
Segundo: porque la filosofía se conjuga con el desarrollo de otras disciplinas, especialmente relevantes para el momento actual como son el Derecho o la Ciencia Política, lo que la convierte en un elemento de enriquecimiento para todas las especialidades. Cuestiones como legitimidad, legalidad, soberanía, institución pública, responsabilidad ciudadana…, en definitiva, democracia, son temas de preocupación constante para la reflexión filosófica. No hay crítica sin praxis filosófica.
Tercero: porque la filosofía forma parte de la vida cotidiana de las personas y sus relaciones ciudadanas. Todas y cada una de las personas nos confrontamos y posicionamos ante las cosas que suceden a nuestro alrededor, y eso ya implica un proceso de reflexión y de crítica reconocible en la filosofía. Es tarea de cada ciudadano y ciudadana dar respuesta de sus posicionamientos y procurar dotarse de mejores y nuevas herramientas para interpretar los acontecimientos.
Cuarto: en democracias avanzadas la vida pública exige de ciudadanos y ciudadanas que participen de manera activa y crítica en el desarrollo de la vida social, cultural y política de su entorno. Es obligación moral de las instituciones públicas procurar e incentivar en todo caso el desarrollo crítico y activo de la ciudadanía y facilitar sus procesos de participación cualitativa. Sin ello no hay vida democrática ni esfera pública.
Quinto: porque la filosofía, al situarse entre la conciencia de ignorancia y la voluntad de conocimiento, permite adoptar una actitud imaginativa y realista a la vez para la resolución de conflictos sociales y una alternativa a aquellas que reducen la complejidad a elementos binarios y unívocos. En momentos de crisis y de demanda de nuevos paradigmas de comprensión eso se convierte en un bien especialmente necesario.

Por todo esto, siempre, pero particularmente hoy, consideramos importante no dejar de recordar que la práctica y promoción de la filosofía es un elemento deseable para el despliegue de una sociedad abierta, dinámica, justa y a la altura de las exigencias de tolerancia que las relaciones personales exigen.

Firmantes:

Miquel Seguró
Daniel Innerarity
José Antonio Pérez Tapias
Victoria Camps
Jesús Adrián Escudero
José Luis Villacañas
Anna Pagès
Manuel Fraijó
Fernando Broncano
Mar Rosàs
Manuel Cruz
Camil Ungureanu
Antonio Valdecantos
Daniel Gamper
Juan Antonio Estrada
Josep Ramoneda
Joan-Carles Mèlich
Olga Belmonte
Francesc Torralba
Félix Duque
Ivan Ortega
Rafael Argullol
Alexander Fidora
Lluís Duch
Begoña Roman
Guillem Turró
Francesc Núñez
Miguel García-Baró
Alicia García Ruiz
Adela Cortina
Javier Sádaba
Javier Gomá

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*