General

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire

Leroi-Gourhan

Brezillon_Leroi
Michel Brezillon i André Leroi-Gourhan a Pincevent, 1964

Leroi-Gourhan2

Annette
Annette Laming-Emperaire a l’excavació d’Illa dos Rosas, 1966.

André Leroi-Gourhan (1911-1986): una breu biografia 

André Leroi-Gourhan va néixer el 25 d’agost de 1911 a París. El seu pare va morir en els primers dies de la I Guerra Mundial, la seva mare també morirà aviat, de manera que André i el seu germà petit foren recollits pels seus avis materns. Uns anys més tard André, agraït, afegirà el cognom dels avis al seu.

La seva àvia sovint el duia al Jardí de les Plantes i al Museu d’Història Natural, on la Gran Galeria de l’Evolució exercirà en ell una atracció especial. Els esquelets d’animals de grans dimensions, els dinosaures el fascinaven. El tercer pis també conté tresors, la calavera de l’home de Cro-Magnon entre altres. A Moret-sur-Loing amb el seu avi patern, tresorer de l’Associació de Naturalistes, recorria el bosc, observava la natura i fins i tot es va trobar amb alguns prehistoriadors que feien prospeccions a la regió de Nemours.

Sembla que va ser un alumne mediocre; el mateix Leroi-Gourhan es va descriure com un mal estudiant, només el francès i les ciències naturals li interessaven.

Tan aviat com va arribar a l’edat de 14 anys el seu avi li indica que és hora de guanyar-se la vida i el col·loca com a aprenent en una merceria. Després entra en l’edició i en una llibreria. En aquesta època té dos encontres crucials: d’una dona a la qual s’hi refereix com la seva «padrina» i el seu cap de personal. La seva padrina li va fer llegir Les Hommes fossiles. Éléments de paléontologie humaine de Marcellin Boule[1], que acabava de ser publicat; el seu cap de personal el va fer treballar, sobretot, en aquest llibre.

Paral·lelament Leroi-Gourhan sovinteja l’Escola d’Antropologia. El 1928, coneix Paul Boyer, director de l’Escola de Llengües Orientals, que el va contractar com a secretari assistent i ajudant de bibliotecari. Desitja aprendre rus, però li aconsella el xinès, llengua que li hauria de permetre entrar en el cos diplomàtic i dedicar-se al que més li interessava: l’etnologia. Estudia les dues llengües i el 1931, a l’edat de vint anys obté el seu diploma en rus i al 1933 en xinès i un Batxillerat en Arts.

En 1933-34 era resident de la Maison de l’Institut de France a Londres, on treballa al Departament d’Etnografia del Museu Britànic i al Victoria Museum. De tornada a París el seu servei militar li deixa temps que inverteix en el nou Museu de l’Home com «un agregat benèvol». El 1936 apareixen els seus dos primers llibres: Bestiaire du bronze chinois i La civilisation du renne[2]. Aquest mateix any André Leroi-Gourhan es casa amb Arlette, filla de Paul Boyer. En 1937-1938 es troba al Japó com a enviat del Museu de l’Home i dels Museus Nacionals. Al seu retorn va ser cridat a files com a soldat ras, després, reconegudes les seves competències, com a traductor oficial a l’Armada. Serà desmobilitzat a Toulon sense haver combatut ni fet presoner. El conservador adjunt del Museu Guimet, Philippe Stern, que es va veure obligat a fugir, deixa una plaça que se li ofereix a André Leroi-Gourhan el qual accepta i torna a París. Al mateix temps és un científic sènior al CNRS i professor al Collège de France, i escriu un llibre en dos volums: Evolution et techniques, L’homme et la matière el 1943 i Milieu et Techniques el 1945. Cap al final de la guerra, va ser enviat a Valençay per tenir cura de les col·leccions del Louvre que s’hi havien enviat per a protegir-les. Participa en l’alliberament de Châteauroux, i acaba la guerra amb la Creu de Guerra i la Legió d’Honor.

Després de l’Alliberament va ser nomenat professor de la Facultat de Belles Arts de Lió, on hagué d’ofertar un curs d’antropologia colonial. No podent oferir als estudiants una formació de camp  a l’Àfrica o en qualsevol altre lloc, els ensenya en una excavació a la cova dels Fortins, a Berzé-la-Ville prop de Mâcon. Acaba la seva tesi de lletres: Arqueologia del Pacífic Nord i documents per a l’art comparat amb el nord d’Euràsia. També és professor a l’Institut d’Etnologia de París a l’Ecole Normale de Saint-Cloud, a l’Escola de Llengües Orientals. El 1954 defensarà una tesi de ciències: Les tracés d’équilibre mécanique du crâne des vertébrés terrestres et Etude des restes humains fossiles provenant des grottes d’Arcy-sur-Cure.

El 1956 André Leroi-Gourhan torna a París per succeir a Marcel Griaule i desenvolupa una carrera com a professor i investigador que ràpidament li va valer una audiència nacional, i després internacional, i el 1969 una nominació al Collège de France.

Dues àrees principals centren l’activitat intel·lectual d’André Leroi-Gourhan al llarg de la seva vida: les excavacions i l’art prehistòric.

Les excavacions
Quan la Prehistòria encara balbucejava l’excavació es realitzava amb una mena de ganxo gran, que ara semblaria monstruós, o bé,amb l’ajut d’obrers proveïts de pales i pics, amb el propòsit de trobar un bell objecte. En el període posterior l’excavació esdevé vertical, es tracta de deixar lliure un tall net que permeti veure bé la successió de les diferents capes i definir una cronologia relativa. Si la cronologia és important, gradualment sorgeix la idea que la ubicació d’una peça és tant o més important que la seva qualitat. André Leroi-Gourhan desenvolupa aquesta perspectiva mitjançant la promoció de la direcció  horitzontal màxima de les excavacions. Cada peça d’os, de sílex, pedra, carbó, d’ocre… fins i tot el més petit és marcat en tres dimensions, dibuixat, fotografiat en el seu lloc abans de ser recuperat, inventariat, classificat. Després venen les anàlisis, les reconstruccions… Les excavacions esdevenen així  empreses col·lectives importants. André Leroi-Gourhan, diu curiosament haver adquirit un gust per la vida col·lectiva en la resistència, i multidisciplinar: especialistes de l’os, de la  pedra, del pol·len… Aquesta perspectiva de l’excavació, serà defensada, desenvolupada, implementada i ensenyada per André Leroi-Gourhan al llarg de la seva carrera. L’objectiu final del seu treball: arribar, tant com es pugui, a reconstruir el mode de vida dels humans del paleolític, o, en altres paraules, donar a l’excavació una dimensió etnològica.

Art Prehistòric
L’art prehistòric és l’altra preocupació. En aquest domini dos llibres sobresurten en mig d’una  gran varietat d’articles:

Les religions de la Préhistoire. París. PUF. 1964, 153 pàg. [Las religiones de la prehistoria. Barcelona. Lerna. 1987. 142 pàgs.]
Inicialment, André Leroi-Gourhan es dedica a una crítica rigorosa de la comparació etnogràfica. Constata, de seguida, l’absència d’una definició satisfactòria del concepte de religió, i proposa una definició parcial, però adaptada a l’objecte de la seva recerca: es considera com a religiosa tota manifestació d’una preocupació que sembli ultrapassar l’ordre material. Després d’una crítica metòdica dels documents que van conduir a la descripció de les anomenades religions del Paleolític, el culte a l’ós…, André Leroi-Gourhan considera que hi ha indicis sòlids, però en nombre limitats, que permeten concebre l’existència d’un pensament religiós o màgic en el Paleolític: els enterraments dels neandertals palesats al final del Paleolític Mitjà, el crani de Circeu de la mateixa època, i al Paleolític Superior, l’ús d’ocre, l’existència mateixa de l’art, la seva ubicació en la profunditat de les coves i el seu caràcter organitzat, el crani de Mas d’Azil.

crani_Magda
El crani de Magda única resta humana trobada a la cova de Mas d’Azil. Sense mandíbula i sense dents, pertany a una jove magdaleniana de 15 a 20 anys. Barrejada amb ossos d’animals, no es pot afirmar si va tenir o no una sepultura particular.

Préhistoire de l’art occidental. París. Mazenod. 1965, 482 pàgines. [Prehistoria del arte occidental. Barcelona. Gustavo Gili. 1968. 400 pàgs.]
Fou un esdeveniment editorial. La qualitat de les fotos, la majoria fetes per John Vertut, era inigualable per l’època. El camí recorregut des de l’obra de l’abbé Breuil: 400 siècles d’art pariétal, aparegut el 1952,  és sorprenent. El text és encara més notable; André Leroi-Gourhan descriu metòdicament gairebé totes les coves amb pintures llavors conegudes i exposa les seves idees sobre cronologia i interpretació. Després de refutar l’evolució en dues fases mantinguda per Breuil proposa una evolució gradual del simple al complex en quatre estils, que romandrà el model de referència fins al descobriment de la cova de Chauvet, i la implementació de les datacions directes (1994). El punt de vista d’André Leroi-Gourhan sobre la interpretació de l’art rupestre és encara més innovador. Per a ell, el desordre de les figures i signes en els murs només és aparent. El registre exacte de cada figura en relació amb la topografia de la cova, i en relació amb les figures veïnes mostra un ordre gràcies a un mètode estadístic senzill (inicialment es tractava de targetes perforades). Això li va permetre descriure les figures de l’entrada i les del fons, i en cada panell les figures centrals i les perifèriques. El conjunt dibuixaria una dualitat bisó / cavall amb una connotació masculí / femení.
L’obra d’André Leroi-Gourhan també inclou una doble obra de reflexió: Le geste et la parole, I i II, 1964 1965.

André Leroi-Gourhan va morir el 19 de febrer de 1986 a París després d’un retir forçós, de quatre anys, marcats per la malaltia de Parkinson.

El plantejament estructuralista  

André Leroi Gourhan i Annette Laming Emperaire plantegen una nova visió de la significació: l’estructuralista. Tots dos prehistoriadors coincideixen en la negació del paral·lel etnològic com a base de qualsevol elaboració teòrica, ja que segons ells, no podem explicar el passat basant-nos en reconstruccions actuals realitzades sobre pobles àgrafs moderns, que sens dubte poden ser artificials. Advoquen també per la documentació exhaustiva del fet artístic, mitjançant la compilació i contrast de dades de forma estadística, i basant-se únicament en els fets observables, eludint així la generalització interpretativa de contextos, categories i significacions. D’altra banda, l’anàlisi metòdica i sistemàtica de la distribució d’espècies animals , així com de les associacions entre elles i la seva localització dins del context en el qual es realitzen, actuaran com a suports fonamentals dels esquemes teòrics que elaboraran tant un com l’altre. Però la línia mestra que dirigeix ​​els treballs de Leroi o Lamming és el sistema basat en l’associació estructuralista i el caràcter compositiu de l’art. És a dir, l’associació entre principis oposats de caràcter sexual que identifiquen un determinat animal amb un principi determinat sigui masculí o femení, i que associat a un altre animal dotat d’un caràcter sexual oposat, formen un esquema compositiu. Tot l’univers interpretatiu d’aquests dos autors rau així en aquesta dicotomia de les representacions parietals.

Les crítiques que aportaven i les noves visions interpretatives de Leroi i Lamming venien a rebatre els sistemes teòrics tradicionalment acceptats, introduint en la significació de l’art el concepte social d’aquest. Apareixien així per primera vegada consideracions que tenien en compte l’organització social, les relacions parenterals i de pertinença o vinculació a un grup, més enllà de la visió clànic totemista, i sota els pressupostos de l’escola estructuralista de Levy Strauss[1].

Leroi Gourhan[2] va introduir una nova metodologia en l’estudi de l’art prehistòric que es fomentava en treballs i hipòtesis centrats en la revisió temàtica de les representacions, la contextualització de cada tema observat, la distribució i localització d’animals i signes en l’espai, a més de la investigació de les associacions existents entre ells. Recolzant-se en aquest nou mètode científic, elaborava una nova interpretació de caràcter general sobre la significació de l’art prehistòric , fonamentalment parietal.

Per a Leroi la raó fonamental de l’expressió artística es basava en un complex dispositiu iconogràfic, en què la simbologia d’elements sexuals oposats organitzava el món ideològic i creencial de l’home prehistòric. D’aquesta forma l’oposició d’elements que l’autor considera com a masculins (cavall i signes allargats), a altres considerats com a femenins (bisó i signes plens), responia a una organització de l’esquema mental de l’home quaternari i de l’àmbit cavernari, que va ser considerat també per Leroi com a santuari. De nou, i tot i la introducció de mètodes científics i sistemàtics per a l’estudi de l’art, es recorria a un cert caràcter sacre i creencial en què el concepte, de per si espiritual, de santuari ens portava a significacions de tipus «religiós».

Leroi tenia una extensa formació etnològica, però malgrat això criticava el contrast etnològic com a base interpretativa per a l’ estudi de l’art paleolític, a causa del seu caràcter «presentista». Per a l’autor, l’aproximació al passat mitjançant l’anàlisi de costums i comportaments en ús pels pobles primitius, no tenia per què tenir reflex en els homes del paleolític, ja que potser les societats que van donar llum a les representacions parietals prehistòriques, no es regien pels mateixos patrons que les primitives actuals, encara que aquestes també fossin caçadores recol·lectores . Tampoc s’havien d’estudiar les representacions sota els pressupostos actualistes de les interpretacions de l’art, ni en l’òrbita del pensament històric-cultural, que presentava de forma arbitrària homes i grups humans que es reemplaçaven en el temps amb el nom d’Aurinyacians o Solutrians, i que posseïen útils i pensaments diferents.

Alguns estudis com els de Mountford[3] o Mac Carthy[4] semblaven demostrar que les analogies fetes des del punt de vista etnològic respecte a la motivació de l’art parietal, posseïen grans divergències entre la dels aborígens actuals i les interpretacions que s’admetien per a l’home prehistòric (entre elles la de la màgia propiciatòria de la caça). Malgrat que Leroi renegava de la reconstrucció de l’home prehistòric a partir de dades obtingudes de l’estudi dels aruntes australians, els papús de Nova Guinea o els boiximans, tal com la que van dur a terme els investigadors de principis de segle, l’autor francès va utilitzar aquestes analogies etnològiques sovint, sobretot a l’hora de referir-se a la problemàtica sobre la circulació de models i tradicions artístiques en el paleolític i el marcatge ètnica del territori[5].

arunta
Els arunta, poble aborigen d’Austràlia central.
San_Kalahari3
Els San del Kalahari
papus
Papús de Nova Guinea

La interpretació de les representacions paleolítiques com a símbols d’identitat dels diferents grups humans, estava molt propera a la interpretació etnològica. El signe paleolític (des dels tectiformes de les cavitats de Font de Gaume, Bernifal o Roufignac, als claviformes, passant pels quadrilàters d’Altamira, la Pasiega o El Castell), és interpretat com un element de contingut mitogràfic i entès com a testimoni ètnic que marca el territori, cosa que, segons Leroi, permetria mitjançant un estudi de la seva repartició regional, la identificació de la identitat cultural. Així, tot i que Leroi proposava l’estudi de la resta arqueològica o l’avaluació de la dada, enfront de les hipòtesis de la comparativa etnològica, i malgrat que va exposar en diverses ocasions que el mètode comparatiu no aclaria el comportament de l’home prehistòric, recorria sovint a ell de forma indirecta, sobretot pel que fa a la simbologia i iconografia de les representacions. Però potser la contradicció més destacada és que el mètode etnològic, del qual Leroi beu i pren referències, presenta als pobles primitius com aquells en què l’organització del grup, les fórmules de subsistència, i el que és metafísic o creencial, estan en íntima connexió i els valors troben uns marges difícils de marcar, el que està en divergència amb la interpretació unívoca i, al cap i a la fi religiosa, que Leroi presenta per a la motivació de l’art prehistòric.

signes_paleolitics_Leroy_Gourhan
Signes del Paleolític superior . Segons Leroi Gourhan (1968 The Evolution of Palaeolithic Art Scientific American )[6] .

El sistema d’estudi de Leroi-Gourhan[7] presenta tres línies fonamentals de recerca. En primer lloc, establir una anàlisi de la distribució de les representacions animals i dels signes dins les coves. Aquest estudi va revelar la diferent localització dels temes en relació amb la topografia, identificant fins a set àrees dins de la cova on es realitzaven i distribuïen les manifestacions. De la mateixa manera, no només s’assenyalava si el tipus de representació es situava a l’entrada, en els plafons centrals, o al fons de la cova, sinó que s’observava també la localització i la posició que ocupaven les figures a l’interior dels  mateixos plafons, situats en cada àrea de l’àmbit cavernari. Aquest nou sistema que tenia en compte l’organització espacial de les figures en la topografia, suposava un avanç en la metodologia d’estudi, ja que fins a aquest moment només es realitzaven descripcions individuals, i comparacions morfològiques entre les figures. Com a resultat d’aquestes anàlisis, Leroi destaca la presència d’una temàtica principal -central , la del bisó, cavall, bou i mamut, i una altra secundària – perifèrica com cérvol i cabra, acompanyada d’una sèrie de figures complementàries com la humana, els felins, l’ós, el rinoceront, i algunes aus i peixos. Acompanyant la panòplia de representacions naturalistes es trobarien una àmplia gamma de signes.

La següent línia d’estudi se centraria en l’associació dels temes representats, tant d’animals com de signes, i entre ells mateixos. La conclusió que s’extreia era l’existència d’un dualisme masculí- femení en les representacions, destacant com la parella cavall – bisó, o la formada pels signes lineals-plens (derivats aquests dels òrgans sexuals masculí i femení respectivament), formaven associacions de relació temàtica i simbòlica indissolubles.

L’última línia analítica que Leroi planteja, se centra en la consideració dels plafons amb més d’una representació com escenes dotades de significació. Tot i que el propi autor reconeix, l’escassetat d’escenes amb caràcter narratiu en l’art prehistòric, a excepció d’alguna com la del bisó “ferit” de Lascaux i alguna més, s’aportava així una nova visió que contravenia la idea general acceptada fins a aquest moment, de l’absència total d’escenes en les manifestacions paleolítiques. També s’interpretaven ara els sistemes de superposicions en els plafons, no com una activitat que interpretacions anteriors veien com un ritual propiciatori, sinó com una fórmula d’associació entre les diferents representacions amb un sentit cronològic.

A aquest sistema que venia a donar suport i argumentar la hipòtesi interpretativa sobre la significació, Leroi va sumar una hipòtesi sobre la cronologia de l’art. D’aquesta manera i recolzant-se en conceptes artístics, crea un sistema d’ordenació de l’art prehistòric en quatre estils: el primer enquadrat dins d’una etapa que l’autor anomena prefigurativa i que abasta el Mosterià i el Xatelperronià, el segon considerat com una fase primitiva que englobaria els períodes Aurinyacià i Gravetià-Perigordià , l’Estil III que tindria com marges el Solutrià i els inicis del Magdalenià, i que anomena etapa arcaica, per donar pas al període considerat com “clàssic”, corresponent amb el Magdalenià mitjà- final, l’anomenat per Leroi Estil IV.

Esquema crono-estilístic de l’Art Paleolític segons Leroi-Gourhan: estils_leroi-Gourhan1

estil-Leroi1estil_leroi2estil_Leroi3estil_leroi4
Resum elaborat a partir dels llibres André Leori-Gourhan (1968).Prehistoria del arte occidental. Barcelona. Gustavo Gili., i André Leori-Gourhan (1987).Las religiones de la prehistoria. Barcelona. Ed. Lerna, pàgs. 81-84, André Leori-Gourhan, Marc Groenen (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire. Grenoble. Ed. Jérôme Millon. pàgs. 92-111.

L’esquema crono-estilístic de Leroi-Gouhan és massa simplista i el seu error bàsic resideix a  plantejar una evolució lineal i progressiva dels estils cap a la perfecció en un marcat sentit globalitzador, sense tenir en compte especificitats locals o regionals que prengueren camins diferents o arribaren a conclusions tècniques i formals abans del que preveu el quadre, atès que, per exemple, omet la riquesa mobiliària enquadrada en l’àmplia sèrie crono-estratigràfica de Parpalló o els caràcters naturalistes en les col·leccions mobles del Paleolític Superior Inicial de l’Europa Centro-oriental.

Foren Lorblanchet i Bahn els qui, després dels descobriments i datacions absolutes de les manifestacions figuratives tant de la cova Cosquer com Chauvet, iniciaren la crítica raonada de l’ortodòxia de l’evolució estilística. Segons les idees del quatre estils, les pintures i gravats d’aquestes coves s’haurien d’atribuir a l’estil IV, al Magdalenià mitjà, o sigui, al voltants dels 15–14.000 anys; però l’anàlisi dels pigments les han datat de 32.000 anys per Chauvet i 28.000 anys per Cosquer, contradient d’aquesta manera les premisses fonamentals dels quatre estils i posant en evidència que les obres rupestres més antigues de França eren figuratives i molt realistes en contra del que postulava per als estils I i II.

cavalls_Chauvet
Cavalls de la cova Chauvet
cavalls_Cosquer
Cavalls de la cova Cosquer

Les innovacions tecnològiques i documentals ens estan servint per consolidar la idea que no podem tractar com un únic bloc un art amb una durada de 20.000 anys en un territori tan extens com tot el subcontinent europeu: caldria enfocar el tema des d’estudis regionals i contemporanis; els estils poden ser recurrents, hi ha la probabilitat de convergències i ressorgiments, o que dos estils diferents siguin sincrònics. No obstant, la major part de les datacions directes que es van obtenint entronquen més o menys bé amb l’esquema clàssic de Leroi-Gourhan, no amb l’evolució estilística global i lineal sinó amb el panorama general. 

La dicotomia sexual 

Leroi-Gourhan, inspirant-se en els treballs de Max Raphaël i Annette Laming-Emperaire  s’ha convertit en el gran desmitificador dels desxiframent més simples, que s’esforcen a traduir un a un els símbol afegits a les figures. El seu enfocament, a partir del 1958, s’ha orientat cap a la lectura d’un sistema simbòlic que, sense relacionar directament aquestes figures amb una funció màgica, inclou la diferència sexual com a principi d’un sistema de pensament complex. Si la cova és un «decorat», és també un mitjà d’accés o al que podem anomenar, sens dubte de manera inexacta per estar induïda pels nostres propis esquemes culturals, una «religió» o una « metafísica». Ja no es tracta d’abandonar una lectura etnològica sobre la realitat prehistòrica, sinó d’intentar desxifrar les imatges com un «text» coherent: la cova ornada és un conjunt, un «sistema tancat» i pot ser aprehesa com un text pendent de desxifrar. Encara més, la cova és en si mateixa portadora d’una simbologia sexual: en les seves parets, estalactites i racons, en la seva ombrívola profunditat, en la qual penetrem, és un indret saturat de significació sexual. Les localitzacions de figures sobre les àmplies parets o a les molt estretes «entrades als passadissos, les vores de les esquerdes, les infundibuliformes terminals»[8] com a participants d’un significat simbòlic, sexual, del missatge estan pendents de ser desxifrades. Com en els somnis, segons Freud, es pot fer una lectura simbòlica dels llocs, dels espais: «els murs pels quals ens infiltrem […] representen cossos d’homes dempeus»[9]. Per contra, els llocs tancats estrets, buits (caixes estoigs, habitacions,  coves…) serien símbols del cos femení.

La hipòtesi de partida és que la disposició de les figures obeeix a un ordre sistemàtic: si d’entrada no apareix a simple vista, és possible evidenciar-lo gràcies a l’estudi  estadístic i tipològic dels elements. Cada figura pot ser presa com una «peça significant disposada en un ordre donat per la mateixa configuració de la cova»[10]. L’estudi del «vocabulari» de l’art rupestre (és a dir, les imatges en si mateixes) revela que des de l’origen coexisteixen representacions realistes i figures geomètriques en l’art paleolític: Leroi-Gourhan interpreta les figures «abstractes», sovint oblidades, com a representacions més o menys estilitzades d’atributs sexuals. Els signes geomètrics de l’art paleolític, en efecte, es poden agrupar en dues sèries: d’una banda, les «figures ovalades, triangulars, escutiformes, pectiformes, en reixa o claviformes» deriven de la figura d’un cos de dona o del sexe femení. Les representacions simbòliques de l’home o del fal·lus es reconeixen en «els signes ramificats, en pals, en dobles línies, en les sèries de punts»[11].

També les figuracions realistes d’animals s’interpreten com a símbols: es reparteixen en un ordre que sembla duplicar el de la dualitat dels símbols mascle / femella. L’associació de símbols femenins com el bisó crea una parella de valor femení, mentre que els símbols masculins semblen anar sistemàticament associats a la imatge del cavall. La parella bisócavall la trobem, constantment, en les parets desembarassades i centrals, mentre que un «tercer animal» (cabra salvatge, cérvol, mamut) associat de vegades a un quart (ós, felí, rinoceront) apareix en zones marginals, amagades, de vegades gairebé inaccessibles[12]. Així, l’acoblament dels animals i dels signes, i les seves associacions repetides de manera rítmica sobre les parets de les coves, evocarien la dualitat dels sexes.

La «Venus de la cova Chauvet» –sense dubte una de les més antigues– sembla confirmar sorprenentment aquestes observacions. Es troba al centre d’una composició que associa símbols i figures masculines i femenines: damunt d’ella, dos felins, un mamut i un petit bou almescat, mentre que un bisó se li adjunta per la dreta. Aquest últim –un ser compost la pota anterior del qual ‘assembla a una mà humana– ha estat interpretat per alguns com un «bruixot». L’espectacular associació entre un cos desitjable de dona amb la figura d’un bisó il·lustra, en els inicis del Paleolític Superior, la hipòtesi que formulava Leroi-Gourhan d’una associació privilegiada d’aquests dos temes (dona/bisó) que es troba, de manera realista o simbòlica, en tota la imatgeria paleolítica. Quin significat té aquesta composició? Què ens diu sobre les relacions d’homes i dones, de l’articulació de la humanitat i de l’animalitat en l’univers prehistòric? Quins somnis, quins rituals, quins poders evoca?

Venus_Chauvet2
Venus de la cova Chauvet

Per a descriure aquesta particular manera d’organització de les figures que l’art rupestre paleolític ens dóna, Leroi Gourhan va crear el concepte de mitograma, conjunt que difereix de l’escriptura alfabètica o ideogràfica en el qual les figures
estan col·locades de forma radial al voltant d’un punt central, com un quadre. En el mitograma, «la mà mostra els símbols en les tres dimensions, deixant a la paraula la cura d’expressar les relacions»[13]. Si és possible reconstituir la coherència d’aquest sistema i del seu funcionament, seria presumptuós i ridícul voler vestir aquest «esquelet », i retornar-li «en carn i ossos» el conjunt de pensaments i tradicions que tradueix. Al final de la seva anàlisi, Leroi-Gourhan va concloure només l’existència d’una distribució de tipus binari, centrada en «l’oposició, alternança i complementarietat dels valors masculins i femenins» que no solament concerneix a les representacions humanes i als atributs dels sexes, sinó que «comporta un complex dispositiu de repartiment de les figures animals en dos grups complementaris i oposats»[14]. «No havíem caigut –fa broma  Leroi-Gourhan–, en què els Paleolítics recorrien piadosament els passadissos decorats de bisons i cavalls entonant castes cantates sobre l’alternança del principi masculí i del principi femení! »[15]. La descripció que dóna de l’art paleolític apunta sobretot a invalidar les interpretacions simplistes, i posa en evidència «un sistema figuratiu coherent i ric, d’una agilitat plena de vida que multiplica les variants sense alterar el fons »[16]. Inspirada en la psicoanàlisi en seu mètode de desxiframent o fins i tot en el pensament xinès que oposa el yin i el yang en una polaritat justificada, després de tot, en la dualitat dels sexes, aquesta lectura ha pogut també inspirar-se en l’antropologia estructural de Claude Lévi-Strauss que posa en evidència, en el fonament dels sistemes culturals, oposicions binàries superiors.

Es pot admetre, com planteja Leroi-Gourhan, que el sistema d’idees i valors dels paleolítics s’ordenava segons una estructura binària, assignable en el fons a la diferència de sexes? I si és així, quin sentit té aquesta dualitat? La psicoanàlisi planteja les relacions entre sexes fent referència a una certa estructura del desig i el que és prohibit en el si de la família i de la societat: semblants anàlisis són extrapolables als caçadors-recol·lectors del Paleolític? Tan precís i argumentat com està, aquest mètode pot semblar circular, i reconduir un cop més a la projecció d’una mitologia (la nostra) sobre la mitologia (suposada) del passat.

Semblant enfocament ha tingut el mèrit, en desplaçar el problema del realisme al simbolisme, d’insistir en el fet que la dualitat dels sexes representada en l’art
paleolític s’ha d’entendre no com a simple diferència anatòmica, o com la representació frustrada de les necessitats o els desitjos sexuals, sinó partint de la base d’un sistema complex de pensament i cultura. Treure a la llum els traços fonamentals i les oposicions rectores a partir de la lectura de les imatges i dels símbols sexuals en l’art prehistòric ajudaria a una millor comprensió de les formes socials i culturals dels mons de la prehistòria.

El 1945, M. Raphaël ja havia plantejat que els animals rupestres no estaven a les parets de forma aleatòria, sinó que mostraven una ordenació. Aquesta idea va ser sistematitzada per A. Laming-Emperaire -1962- i després recollida i desenvolupada per  Leroi-Gourhan en diversos articles, culminant amb la síntesi de 1965 i arrodonida en treballs posteriors. Vet aquí algunes de les conclusions de Leroi-Gourhan:

«La seqüència numèrica. La quantitat de cavalls i de cabres salvatges en relació amb la totalitat de les figures, ens dóna una primera indicació al respecte: les espècies més ben representades són el cavall (A) (presència absoluta 30%) i els grans bovins (B) (bisó i urs, 30%) que semblen constituir la part fonamental dels conjunts, en tercer lloc, el cérvol (C) i la cérvola (11%), després el mamut (9%), la cabra salvatge i el ren (3,5%). El quart grup (D) concerneix als animals perillosos, clarament minoritaris: óssos, felins, rinoceronts (aproximadament 1% per a cada un d’ells). L’organització espacial de la cova respon a un esquema A-B C-D El conjunt està constituït per un tema central (AB) (cavall-bisó) que, com a Altamira, pot arribar a tenir més de 20 bisons, i sobre la vora d’aquests, dos cavalls acompanyats per dos cérvols. Un cérvol molt gran ocupa en solitari un dels marges. El mateix s’observa en l’extrem oposat del sostre on un senglar ocupa una posició D, és a dir, la d’un animal perillós. A Ekain (Guipúscoa), la situació és inversa. Sota el gran sostre, la superfície central està ocupada per una desena de cavalls (A), uns dels quals enfila cap a la dreta. Tres bisons (B) miren a l’esquerra, ocupant el centre a dalt, en sentit oposat al dels cavalls. Sobre el marge dret es troba un gran cérvol (C); a dalt hi ha una cabra salvatge (C), un peix (tema rar) ocupa una posició sobre el marge esquerre. La vasta superfície de parets i sostre permet desenvolupar les posicions respectives dels animals. S’observa, com en la cova dels Tres Germans o a Lascaux, la jerarquia dels grans animals A i B vorejats pels animals C i D (o només C). Quan la superfície utilitzable és llarga i estreta, les figures se succeeixen i els elements C i D poden sortir-se del plafó central i ocupar una posició excèntrica. Els cérvols i les cabres salvatges són col·locats en un diverticle o en un espai clarament delimitat. Existeixen exemples bastant nombrosos en què una parella de cabres salvatges mascles enquadra a un boví (Niaux) o un cèrvid (Les Monedes, Santander). Encara resten per resoldre uns quants problemes abans de poder comprendre la manera en la qual s’organitza el món subterrani, però comencem a endevinar quines són les preguntes que cal plantejar per esperar una resposta. La llista de figures representades és més curta tractant-se de figures sobre parets que tractant-se de l’art sobre matèria òssia. Cavall-Bisó +C és el conjunt més difós: cavall-bisó + cabra salvatge. Cavall i bisó (o urs) constitueixen la fórmula fonamental, però els casos en els quals aquesta fórmula es limita a aquestes dues espècies són rars. En un dels casos, ambdues figures es presenten cara a cara sobre les dues parets (Marcenac, Lot). L’animal C no és sempre el mateix, segons els casos pot ser doble o fins i tot triple: Ebbou (Ardeche). La cova té per fórmula A cavall, B ur, C cabra salvatge, però els cérvols C’ estan presents en tots els conjunts i el mamut (C ho és al primer grup de gravats). Els animals més perillosos, óssos, grans felins, i rinoceronts, tenen també una posició marginal en els plafons gravats (Tres Germans), en el conjunt més allunyat de l’entrada (Lascaux) o simplement en l’extrem del conjunt (Labastide). Les obres de les grutes decorades no són quadres de cacera, sinó que expressen els vincles de funcions metafísiques dels símbols que subjeuen a aquests, responen a l’esquelet d’una mitologia. Aquesta impressió és reforçada per l’estudi dels signes.

Els signes: Les figures d’animals no són les úniques que apareixen sobre les parets. Hi ha també signes geomètrics de formes molt variades. Aquests signes no han cridat gaire l’atenció dels prehistoriadors, que es van acontentar amb establir relacions vagues amb les formes de les trampes, les cabanyes, els bumerangs, les ferides, relacions sense cap altre fonament que les coincidències de les imatges més dispars i que, d’altra banda, deixen fora la majoria dels signes. Aquests són de tres ordres: signes reduïts (de bastó, de ganxo i barbats), signes acoblats (triangles, ovals, quadrilàters), signes puntejats (en línia, en figura… ). Els signes reduïts i els acoblats són la consumació geomètrica de símbols de la reproducció que, en els començaments, eren realistes i que en el curs del temps van anar evolucionant fins a fer-se totalment incomprensibles. Els signes acoblats tenen variants regionals molt marcades i un es pregunta si potser no van acabar convertint-se en els símbols de diferents poblacions. En aquest cas es veuria clar que la cova, que a tots els pobles és considerada com un símbol de la maternitat, guardarà en el seu si, ocults, els signes simbòlics del grup. Els signes reduïts acompanyen els signes acoblats de forma discreta. Amb freqüència estan relacionats amb els accidents de la paret (cavitats ovals l’interior de les quals està pintat d’ocre vermell, i signes barbats a prop de fissures… ). Les relacions entre els signes i les figures animals no han estat objecte d’investigació. Aquestes relacions poden ser íntimes, és a dir que els diferents signes s’insereixen dins d’un espai animalitzat com a Lascaux, on els signes estan integrats al decorat de les diferents parts de la cova.

Els punts en línia tenen un comportament marginal. Se’ls troba per sèries d’alguns punts agrupats en diverses desenes al començament i al final dels conjunts. Se’ls observa a Pech-Merle sobre els contorns i el farcit dels cavalls «grisos» i a dues grutes d’Ariege, dibuixant un polze sobre l’argila dels contorns sinuosos.

Aquestes breus pàgines referides als signes mostren la complexitat del problema de l’art paleolític. Veiem que els problemes plantejats estan lluny d’obtenir una resposta. No hi ha dubte que els paleolítics tenien un instrument d’expressió de gran qualitat. Ens queda l’esquelet iconogràfic d’un mite.»

André Leroi-Gourhan (1984). Els caçadors de la prehistòria. Cerdanyola. Argos-Vergara. 168 pàgs.

Els animals i els signes parietals expressen una ordenació, una estructura de base compositiva on la figures s’organitzen en associacions binàries amb la dualitat cavall- bisó/ur com a fonament. Això va resultar ser un extraordinari avenç, però quedava el següent pas, és a dir, calia donar sentit a aquestes estructures i respondre a la motivació i al significat, en definitiva entrar al terreny més relliscós, però primordial, de la interpretació.

Annette Laming-Emperaire  i Leroi-Gourhan, a part del binomi bisó-cavall, comproven que en molts llocs la paritat es resol amb la modalitat dona-bisó, és a dir els bisons i les figures femenines o alguns dels seus atributs parcials apareixen íntimament relacionats en nombroses ocasions: als frisos en baix relleu d’Angles-sur-l’ Anglin  i La Magdelaine  els dos temes se superposen, la Venus de Laussel porta una banya de bisó a la mà, a Pech-Merle una silueta femenina es transforma progressivament en un bisó, a El Castillo una vulva cobreix un bisó, a Bédeilhac un bisó modelat en argila s’associa a una clara vulva executada amb la mateixa tècnica, la placa òssia d’Isturitz ofereix bisons i dones en les mateixes actituds i amb idèntic signe als seus costats, etc.

Fris_Angles_sur_Anglin
Sector central del fris esculpit d’Angles-sur-l’Anglin
dona_ajaguda_Magdelaine
Dona ajaguda, baix relleu de La Magdelaine
Venus_Laussel_detall
Venus de Laussel, detall

Aquesta vinculació sembla que posa en relleu l’equivalència entre la dona i el bisó, com si tingués un sentit de diferenciació sexual. Així doncs, segons Laming-Emperaire, si la dona és, per antonomàsia i en bona lògica, el símbol del femení, el seu company el bisó seria el del masculí, per tant quan l’associació sigui bisó-cavall l’èquid assumirà el paper del que és oposat o del que és femení. Tanmateix, Leroi-Gourhan arriba a la conclusió contrària amb les mateixes proves documentals: el bisó tindria un significat femení, ja que la relació amb la dona és evident, mentre que el cavall en conseqüència representaria el masculí. No obstant això, discrepàncies a part, el realment important va ser aclarir aquesta associació binària o dicotomia sexual que marca el principi de les composicions parietals entre els animals.

Però què s’esdevé amb la resta de la fauna i els signes? En aquest panorama, els signes haurien d’expressar alguna cosa similar, ja que les associacions binàries entre ideomorfs és una qüestió palpable. Leroi-Gourhan observa que moltes formes femenines parcials, sobretot vulves de vegades simplificades com cercles o triangles amb un vèrtex cap a baix i línia interna vertical, es trobaven al costat de traços rectes o allargats, amb el qual estava latent l’assimilació automàtica de la vulves al femení i per extensió els signes plens (cercles, triangles i potser quadrats) obtindrien el mateix valor i per tant, en funció de les associacions duals entre el masculí-femení, els signes simples rectilinis podrien representar fal·lus i prendre el rol del masculí.

De qualsevol manera, calia trobar proves documentals que ratifiquessin aquesta premissa, i es van trobar. En efecte, en una barnilla de La Madeleine podem apreciar les figuracions naturalistes d’un cap d’ós i davant d’ella un penis complet més un altre simplificat que penetra a una probable vulva i a l’esquerra de tot un disseny circular;

barnilles
1) Barnilla de La Madeleine i descomposició dels seus elements gràfics. 2) Elements gràfics de la barnilla de Massat. 3) Elements gràfics d’un adhesiu actual: «Jo estimo la Pau».

però aquests mateixos elements sorgeixen amb anàloga disposició en una altra barnilla del jaciment de Massat, si bé aquesta vegada esquematitzats a manera de signes: davant de la boca de l’ós un signe ramiforme (al lloc del fal·lus) i més allà un motiu circular més un simple traç rectilini (simplificació de vulva i penis). A més, alguns bastons perforats mostren una forma de fal·lus a la punta i el forat a l’altre extrem, i a la citada placa òssia d’Isturitz tant les dones com els bisons (els dos símbols femenins) tenen als seus costats sengles signes ramiformes com el de la barnilla de Massat, de manera que ramiforme = fal·lus = masculí. Per tant les assignacions eren prou eloqüents: els signes plens (elements betes o b) correspondrien a figures femenines i els simples (elements alfes o a), més o menys allargats (i les puntuacions), a morfotipus masculins, combinant-se i complementant-se en multitud de plafons.

Per tant, tot quadrava:

femení                    masculí

bisó/ur                     cavall
signe ple                  signe simple

Exemples de l’associació de signes «masculins» i «femenins», segons Leroi-Gourhan.

signes_masculins_femenins

Així doncs, la fórmula base de la composició dels santuaris, o sigui, A-B+C i a-b, no és cap altra cosa que el simbolisme contraposat i aparellat del femení i el masculí, acompanyat en el cas de la fauna, de vegades, per un animal complementari (C) de la norma.

Tot semblava evident encara que algunes deduccions eren una mica forçades, com la equiparació dels quadrats i les vulves, tan distants, aquells de les formes d’aquestes, o l’assimilació de les escassíssimes ferides clares i la pròpia cavitat a vagines: per exemple, el signe rectilini sobre el bisó del Diverticle Axial de Lascaux seria un venable que entra a la pell identificat com un fal·lus i la ferida una vulva simbòlica; d’altra banda, moltes esquerdes i fissures de l’espai subterrani estan tacades de color i/o complementades amb signes allargats del tipus masculí.

El mateix Leroi-Gourhan era conscient dels punts febles de les seves propostes, els quals intentava resoldre. En aquesta línia, volia pretendre aplicar el mateix sistema tant d’estructuració topo-iconogràfica com associativa a totes les cavitats al llarg de diverses desenes de milers d’anys sense grans canvis substancials. Així mateix, el contingut religiós o ideològic que sostenia aquesta dicotomia dels santuaris resultava críptic i era impossible accedir-hi. Tanmateix, com hipòtesi, planteja que, si l’estructura dels santuaris es fonamenta en l’antagonisme, alternança i complementarietat dels factors masculins i femenins, aquesta dualitat bàsica dominaria el món de les comunitats paleolítiques com oposats (Ilum-foscor, vida-mort, bé-mal) i la seva concepció estaria estructurada en funció d’aquesta bipolaritat potser amb un rerefons de fecunditat. No va poder anar mes allà, però malgrat no solucionar definitivament el problema de la interpretació, va deixar oberta una escletxa per la qual intentar entreveure un nou univers o almenys descartar el que no era cert.

En síntesi, l’assoliment primordial de l’estructuralisme va ser el de demostrar una organització en l’art parietal; les critiques provenen del marc de la seva interpretació, és a dir, del significat final d’aquesta ordenació. Avui es tendeix a examinar conjunts de coves d’idèntica cronologia i/o en un àmbit territorial proper, per tal d’analitzar les seves semblances i diferències; en aquest ordre de coses estan les aportacions de, entre altres, Vialou, Delluc i Sauvet.

Vialou[17] (1986), després d’un estudi exhaustiu de les coves magdalenianes de l’Ariège, afirma que no existeix un sistema global de composició, al contrari, cada cova materialitza un model únic estructurat segons l’espai subterrani.

Sauvet i Wlodarczyk[18] (1995), a través de l’anàlisi estadística i estructural, comproven que la base de les composicions no és dual sinó monotemàtica, almenys a nivell quantitatiu, els temes bàsics segueixen sent bisó-cavall-mamut-cérvol que apareixen també en solitari; en un corpus de dades de 3.295 unitats gràfiques extretes de 84 jaciments les ordenacions matemàtiques ofereixen cinc agrupacions temàtiques: 1) cavall/cabra/bisó; 2) antropomorf sol: 3) mamut/rinoceront/ ren/ós; 4) peixos/carnívors/indeterminats; 5) cérvol/cérvola/ur, sent sobre el grup primer (bisó- cavall-cabra) on pivota la resta del conjunt. En resum, confirmen les ordenacions, és a dir, l’art parietal no és el cúmul aleatori de figures, i les motivacions o interpretacions poden ser variades i convergir en essència en un moment històric i lloc; així doncs, el sistema seria més complicat de l’intuït per Leroi-Gourhan.

Alhora, Sauvet[19] (1993) aprofundeix en altres aspectes. L’autor té en compte que hem vist una evolució dels conceptes des dels primers temps de Breuil, quan pensaven que l’art rupestre paleolític igual com qualsevol «art primitiu» era incapaç d’expressar pensaments abstractes coherents, fins a l’assumpció que les coves decorades no obeeixen a una acumulació anàrquica dels motius sinó que serien l’exponent de regles en la construcció. Això porta a pensar que, per tant, la decoració parietal posseeix els principals elements estructurals, és a dir, semàntica (associació de signes o motius) i sintaxi (disposició espacial dels signes o motius). Panofsky ja va establir que qualsevol imatge contél dos continguts, un preiconogràfic o literal quan s’identifica el motiu, i un altre iconogràfic o simbòlic quan s’interpreta el missatge; d’acord amb això Sauvet opina que tota imatge paleolítica està codificada i constitueix un missatge subjecte a regla semiològiques, sent els temes figuratius les «grafies» i els plafons les «frases» del discurs. En conclusió es continua confirmant en certa manera l’existència d’una estructura en les manifestacions subterrànies però no s’avança en el significat; un símil: en l’actualitat tenim multitud de missatges codificats per mitjà de la combinació de lletres (signes) i ideogrames (p. ex., animals) posem per cas un adhesiu on tots podem llegir «Jo estimo la pau» = I+cor +paloma bíblica, si desconeguéssim el significat de cada grafia tan sols podríem dir: traç rectilini vertical, signe circular o vulva i animal amb signe ramiforme davant de la boca, exactament el mateix que llegim a la barnilla de Massat.

ideograma

Com va dir Laming-Emperaire, segur que les composicions deuen expressar un univers més complex que el reduccionisme que porta a un dualisme sexual. Cal relacionar més variables per intentar apropar-nos al presumible significat total de l’art parietal: assegurar la contemporaneïtat de la figures posades en relació per clarificar la composició, tenir present les tècniques, mides, dissenys, modificacions posteriors dels espais subterranis, nombres d’individus representats i les seves actituds en les parets (estàtics, en ramats), l’orientació de la marxa (alguns animals s’ubiquen «caminant» cap a relleus o formes naturals destacades), etc.

De tot el que hem esmentat, ens queda que l’art està estructurat, organitzat o ordenat segons regles o normes simbòliques; és a dir, les figuracions es regeixen per associacions dels temes, amb diferències geogràfiques i cronològiques.

Les propostes d’Annette Laming Emperaire[20], comparteixen l’enfocament global de considerar la significació de l’art rupestre paleolític com a expressió d’un sistema simbòlic-metafísic de base sexual, que mostraria la relació de l’home amb les espècies animals amb les que viu. Laming, igual que Leroi, porta a terme una metodologia basada en la revisió sistemàtica de les dades a partir de la localització de les espècies i la seva contextualització temàtica.

L’autora va destacar que les associacions entre les diferents espècies animals no són involuntàries, sinó que responen a un pla estructurat en la ment de l’artista. Per això les figures no poden ser estudiades individualment, ni considerades com aïllades. De la mateixa manera reconeix dos grups d’art parietal, un situat en llocs exteriors i un altre a les profunditats cavernàries. Des d’aquesta premissa, posa en dubte les teories “clàssiques” sobre la interpretació de l’art, les que al·ludint a la situació de les representacions en llocs profunds i apartats de la llum , pressuposaven un sentit màgic-religiós a aquestes. També critica el caràcter “ociós” de l’art com a sentit de les manifestacions.

En l’aspecte temàtic, es fonamenta igual que Leroi en la relació i associació d’animals i signes centrals i perifèrics, els que al seu parer manifesten un caràcter compositiu.

Aquestes associacions van lligades també aquí a una dicotomia sexual, en la qual en el cas de l’autora s’inverteixen els valors mascle-femella manejats per Leroi, en identificar el principi masculí amb el bisó, i el femení amb el cavall. No obstant això encara es transposen els valors, l’essència interpretativa dels dos autors francesos és idèntica: dos elements associats-oposats que construeixen un esquema conceptual immers en el pensament de l’home paleolític.

Laming, prenent en consideració les superposicions a la representacions, incideix en l’aspecte compositiu i intencional d’aquestes per rebutjar la seva interpretació com a evidència de la naturalesa màgica “per se” de l’activitat artística. De la mateixa manera, critica el sistema de superposicions com a mètode per establir una cronologia de les manifestacions artístiques, ja que aquestes figures que es superposaven podien haver estat realitzades en un mateix moment i no de forma successiva al llarg del temps.

La visió de Lamming afegia a més un nou plantejament en l’evolució cronològica i estilística de l’art, en substituir els cicles artístics de l’abat Breuil per un sistema d’evolució lineal de tres fases, en què després d’una fase arcaica (aurinyaciana-perigordiana) i una transicional (que acollia les últimes representacions de l’etapa precedent i les primeres del cicle solutrià-magdalenià ), s’arribava a una fase magdaleniana en què els policroms suposaven l’últim pas evolutiu.

També la significació i el sentit de l’art va variar amb el pas del temps, igual que en Leroi, des d’explicacions en què la dicotomia sexual constituïa la base interpretativa, a enfocaments de tipus social.

Les figures femenines o «Venus» 

Leroi-Gourhan va descobrir, en la varietat de les estatuetes gravetianes, des de França fins a Àustria i la Vall del Don, constants estètiques que radiquen menys en una voluntat de representar la realitat anatòmica que en un particular joc d’angles, volums i proporcions[21]. La majoria de les Venus, obeses o fibroses, poden tenir cabuda en un conjunt regular de cercles i rombes: aquesta estructura es troba en la construcció de la majoria d’elles, amb algunes diferències en les proporcions. Aquestes imatges de cossos de dones, lluny de ser figuracions realistes, estarien pel contrari altament estilitzades.

A aquesta voluntat d’estilització, que sembla perpetuar-se en tota la prehistòria i que troba el seu significat en els gustos estètics, i potser en les constants simbòliques, se li poden donar també raons tècniques: la fabricació d’aquestes estatuetes esculpides en os, pedra o ivori, de vegades modelades en argila, exigeix ​​un domini especialitzat del material, el qual imprimeix la seva forma i les seves propietats a la figura. La forma de l’estatueta d’ivori està determinada pel màxim aprofitament de la defensa del mamut i per la necessitat d’economitzar aquesta matèria. La prehistoriadora russa Mariana Gvozdover ha demostrat que la postura específica lleugerament inclinada cap endavant de les Venus d’Avdeevo, era sistemàticament correlativa a la corba de l’ullal utilitzat[22]. Al Neolític el modelat de l’argila imposava altres condicionants: per a un artista principiant o maldestre, un cos femení pot estar fet de boles d’argila superposades, amb els ulls marcats com fenedures que de vegades donen a aquestes cares un aspecte inquietant… Les dificultats tècniques són doncs fonamentals per a comprendre les característiques i els trets, de vegades estranys, d’algunes d’aquestes figuretes.

L’absència de rostre, l’extrema estilització de les formes i la insistència en la part del cos vinculada a la reproducció, han suscitat la idea que aquestes representacions femenines estaven relacionades amb un culte a la fertilitat encarnat per una «Gran Deessa» que hauria perdurat des de l’alba del Paleolític Superior, fa 30.000 anys, fins a finals del Neolític, fins i tot fins a l’època històrica. Aquesta hipòtesi ha estat admesa per tota una tradició de l’arqueologia prehistòrica durant més d’un segle. Es tracta d’una tesi fundada científicament o bé d’un de tants mites que impregnen la nostra visió de la prehistòria? Si la idea d’una «Gran Deessa» durant dècades ha regnat en arqueologia és sens dubte perquè ha estat mantinguda per un corrent intel·lectual impregnat d’espiritualisme, per a la qual la noció d’una «religió primitiva» a l’època prehistòrica és generalment acceptada sense critica. Avui dia, això és causa de controvèrsia, de rebuig, per part dels arqueòlegs i sovint també de les feministes. Si encara la «Gran Deessa» és defensada per alguns, altres difereixen del seu punt de vista sobre aquestes imatges de dones, i fins i tot intenten aclarir la seva diversitat amb propostes d’altres significats possibles.

Aquestes estatuetes en ivori de mamut, os o pedra són conegudes sota noms diversos: figuretes femenines, Venus paleolítiques, Venus aurinyacianes, Venus esteatopígies…, essent el més neutre el primer.

En el moment del seu descobriment, les primeres van ser datades de l’aurinyacià per l’abat Breuil. Des de llavors, la cronologia s’ha anat afinant i noves peces han estat descobertes i han estat atribuïdes al gravetià o a l’inici del magdalenià. La datació de moltes d’elles resta tanmateix imprecisa o impossible.

La seva àrea  de distribució és enorme, més gran que la de l’art del paleolític. Inclou: França (Pirineus i Dordonya), Anglaterra (un únic exemplar actualment perdut), Itàlia, Alemanya, diversos països de l’antiga Europa de l’Est, Rússia inclosa Sibèria. Una exclusió important a assenyalar, Espanya, que fins ara malgrat les nombroses recerques només ha donat una o dues estatuetes de dubtosa assignació.

El nombre de Venus paleolítiques conegut és molt important: quasi unes 250. André Leroi-Gourhan ha descrit una organització esquemàtica: la inclusió del conjunt en un rombe amb el seu eix principal vertical i els pits i les natges hipertrofiats en un cercle.  

 esquema_Venus 

Aquesta fórmula s’aplica efectivament a moltes estatuetes,  però no es pot generalitzar. Una cert nombre de característiques generals poden, tanmateix, ser identificades:

 • La part central del cos: pits, ventre, natges, cuixes i sexe hi són sempre representats.
 • Mans, peus, extremitats superiors i, en menor mesura, les cames són negligides.
 • Els trets facials no estan representats amb dues excepcions: la Dama de Brassempouy i el cap de Dolni Vestonice.
 • La funció exacta d’aquestes estàtues no es coneix. Algunes presenten un orifici per penjar al nivell de les extremitats inferiors i van ser utilitzats com a objectes d’adorn. Altres van ser trobats en un context arqueològic que suggereix rituals. Aquestes dues hipòtesis, objectes d’ornament o de culte no són per altra banda excloents.
  venus

Crítiques

Però davant tot aquest ben estructurat i defensat sistema interpretatiu , es van realitzar també nombroses crítiques.

La primera se centrava en l’estudi de la localització espacial de les representacions , argumentant que no es podien establir quadres específics o models generals d’organització topogràfica de coves, quan la manca d’estudis adequats, o l’insuficient maneig de les topografies, ens impedeix saber amb seguretat quina era la disposició original de les coves.

També va ser observat amb escepticisme algun punt de l’apartat temàtic de Leroi, ja que l’autor basa la seva anàlisi en l’espècie animal que es representa i no en el nombre real d’animals .

De la mateixa manera es va avaluar, no sense certa crítica, que l’autor, després d’una exhaustiva i detallada anàlisi, no contemplés les diferències en cada lloc de les tècniques utilitzades en les representacions i les mides diferents d’aquestes.

L’apartat cronològic també va ser matisat, en assenyalar que Leroi no havia tingut en compte les diferències i desfasaments cronològics que separaven algunes figures que apareixien contigües, i actualment està sent sotmès a una revisió detallada, tot i que segueix suposant un instrument imprescindible i fonamental per a l’organització temporal del fenomen artístic.

L’apartat sobre la significació de l’art semblava contradir-se en algun punt de l’argumentació, ja que malgrat la renúncia expressa de l’autor al contrast etnològic com a base de qualsevol estudi sobre la significació de l’art, aquest es va utilitzar i es va reconèixer finalment en les seves interpretacions, sobretot en les seves últimes publicacions, on orienta les seves hipòtesis a les relacions de tipus social que s’estableixen entre diferents grups humans.

Un cop més, en la visió que es proposava s’acceptaven alguns postulats defensats en el passat, adoptant la concepció de santuari, el que proposava novament una interpretació de tipus creencial que trobava en un únic principi, en aquest cas un complex sistema de simbologia sexual, el sentit l’art.

A la religió dels ritus i cerimònies ocults, dels animals caçats o temuts, de les armes i les trampes, substituïa ara la dels símbols sexuals i la fecunditat.

També es va assenyalar dins d’aquesta visió, la presència de llocs a l’entrada de les coves en què es van realitzar obres d’art. Aquests també van ser anomenats santuaris, encara que dotats de menor rellevància que aquells que es desenvolupaven progressivament, segons l’autor, buscant el fosc fons cavernari.

De la mateixa manera l’art moble, encara que contingut i estudiat en l’obra de Leroi, va ser desplaçat per la interpretació de les obres parietals.

[1] Levi-Strauss, C. 1968: Antropología Estructural. Reed. Siglo XXI (2001), Buenos Aires.

[2] Leroi-Gourhan, André (1968). Prehistoria del arte occidental. Barcelona. Gustavo Gili. 400 pàgs.

[3] Mountford, C.P. (1961). «The Artist and his Art in an Australian aboriginal Society», a Marian W. Smith (1961). The Artist in Tribal Society. Londres. The Free Press of Glencoe . Ed, M.W. Smith. Pp. 7-8

[4] McCarthy, Fred  D. (1965). «El pasado aborigen: Arqueología y equipo material». A  Ronald M. / Berndt, Catherine H. (eds.).  Aboriginal Man in Australia.Londres. Angus and Robertson London. 491 pàgs.

[5] Leroi-Gourhan, André (1981) : «Les signes parietaux comme marqueurs ethniques». Altamira Symposium, Santander, 1979, pp. 289-297.

[6] Juan Francisco Pascua Turrión: «El arte paleolítico: historia de la investigación, escuelas interpretativas y problemàtica sobre su significado. ArqueoWeb – http://www.ucm.es/info/arqueoweb – 7(2) sept./dic. 2005

[7] Leroi-Gourhan, André (1968). Prehistoria del arte occidental. Barcelona. Gustavo Gili. 400 pàgs.

[8] André Leroi-Gourhan, «La religion des cavernes, magie ou métaphysique?», Le Fil du Temps, 1984, pàg. 354.

[9] Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, 1971, pàg. 305.

[10] André Leori-Gouhan, op. cit.

[11] André Leori-Gouhan, «Le symbolisme des grands signes dans l’Art pariétal paléolithique», 1958, pàgs. 384-398.

[12] Ibíd.

[13] Veure André Leroi-Gouhan, Le Geste et la parole, t. 2, La Mémoire et les rythmes, 1965, pàgs. 239-248.

[14] Ibíd.

[15] André Leroi-Gouhan, Les Religions de la prénistoire, 1964, pàg. 117.

[16] André Leroi-Gouhan, La Préhistoire de l’art occidental, 1965.

[17]Denis Vialou (1998). Prehistoric Art and Civilization. Harry N. Abrams. 160 pàgs.
Denis Vialou (1986). L’art des grottes en Ariege magdalenienne. París. Presses du CNRS. 432 pàgs.

[18] Sauvet, G. (1990), «Les signes Dans l’art mobilier». A L’art des objets au Paléolithique. París. Pàgs. 83-99.
Sauvet, G. i Wlodarczyk, A (1977): «Essai de sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l’homme)». Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 74, pp. 545-558. París.
Sauvet, G. i Wlodarczyk, A (1995): «Eléments d’une grammaire formelle de l’art pariétal paléolithique». L’Anthropologie, t. 99, nº 2/3, pp. 193-211. París.

[19] Sauvet, G. (1993): «Rhétorique de l’image préhistorique». A Psychanalyse et Préhistoire, pp. 83-99. París.

[20] Laming Emperaire, A. (1983). La arqueología prehistórica. Madrid. Ediciones Martínez Roca. (Col. Fontana práctica). 192 pàgs.

[21] André Leroi-Gouhan, La Préhistoire de l’art occidental, 1965, fig. 52 bis.

[22] Veure Mariana Gvozdover, Art of the Mammoth Hunters, The finds of Avdeevo, 1995.

Joan Campàs    Aura digital
Curs: Orígens de l’Art i evolució humana: l’homo significans
Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC

Materials del curs en format .pdf

1. Una visió de conjunt de l’art paleolític
2. El paleolític: cronologia i referències etnoarqueològiques
3. Evolució tecnològica en el Paleolític. Referències etnoarqueològiques de l’hàbitat
4. La construcció del coneixement de l’art del Paleolític
5. El paradigma d’Henri Breuil i la seva crisi

6. L’estructuralisme de Leroi-Gourhan i Annette Laming-Emperaire
7. Del xamanisme a l’art com expressió de l’organització social

8. El procés evolutiu: Darwin i la selecció natural
9. Darwin i la selecció sexual. El cicle menstrual
10. La selecció sexual: la competència espermàtica
11. La selecció sexual: l’orgasme femení
12. Sobre els orígens de l’art: les coalicions de dones pintades
13. Una perspectiva ecològica de l’evolució humana
14. Els primers hominoides
15. Els homínids: els preaustralopitecins
16. Els hominins: els australopitecins
17. Paranthropus
18. Els primers Homo: Homo habilis
19. El poblament d’Euràsia: l’homo ergaster/erectus
20. Homo antecessor, rhodesiensis, heidelbergensis i floresiensis
21. L’Homo neanderthalensis
22. L’Homo sapiens
23. Sobre el concepte d’art
24. Les primeres expressions artístiques
25.  Sobre els orígens de l’art del Plistocè
26. L’art rupestre del Plistocè
27. Temes i distribució de l’art parietal

28. L’art moble del Plistocè
29. Temes de l’art mobiliari
30. Art mobiliari del Paleolític Superior. Interpretacions
31. Sobre els orígens del llenguatge

471 comments

 1. I intended to send you a very small observation to say thanks the moment again on the awesome thoughts you’ve featured in this article. It has been so shockingly generous with you to provide publicly what many individuals would’ve sold for an electronic book to end up making some bucks for themselves, particularly considering the fact that you could have tried it if you ever desired. The thoughts likewise served to become a fantastic way to know that other people have the identical zeal the same as mine to see a good deal more when considering this condition. I’m certain there are millions of more pleasant times in the future for individuals that read through your website.

 2. Shop Wowww.us for Every Day Best Prices.Online shopping from the earth’s biggest selection of books, magazines, music, DVDs, videos, electronics, computers, software, apparel & accessories, shoes, jewelry, tools & hardware, housewares, furniture, sporting goods, beauty & personal care, broadband & dsl, gourmet food & just about anything else.

 3. Good! Interesting info over this web. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before. I could not refrain from commenting. I ‘ve spent some hours looking for such article. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the task done, I’ll visit some online homo cams. Thank you!! Greetings from Jacksonville!

 4. Are you the type of guy who likes to look at fat girls naked? If so, then https://t.frtyh.com/755v8haio0?aff_id=29696&offer_id=5331&bo=2753,2754,2755,2756 is the site you’ve been searching for. It’s full of nothing but sexy fat women. These big beautiful women are exactly what your eyeballs have been begging to see. Don’t be surprised if you pop a boner while looking at these hefty honeys. They’re full of curves and are exactly what your penis likes.

 5. Fantastic site you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics discussed here? I’d really love to be a part of online community where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!

 6. Nakliye işleriniz için uzman desteği almanız adına Ankara ve çevresinde Ankara evden eve nakliyat sizlerin her daim yanınızdadır. Sorunlara profesyonel çözümler sunan, bilgi ve deneyim dışında modern çağın gerektirdiği gibi nakliye çalışmalarında yenilikçi bakış açısıyla hareket eden lider kuruluşlarımız nakliye alanındaki beklentilerinizi en iyi şekilde karşılamaktadır. Tüm bunlara ek olarak kaliteli hizmetin yanı sıra müşteri memnuniyet odaklı çalışma sistemi ile güvenli taşımacılık politikası da uzmanlarımız tarafından sizlere tarafsız bir şekilde sunulmaktadır. Kaliteli çalışmalarımızın başlangıcında planlı ve sistematik nakliye programı, eksper çalışmaları, ambalajlama ve paketleme servisi ve kurulum ve de monte işlemleri yer almaktadır. Tüm bu işlemler sizin için lider firmalarımız aracılığıyla profesyonel çerçevede gerçekleştirilmektedir.

 7. This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I’ve shared your site in my social networks!

 8. Taşınma işlerinde profesyonel çözümler ve aranılan kaliteli nakliye desteği Ankara ve semtleri için Ankara evden eve nakliyat kalitesi ile gerçekleşmektedir. Nakliye çalışmalarında çözüm ortağınız olarak aradığınız hizmet kalitesini lider kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirmeniz mümkündür. Hızlı teslimat, garantili iş güvencesi ve ekonomik fiyat garantisiyle üst düzey nakliye hizmetini lider firmalarla gerçekleştirmeniz mümkündür.
  Taşınma işlerinde aranılan kaliteli hizmet desteği için bu alanda işini iyi yapan nakliye kuruluşlarına ihtiyaç vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket eden, işimi önemseyen, ilkeli çalışma politikasıyla sizlere destek olan nakliye kuruluşlarıyla bu desteği almanız mümkündür. Siz de tüm bu ayrıcalıkları nakliye işlerinizde bir arada yaşamak istiyorsanız bizimle çalışmayı deneyebilirsiniz.

 9. I have to get across my admiration for your generosity supporting persons who really want assistance with the area. Your very own dedication to getting the message all over has been extraordinarily functional and has in every case enabled ladies like me to reach their endeavors. Your new helpful publication signifies a great deal to me and far more to my colleagues. With thanks; from each one of us.

 10. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be thankful to you.

 11. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 12. I keep listening to the news update speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 13. You really make it seem really easy with your presentation but I to find this topic to be actually one thing which I think I might by no means understand. It seems too complicated and extremely wide for me. I’m looking ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

 14. Thank you for another informative site. Where else could I get that type of information written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I’ve been on the look out for such information.

 15. Antalya Havalimanı Transfer işini üstlenen Transfer CLK uzun yılların deneyimi ile havalimanı- şehir merkezi arasında siz değerli yolcularımızı taşıma hizmeti veriyor. havaalanına inmeden önce telefonla merkezimizi arayarak, sizi havaalanından alıp istediğiniz noktaya götürecek servis hizmetimizden istifade edebilirsiniz.

 16. I’m really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog visitors have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this problem?

 17. Hey very cool web site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your web site and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful info here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .

 18. Hey! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 19. Are you sick and tired of being lonely? Why should you not have someone special in your life? Everyone deserves to find love. You can find that and a whole lot more at https://t.irtyc.com/avekqggwlc?aff_id=29696&offer_id=3785&bo=2753,2754,2755,2756 This is one of those sites where it’s super easy to hook up. You’ll meet all kinds of girls. Don’t sit on the couch and hang out online all night. Hook up with a chick and have yourself a little fun. Every guy deserves to have a gal in his life. What are you waiting on?! Connect with a cutie today and put a smile all over your face.

 20. Excellent weblog here! Additionally your website so much up fast! What web host are you using? Can I am getting your associate link on your host? I desire my web site loaded up as fast as yours lol

 21. I really like your writing style, superb information, thanks for posting :D. “Every moment of one’s existence one is growing into more or retreating into less.” by Norman Mailer.

 22. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is wonderful blog. A great read. I’ll definitely be back.

 23. I want to show my appreciation to the writer for bailing me out of such a setting. After surfing through the world wide web and coming across views which are not helpful, I was thinking my life was gone. Being alive without the presence of approaches to the issues you’ve sorted out all through this article is a serious case, and the kind that could have in a wrong way affected my entire career if I had not noticed the website. Your primary ability and kindness in controlling almost everything was valuable. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t come upon such a step like this. I can at this time look ahead to my future. Thanks for your time very much for your high quality and results-oriented guide. I won’t think twice to suggest the sites to any individual who desires recommendations on this subject.

 24. I carry on listening to the reports lecture about receiving free online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

 25. Simply wanna comment on few general things, The website pattern is perfect, the articles is rattling superb. “To the artist there is never anything ugly in nature.” by Franois Auguste Ren Rodin.

 26. Are you looking to get laid today? As in right this fucking minute? If so, then you need to check out https://t.hrtye.com/ze97vsfi2o?aff_id=29696&offer_id=5614&nopop=1 This is the one site where you can get some action the same day you join. Don’t even fool around with Facebook and those other so called dating sites. You’re never going to get laid at any of those places. There’s all kinds of pussy just waiting for you to pound it silly here. Don’t forget to buy a box of condoms while you’re out today. You’re going to need them!

 27. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I’m quite sure I will learn plenty of new stuff right here! Best of luck for the next!

 28. hellko there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new
  from right here. I didd however expertose some technical issues using this website, as I experienced to reload
  the site a lot of times previous to I could gett it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and
  can damage your high quality score if advertising and marketing wioth Adwords.
  Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for muhch mkre of
  your respective exciting content. Ensure that you upate this again soon.

 29. Somebody essentially help to make significantly posts I might state. That is the very first time I frequented your web page and to this point? I amazed with the analysis you made to create this actual put up incredible. Great job!

 30. There’s nothing hotter in this entire world than seeing two girls make sweet love. Seeing a girl face deep in pussy is a dream come true. Dreams have a way of turning into reality at https://t.frtyt.com/ekuezzm5kw?aff_id=29696&offer_id=5407&nopop=1 This site is dedicated to stepsisters who love to lick and finger each other. You always knew stepsisters did this sort of thing with each other. You just never seen it with your own eyes until now!

 31. I was suggested this web site through my cousin. I am not positive whether this submit is written by way of him as no one else recognise such special about my problem. You’re amazing! Thank you!

 32. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing just a little analysis on this. And he in reality bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you mind updating your blog with more particulars? It’s extremely helpful for me. Large thumb up for this blog publish!

 33. TrTercüme Türkiye Tercüme Bürosu anlamına gelir. Türkiye’de global erişime sahip uluslararası bir tercüme Bürosu olarak ismimizi kazandık. 100’den fazla ülkede bulunan çevirmenler ve 120’den fazla dil desteğiyle, dünyanın her yerinde ihtiyacınız olan dil uzmanlığına sahibiz. Birçok müşterimiz TrTercüme ‘nin gereksinimleri için en iyi çeviri şirketi olduğunu düşünüyor ve biz müşteri memnuniyetimizle gurur duyuyoruz.

 34. Thanks , I’ve just been looking for information about this subject for a while and yours is the greatest I have discovered so far. But, what about the bottom line? Are you positive about the supply?

 35. I have been exploring for a little for any high quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site. Studying this information So i am satisfied to exhibit that I have a very just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot indubitably will make sure to do not overlook this site and provides it a glance on a relentless basis.

 36. This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 37. My husband and i got delighted Peter managed to complete his researching through your ideas he acquired in your web pages. It’s not at all simplistic to simply find yourself offering techniques which often a number of people could have been trying to sell. We recognize we’ve got the writer to be grateful to for this. These illustrations you have made, the simple web site navigation, the friendships you make it possible to instill – it is all amazing, and it’s assisting our son in addition to the family imagine that this topic is interesting, and that is quite fundamental. Many thanks for the whole thing!

 38. Hello! I’m at work browsing your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the great work!

 39. Termal otellerin birçoğunda detoks, cilt bakımı, zayıflama, masaj ve daha birçok hizmet sizleri bekliyor. Ultra modern teknolojik ürünlerle donatılmış termal otellerde kusursuz bir hizmet alabilirsiniz. Toksinlerden arınma, hücrelerin yenilenmesi gibi işlemler sonucunda da daha zinde hissedebilirsiniz.

 40. Paykasa, 16 haneli pin kodundan oluşan, daha önce çok yaygın olarak kullanılan bir ön ödemeli kart türüne benzeyen, içerisinde euro bakiyesi olan bir ön ödemeli sanal karttır. İçerisindeki bakiyeler özel olarak üretilemediği için standart kart bakiyeleri 10, 20, 50, 100, 150, 250 tek kart bakiyesi olarak satılmaktadırlar. Tek kullanımlık bir kart olan paykasa kart, kullanılan sitede kartın bakiyesini girmenize gerek kalmadan sadece 16 haneli tek kullanımlık koduyla işlem yapmanıza olanak sağlamaktadır.

 41. I cling on to listening to the rumor speak about getting free online grant applications so I have been looking around for the finest site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 42. Wonderful goods from you, man. I’ve remember your stuff previous to and you are simply too magnificent. I actually like what you’ve received right here, really like what you’re stating and the best way through which you assert it. You are making it entertaining and you still care for to keep it smart. I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 43. Başkent Ankara’mızın güzide semtlerinden biri olan Çayyolu, birçok ilçeye kıyasla daha gelişmiş durumdadır. Ferah ve yaşanabilir sosyal alanlarıyla herkesin yaşamak isteyeceği bir yerleşim alanıdır. Bu nedenle her sektörün olduğu gibi nakliyat sektöründe görev yapan firmalarında buraya olan ilgisi oldukça fazladır.
  Çayyolu evden eve nakliyat hizmeti sunan firmalar bu bölgeyle özel olarak alakadar olmaktadır. Kültürlü insanların bulunduğu bu semtte taşımacılığa verilen dikkat oldukça fazla olduğu kadar bir o kadarda önemlidir.
  Deha Nakliyat firmamız başkentin her bölgesinde aktif olarak görev yapmaktadır. Bu bölgelerin başında gelen Çayyolu semtine de özel statüde yaklaşmaktadır. Çayyolu nakliyat müşterilerine, firmamız kaliteli ve kusursuz hizmet sunmaya devam etmektedir.

 44. Wow! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Outstanding choice of colors!

 45. Fair use provisions of the copyright law allow for limited copying or distribution of published works without the author’s permission in some cases. Examples of fair use of copyrighted materials include quotation of excerpts in a review or critique, or copying of a small part of a work by a teacher or student to illustrate a lesson.. . This is what a i found somewhere.. So can i upload short excerpts of copyrighted content there?.

 46. Simply desire to say your article is as astounding. The clarity in your post is just great and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the gratifying work.

 47. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

 48. Cool one! Interesting article over here. It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be much more useful than ever before. I could not resist commenting. I have spent 3 hours trying to find such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the search done, I going to watch some online sexy cams. Thank you very much!! Greetings from Los Angeles!

 49. Gemlik evden eve nakliyat firmamız gemlik ilçesinde 14 yıldır hizmet vermektedir.Firmamız ve elemanlarımız uzman ve kaliteli ev eşyası taşıması yapan Gemlik ilçesinin lider firması sigortalı ve asönsörlü taşıma yapan kurumsal firması olarak siz değerli müşterilerimize hizmet vermektedir.Kaliteli,hızlı taşımanın tek adresi olarak güvenilir hizmet sağlıyoruz.Uygun fiyat için bir telefon kadar yakınız.

 50. Hi, thanks for such informative article. You cover all the aspects of the backlinks and present it in a very organized manner. The article is really informative and helpful

 51. Can I just say what a reduction to find someone who actually knows what theyre speaking about on the internet. You positively know learn how to carry a difficulty to light and make it important. Extra people must learn this and perceive this side of the story. I cant imagine youre not more common since you undoubtedly have the gift.

 52. Cool! Interesting information over this website. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I ‘ve spent 2 hours trying to find such tips. I will also share it with some friends interested in it. I’ve just bookmarked this web. Now with the job done, I going to enjoy some live gay Cams. Gracias!!! Greetings from Orlando!

 53. Antalya’nın gözde otellerinin bulunduğu Belek, yerli ve yabancı turistlerin öncelikli tercihi haline gelmiştir. İlgi çeken 5 yıldızlı otellerinin yanı sıra golf sahaları ile golf turizminde de büyük ilgi görmektedir. Eşsiz denizi ve doğal güzellikleri ile Belek tatilinizi geçirmeniz için tercih edebileceğiniz yerler arasında yer almaktadır biz Transfer CLK olarak Antalya Havalimanından Belek için yapacağınız transferlerde size özel araç keyfi ile rahat ve güvenli yolculuk imkanı sunuyoruz

 54. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering what all is needed to get set up? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so I’m not 100% positive. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thanks

 55. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

 56. I’ll right away seize your rss feed as I can not to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please let me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 57. Oh my goodness! a tremendous article dude. Thank you However I’m experiencing problem with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss drawback? Anybody who is aware of kindly respond. Thnkx

 58. This is the suitable blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize so much its virtually hard to argue with you (not that I truly would need…HaHa). You undoubtedly put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Nice stuff, simply great!

 59. J’ai quelques choses qui va vous donner des moments inoubliables. Un rêve est en attente pour vous de quelle façon ? Les chiffres que j’ai donné en cliquant sur le permis de rencontrer les belles filles que vous avez vu dans votre vie. Vous ne réalisez pas comment le temps passe et que la conversation ne serait avid numéros ici comme le secret de l’honneur, qui permettra de protéger un ami, avez vous eu ? Ou quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré peut le faire ? Il y a un confident d’un ami que vous n’avez jamais rencontré. Ils sont tous confortables et ils sont heureux, pourquoi ce n’est pas l’un des gens heureux , le nombre de Dec et d’amis à vous trouver. Il est sur les donc ne vous inquiétez pas, nous ajoutons des dizaines de personnes nous préférons que nous offrons ce service? seulement il est possible pour nous d’atteindre les personnes qui vont changer leur vie. Hot Hot des aka le nombre de ces noms, vous allez mettre un terme à leur seul moment en nous contactant. Hot , Téléphone se connecter et de mettre fin à la souffrance. Chat en vous permettra d’oublier les derniers moments, vous aurez à chaud. Moments vous attendent sur le en qui vous fera plaisir

 60. ProxyBig – Least expensive USA Private Proxies: Snobs good, Indefinite data transfer useage, 1000 mb/s superspeed, 99,9 uptime, No sequential IP’s, Virtually no consumption limits, A variety of subnets, USA and Europe proxies – Acquire Presently – ProxyBig.com

 61. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 62. Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any recommendations? Cheers!

 63. Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?

 64. I believe this is among the most important information for me. And i am happy studying your article. However want to observation on few common things, The web site taste is great, the articles is actually nice : D. Excellent activity, cheers

 65. Aw, this was a very nice post. Spending some time and actual effort to make
  a good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot
  and don’t manage too gett anything done.

 66. lovely blog you take care of here. Just searched you using yahoo! appreciated all you empaty into this website.

 67. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using this service. My friend uses it and it works great. Just check to https://bit.ly/2v7j3id, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 68. I’ve been having issues with my Windows hosting. It has set me back quite a bit while making the next list. This is the current list that I have. I should add another list in less than a week. I’ll let you all know when the next list is ready. Thank you for your patience.

 69. Antalya havaalanı transfer, alanında hizmet veren Antalya Transfer CLK Firması transfer servis araçlarıyla konforlu ve güvenli yolculuğu hesaplı fiyat politikasıyla beraber müşterilerine en iyi şekilde sunmaktadır.

  Araç filomuza kattığımız hem VIP hemde STANDART servis araçlarımızla misafirlerimizi Antalya havalimanından alarak istedikleriyle lokasyona transferlerinde hizmetinizdeyiz. Antalya havalimanı transferinde saat ve zaman önemli olduğu için misafirlerimiz asla beklemezler ve randevularına geç kalmazlar.
  Antalya Transfer CLK Firması olarak mutlu tatiller dileriz

 70. After reading your post, you have a great website with interesting content. But I think you can improve your current google ranks by using SEO website traffic net. My friend uses it and it works great. Just google it, it’s very nice tool to bring you a lot of new readers on a daily basis. Keep up the quality work!

 71. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 72. You’ve worked hard this week. Now it’s time to let your hair down and have a little fun. You can do just that at http://www.camgirl.pw There’s a whole lot of sexy cam girls there. You’ll be amazed by how many there are. Not only that, but these girls are super dirty. This is by far the hottest cam site on the internet. You’ll fully understand that the very second your eyeballs are laid upon these beauties.

 73. 9合1升級保護,提升全面防護!!! 相比之前四合一的疫苗只能預防四種hpv病毒,70的相關癌症。 九合一可以預防9種hpv病毒,可預防高達90以上的子宮頸癌、外陰癌、陰道癌和肛門癌及癌前病變等。 HPV9合1子宮頸癌疫苗 Gardasil 功效 100 預防高危致癌的 HPV 16、18、31、33、45、52 及 58 型號 (可減低 90 患子宮頸癌、、90-95 肛門癌、85-90 外陰癌、80-85 陰道癌及相關癌前病變的風險) 100 減低引致生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 的 HPV 6、11 型的感染 (可減低超過 90 患生殖器官濕疣的風險) 男性方面,能減低患上肛門癌、生殖器官濕疣 (俗稱「椰菜花」) 及傳播 HPV 病毒的風險 注射位置紅腫及痛、輕微發燒和頭痛,至今未有嚴重副作用記錄

 74. Are you searching for a little live cam fun? If so, then you definitely need to check out https://t.irtyc.com/3l5f0asadc?aff_id=29696&offer_id=3664&nopop=1 This is by far the hottest cam site ever. You’ll find plenty of horny girls who love to get down right dirty. This is the kind of dirty that will leave you smiling from ear to ear. Meet girls online who are even more horny than you are. That’s what this is all about. Check it out now and prepare to have an amazing time.

 75. 100有機潤唇膏 雙頭磨沙滋潤豐唇膏 滋潤豐唇蜜 亮彩保濕口紅 亮彩保濕唇蜜 持久亮麗雙頭唇彩 唇線筆 唇膏筆 抗炎作用原理:內環境平衡,增強陰道內免疫力 CO2可本質的改變組織特性,使粘膜組織新生 陰道上皮細胞功能增強,大量糖原在陰道桿菌作用下分解成乳酸,逐步恢復陰道正常的PH值 免疫力增強,降低私密處感染

 76. You’re looking to get laid. All you want to do is fuck right this very second. You can do just that at this dating site. You won’t be looking through hundreds of profiles of prudes. These are the kind of girls that you can get your dick wet into. Don’t jerk off to porn. Instead, visit https://t.hrtye.com/lw2c5cw328?aff_id=29696&offer_id=5604&nopop=1 and get laid. Fuck that pretty princess you’ve always been dreaming about. You’ll bust your nut in no time flat after joining this site.

 77. ankara deha nakliyat firmansı. ankara evden eve nakliyat ev ofis taşımacılığı, şehiriçi şehirler arası nakliyat, eşya depolana hizmetlerini kusursuz olarak uzman kadromuzla 7/24 hizmetimizdeyiz ankara deha nakliyat firması…

 78. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 79. I in addition to my pals came analyzing the excellent ideas from your web page and then then I got a horrible feeling I never expressed respect to the site owner for those strategies. These young boys appeared to be joyful to study all of them and have honestly been tapping into those things. Appreciation for indeed being very kind and also for making a choice on such incredibly good themes most people are really desperate to understand about. Our own honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 80. Fantastic goods from you, man. Ive study your stuff ahead of and youre just as well amazing. I enjoy what youve got right here, adore what youre stating and the way you say it. You make it entertaining and you even now manage to help keep it wise. I cant wait to go through additional from you. That is really an incredible weblog.

 81. PHP SEO: Search Engine Optimization
  php seo uzmanı olarak şirketimiz php seo hizmeti vermektedir günümüz ortamında site sahiplerinin php bilgisi nekadar iyi olsada php seo metotları arama motorlarında optimize edilmesi gereken hususlardan bir tanesi web siteniz nekadar iyi olsada arama motorlarına duyarlı olmasına özen gösterin. php seo uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

 82. Hiya, I’m really glad I have found this info. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually annoying. A good site with exciting content, this is what I need. Thank you for keeping this web site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 83. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 84. Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such magnificent info being shared freely out there.

 85. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 86. Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring¡K I miss your tremendous writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

 87. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 88. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 89. Just when you think the work week can’t get any more boring. That’s when you discover http://www.camgirl.pw Now you can already begin to see that this week is going to be a whole lot better. There’s no need to be bored as can be while you work. Sneak in a little fun with one of these cam girls. They’ll put a smile on your face and a some lead in your pencil as well.

 90. Are you the type who likes to hangout on social media? Have you ever thought about making it a career? You can help promote their business using social media. This means you can do what you already love doing and make money at it. Does this sound like something you’d like to do? If so, then check out http://d526fc0l5b3nfyfg3bx3sfpbkq.hop.clickbank.net/ You can help people and make some money in the process. You already hang out at social media sites. Why not make a few bucks doing it?

 91. Great weblog here! Also your web site a lot up fast! What web host are you the usage of? Can I am getting your affiliate hyperlink for your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol

 92. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was good. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 93. xLNkol There is visibly a bundle to identify about this. I feel you made some good points in features also.

 94. Just imagine for a second if you could get into the mind of a millionaire. Think of all the things that you could learn. Well, you actually can do just that. A millionaire is giving away all of his secret right on the internet. You don’t even need to leave the house to learn what made him rich. All it takes is visiting http://e31a67zd-ccr7u13el2cflqp0d.hop.clickbank.net He will literally teach you all of the secrets to making money. Don’t you think it’s time that you earned the living that you deserve? Change your life today by simply following the link above. Do it for yourself and everyone that you care about.

 95. I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site. Studying this information So i¡¦m happy to show that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indubitably will make sure to don¡¦t omit this website and give it a look regularly.

 96. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, may check this¡K IE still is the marketplace chief and a large component to other folks will pass over your fantastic writing because of this problem.

 97. I would like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming also. In fact your creative writing abilities has inspired me to get my own blog now. Really the blogging is spreading its wings quickly. Your write up is a great example of it.

 98. I’m just writing to make you be aware of of the impressive discovery my friend’s girl undergone viewing your webblog. She picked up plenty of pieces, including how it is like to possess a wonderful helping heart to have other individuals quite simply learn various hard to do issues. You really exceeded people’s expectations. Thanks for giving such warm and friendly, trustworthy, edifying and also easy tips about that topic to Lizeth.

 99. I have been browsing online greater than 3 hours today, yet I never found any fascinating article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.

 100. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 101. Great ¡V I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or something, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 102. What i do not realize is if truth be told how you’re not really a lot more neatly-preferred than you may be now. You are so intelligent. You realize thus considerably in the case of this subject, produced me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like men and women don’t seem to be involved unless it¡¦s something to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. All the time handle it up!

 103. I must acknowledge that it can be 1 of the most worthwhile posts I have actually understand. It is also expertly created. I am an french instructor so I see what I mean.

 104. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such excellent info being shared freely out there.

 105. Someone necessarily assist to make seriously articles I might state. That is the first time I frequented your web page and to this point? I surprised with the research you made to create this actual put up extraordinary. Magnificent task!

 106. Thanks a lot for sharing this with all of us you really realize what you’re speaking about! Bookmarked. Please also talk over with my web site =). We will have a hyperlink trade arrangement between us!

 107. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 108. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 109. I will right away clutch your rss feed as I can’t to find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me understand in order that I may subscribe. Thanks.

 110. My brother recommended I might like this web site. He was entirely right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 111. Hello there, I discovered your website by means of Google even as searching for a related subject, your web site came up, it appears great. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 112. Thanks for all your valuable labor on this web site. My mother loves setting aside time for investigation and it’s easy to see why. A lot of people know all regarding the compelling method you convey practical information through your web site and even cause contribution from some others about this theme then our favorite simple princess has been being taught a great deal. Enjoy the remaining portion of the year. You are always doing a splendid job.

 113. Thanks for these tips. One thing I also believe is that often credit cards giving a 0% rate often bait consumers in zero monthly interest, instant acceptance and easy on the net balance transfers, however beware of the real factor that is going to void that 0% easy road annual percentage rate and also throw anybody out into the bad house rapidly.

 114. Today, with the fast life style that everyone leads, credit cards have a huge demand throughout the economy. Persons from every area of life are using the credit card and people who not using the card have made up their minds to apply for one in particular. Thanks for sharing your ideas about credit cards.

 115. I think this is among the most important info for me. And i’m happy reading your article. However should statement on few general things, The web site taste is perfect, the articles is truly great : D. Just right task, cheers

 116. Great post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Extremely useful information specifically the last part 🙂 I care for such information much. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 117. Thanks for the ideas you have provided here. Something else I would like to mention is that personal computer memory needs generally increase along with other advancements in the know-how. For instance, any time new generations of processor chips are introduced to the market, there’s usually a corresponding increase in the size and style demands of both computer memory and also hard drive room. This is because software program operated simply by these processors will inevitably surge in power to make use of the new technology.

 118. Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic. I really like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is really a great site.

 119. What I have seen in terms of personal computer memory is that often there are technical specs such as SDRAM, DDR and the like, that must match up the features of the motherboard. If the computer’s motherboard is fairly current while there are no computer OS issues, updating the storage space literally takes under 1 hour. It’s on the list of easiest laptop or computer upgrade techniques one can visualize. Thanks for discussing your ideas.

 120. What I have seen in terms of laptop memory is the fact there are specifications such as SDRAM, DDR and so forth, that must go with the technical specs of the mother board. If the computer’s motherboard is very current while there are no operating system issues, updating the memory literally normally requires under sixty minutes. It’s among the list of easiest laptop upgrade treatments one can imagine. Thanks for discussing your ideas.

 121. You deserve a break. You’ve been working hard this week. All that hard work has stressed you out. The best way to get rid of the stress is by having a little fun with a cam girl. There’s a whole lot of them over at http://www.camgirl.pw The babes are never ending when you visit that site. You’re in for a real treat the very second your eyes catch a glimpse of this.

 122. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thank you, I’ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 123. I happen to be writing to let you know of the really good experience my cousin’s child developed using your site. She mastered numerous issues, including what it is like to possess an incredible teaching style to get many more quite simply thoroughly grasp some complex issues. You truly exceeded readers’ expectations. I appreciate you for rendering those valuable, healthy, revealing not to mention easy guidance on that topic to Julie.

 124. You should set aside time each day to talk to a hot girl. There are plenty of them over at http://www.camgirl.pw You’re really going to have yourself a good time there. It’s wall to wall babes and that’s just the beginning. Check it out and get ready to smile.

 125. You’ve been a busy cowboy lately. Don’t you think it’s time to settle down and relax? You can do just that with the babes over at http://www.camgirl.pw There’s plenty of hot girls over there who know how to treat a cowboy right. Take off your spurs and mosey on into a chat with one of these beauties.

 126. I like what you guys are up too. Such intelligent work and reporting! Carry on the superb works guys I have incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site 🙂

 127. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.

 128. I’m also writing to let you know of the perfect discovery our girl enjoyed reading your webblog. She came to understand a lot of issues, not to mention how it is like to have an incredible helping spirit to get the others with ease gain knowledge of specific very confusing things. You really did more than my expected results. Thanks for coming up with such useful, trustworthy, educational and also easy guidance on the topic to Mary.

 129. I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently. I am quite certain I will learn lots of new stuff right here! Best of luck for the next!

 130. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 131. I kind of agree with everything said here. There’s just one problem. It doesn’t talk about what’s the best site to join to get laid. That’s the most important part of it all. If you’re wanting to get laid, then this is the site for you https://t.irtyf.com/hkz06n8e68?offer_id=3785&aff_id=29696&nopop=1 You’re going to get some pussy there. Don’t beat off tonight. Get yourself some action. You can beat off tomorrow. Today is your day to get some pussy.

 132. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 133. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you some interesting things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read even more things about it!

 134. r0d3nt DOB 6/3/1975 sprint phone 312-917-5986 google voice 702-514-0650 works at leidos cyber has raped 2 girls at defcon hacker conventions. andrew strutt wife Sichan Li is in the United States illegally. r0d3nt has an undiagnosed psychiatric disorder from a head injury. andrew david strutt has taken money from Lebanse Intelligence Officer and recently arrested hacker and owner of Krypton Security Khalil Sehnaoui. andrew david strutt accepted a hotel suite in Las Vegas in 2015, 2016, and 2017 in excess of $2,000 a night from Khalil Sehnaoui. astrutt wife is a former reporter and Chinese Communist Party reporter. andy strutt wife has access to his secret material.

 135. Real men like to talk to sexy girls. There’s no denying that. Where does a man go to talk to a sexy girl? There’s just one place on the the internet to do that. The hottest girls can be found at http://www.camgirl.pw Have yourself a total blast and meet a few sexy girls. You’ll have a whole lot of fun doing so.

 136. Every guy out there needs to talk to a hot girl sometimes. There’s just one site that’s full of the hottest babes on the entire internet. That site is http://www.camgirl.pw and it’s going to put a smile on your face. Make sure you spend some of your precious free time there. It’ll be the best decision that you’ve made in quite some time.

 137. I’ve been surfing on-line greater than three hours today, but I never found any interesting article like yours. It¡¦s beautiful value enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet can be much more useful than ever before.

 138. Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such great info being shared freely out there.

 139. Hello, Neat post. There’s an issue with your web site in internet explorer, may test this¡K IE still is the market leader and a good section of other folks will leave out your fantastic writing due to this problem.

 140. My husband and i got quite delighted that John managed to conclude his survey because of the precious recommendations he discovered out of your web pages. It is now and again perplexing to just continually be handing out tips and tricks that other folks may have been making money from. Therefore we understand we need the writer to thank for this. The most important explanations you made, the simple website menu, the friendships you can give support to engender – it is everything fantastic, and it is facilitating our son and our family reason why the theme is pleasurable, and that is really vital. Thank you for everything!

 141. Thanks for your whole work on this site. Ellie really likes engaging in investigation and it’s really easy to understand why. A number of us hear all relating to the compelling tactic you present insightful secrets on your web site and as well as recommend contribution from other individuals on the article then our favorite child is certainly becoming educated so much. Take pleasure in the rest of the new year. You have been carrying out a wonderful job.

 142. Thanks for the suggestions you have shared here. Yet another thing I would like to talk about is that laptop memory requirements generally rise along with other innovations in the engineering. For instance, as soon as new generations of processor chips are introduced to the market, there’s usually a related increase in the dimensions demands of both the pc memory and also hard drive space. This is because the software program operated by these cpus will inevitably increase in power to take advantage of the new technology.

 143. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 144. Good blog post. What I would like to add is that laptop memory must be purchased if your computer can’t cope with what you do with it. One can put in two RAM boards having 1GB each, in particular, but not one of 1GB and one with 2GB. One should make sure the manufacturer’s documentation for the PC to be sure what type of memory space it can take.

 145. Hey there, You’ve done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 146. Thank you for every other informative website. The place else may I am getting that type of information written in such an ideal manner? I have a project that I’m simply now working on, and I have been at the glance out for such information.

 147. Wonderful work! That is the type of information that are supposed to be shared around the web. Disgrace on the search engines for now not positioning this submit higher! Come on over and discuss with my web site . Thanks =)

 148. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.

 149. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Studying this information So i’m satisfied to show that I have an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot no doubt will make certain to don?t overlook this web site and give it a glance on a continuing basis.

 150. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 151. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 152. Hello there friend! Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon. Again thanks alot for this!

 153. Excellent post. I was checking constantly this blog and I’m impressed! Very useful info specially the last part 🙂 I care for such info much. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 154. Thanks for giving your ideas in this article. The other matter is that when a problem appears with a pc motherboard, individuals should not have some risk of repairing it themselves for if it is not done right it can lead to permanent damage to the complete laptop. It’s usually safe to approach your dealer of your laptop for that repair of motherboard. They have technicians who have an know-how in dealing with laptop motherboard complications and can carry out the right diagnosis and conduct repairs.

 155. Thanks for the suggestions you have discussed here. Yet another thing I would like to state is that laptop or computer memory specifications generally rise along with other developments in the technologies. For instance, when new generations of processor chips are introduced to the market, there is usually a corresponding increase in the type preferences of both the laptop memory along with hard drive room. This is because software program operated by means of these processor chips will inevitably surge in power to use the new technology.

 156. I have really learned new things via your weblog. One other thing I would really like to say is always that newer computer os’s are likely to allow far more memory to be used, but they likewise demand more memory simply to operate. If your computer is not able to handle additional memory along with the newest software package requires that memory increase, it could be the time to shop for a new Computer. Thanks

 157. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a nice day!

 158. Wow! This could be one particular of the most beneficial blogs We have ever arrive across on this subject. Basically Great. I’m also a specialist in this topic therefore I can understand your hard work.

 159. I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this web site. I am hoping the same high-grade blog post from you in the upcoming also. Actually your creative writing skills has encouraged me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 160. I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 161. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 162. Cool info! Interesting informations over here. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I could not refrain from commenting. I ‘ve spent 3 hours looking for such informations. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Right now with the job done, I going to watch some Russia 2018 Cams. Thank you!! Regards from Russia 2018!

 163. What i do not realize is actually how you’re now not actually much more smartly-liked than you might be now. You are very intelligent. You realize thus significantly relating to this matter, made me personally imagine it from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated except it¡¦s something to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. All the time handle it up!

 164. You’re in some serious need of relaxation. That’s where a site like http://www.camgirl.pw comes in handy. You can do a whole lot of relaxing there. You’ll find plenty of fun girls to talk to. These are the hottest and most wild girls on the internet. Chat with them and have yourself a good time.

 165. I have to get across my appreciation for your kind-heartedness for those individuals that really need guidance on that subject. Your personal commitment to getting the message all-around appears to be remarkably beneficial and has usually allowed workers just like me to attain their aims. Your own invaluable suggestions implies much to me and additionally to my office colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 166. I am also commenting to make you understand what a helpful discovery my wife’s princess experienced reading your blog. She came to understand a lot of things, which include what it’s like to possess an awesome teaching character to get other individuals quite simply learn about chosen tricky subject matter. You undoubtedly did more than our own expected results. Thanks for giving the informative, trustworthy, educational and as well as cool tips on your topic to Ethel.

 167. Hiya very cool website!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to search out numerous helpful information here in the publish, we want work out extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 168. I have to express thanks to you for bailing me out of this particular problem. Because of looking throughout the online world and seeing things which were not pleasant, I thought my life was over. Being alive without the presence of answers to the issues you have sorted out all through your entire article is a serious case, as well as the kind that could have adversely damaged my career if I hadn’t encountered your web page. Your personal know-how and kindness in controlling all areas was crucial. I’m not sure what I would’ve done if I hadn’t discovered such a point like this. I can also at this point relish my future. Thank you very much for the expert and amazing guide. I won’t hesitate to propose your web sites to any individual who needs and wants guide about this area.

 169. Thanks for any other informative website. Where else may I am getting that type of information written in such an ideal means? I’ve a mission that I am simply now running on, and I’ve been on the glance out for such info.

 170. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 171. I¡¦ll immediately clutch your rss feed as I can not in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me recognise so that I may just subscribe. Thanks.

 172. Thanks for the tips you are discussing on this blog site. Another thing I would really like to say is always that getting hold of copies of your credit score in order to scrutinize accuracy of each and every detail may be the first step you have to accomplish in credit score improvement. You are looking to clean your credit profile from detrimental details flaws that wreck your credit score.

 173. What i don’t realize is in fact how you are now not really much more smartly-liked than you might be now. You’re so intelligent. You already know thus significantly with regards to this topic, produced me personally believe it from a lot of varied angles. Its like men and women are not involved except it¡¦s something to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. At all times care for it up!

 174. I haven¡¦t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 175. Excellent weblog right here! Additionally your web site rather a lot up very fast! What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink on your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 176. Great weblog here! Additionally your web site a lot up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 177. What i do not understood is actually how you are no longer actually much more neatly-appreciated than you may be now. You are so intelligent. You understand thus considerably in terms of this subject, produced me in my opinion consider it from numerous numerous angles. Its like women and men don’t seem to be involved until it is something to accomplish with Girl gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times take care of it up!

 178. I must show appreciation to this writer just for bailing me out of such a scenario. After searching throughout the online world and coming across concepts which were not powerful, I was thinking my life was well over. Living without the solutions to the problems you have fixed by means of the website is a serious case, and the ones which may have in a wrong way damaged my entire career if I had not noticed your blog. Your own know-how and kindness in controlling every part was useful. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a solution like this. I can at this point relish my future. Thanks so much for this expert and amazing help. I won’t hesitate to endorse your blog post to anyone who should receive guide about this topic.

 179. Excellent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

 180. I simply desired to say thanks yet again. I’m not certain the things that I could possibly have accomplished in the absence of the aspects contributed by you regarding that field. It was actually the frightening case in my view, nevertheless discovering a new professional form you dealt with that took me to leap over contentment. I am thankful for this assistance and then sincerely hope you really know what a powerful job you are providing training men and women thru your webpage. More than likely you have never come across any of us.

 181. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 182. Nice read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thank you for lunch!

 183. Undeniably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 184. Cool! Interesting tips over this website. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the web will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t refrain from commenting. I have spent some hours searching for such infos. I will also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this website. Finished with the task done, I’ll visit some live Webcams. Gracias!!! Greetings from Europe!

 185. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 186. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one these days..

 187. Terrific work! This is the type of information that should be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning this publish upper! Come on over and visit my website . Thank you =)

 188. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 189. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good website with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this website, I will be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 190. of course like your web-site however you need to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the truth however I¡¦ll certainly come back again.

 191. ey0M4D Ita??a?аАа’аАТ‚аЂ s actually a nice and helpful piece of information. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 192. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 193. Sorry for the huge review, but I’m really loving the new Zune, and hope this, as well as the excellent reviews some other people have written, will help you decide if it’s the right choice for you.

 194. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 195. I simply want to say I’m newbie to blogging and site-building and honestly loved this page. Likely I’m likely to bookmark your site . You absolutely have very good posts. Thanks for sharing with us your blog.

 196. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 197. Apple now has Rhapsody as an app, which is a great start, but it is currently hampered by the inability to store locally on your iPod, and has a dismal 64kbps bit rate. If this changes, then it will somewhat negate this advantage for the Zune, but the 10 songs per month will still be a big plus in Zune Pass’ favor.

 198. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 199. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 200. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 201. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 202. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 203. The Zune concentrates on being a Portable Media Player. Not a web browser. Not a game machine. Maybe in the future it’ll do even better in those areas, but for now it’s a fantastic way to organize and listen to your music and videos, and is without peer in that regard. The iPod’s strengths are its web browsing and apps. If those sound more compelling, perhaps it is your best choice.

 204. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 205. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 206. Thanks for your article. Another factor is that just being a photographer involves not only difficulty in taking award-winning photographs but hardships in getting the best digital camera suited to your needs and most especially problems in maintaining the standard of your camera. This can be very true and apparent for those photography lovers that are in capturing this nature’s captivating scenes — the mountains, the forests, the particular wild or perhaps the seas. Visiting these adventurous places definitely requires a dslr camera that can surpass the wild’s unpleasant conditions.

 207. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 208. If you’re still on the fence: grab your favorite earphones, head down to a Best Buy and ask to plug them into a Zune then an iPod and see which one sounds better to you, and which interface makes you smile more. Then you’ll know which is right for you.

 209. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

 210. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 211. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 212. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 213. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 214. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 215. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 216. I’ll gear this review to 2 types of people: current Zune owners who are considering an upgrade, and people trying to decide between a Zune and an iPod. (There are other players worth considering out there, like the Sony Walkman X, but I hope this gives you enough info to make an informed decision of the Zune vs players other than the iPod line as well.)

 217. Between me and my husband we’ve owned more MP3 players over the years than I can count, including Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of players. Why? Because I was happy to discover how well-designed and fun to use the underappreciated (and widely mocked) Zunes are.

 218. This is getting a bit more subjective, but I much prefer the Zune Marketplace. The interface is colorful, has more flair, and some cool features like ‘Mixview’ that let you quickly see related albums, songs, or other users related to what you’re listening to. Clicking on one of those will center on that item, and another set of “neighbors” will come into view, allowing you to navigate around exploring by similar artists, songs, or users. Speaking of users, the Zune “Social” is also great fun, letting you find others with shared tastes and becoming friends with them. You then can listen to a playlist created based on an amalgamation of what all your friends are listening to, which is also enjoyable. Those concerned with privacy will be relieved to know you can prevent the public from seeing your personal listening habits if you so choose.

Comments are closed.